Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Регламент


оцінювання навчальної діяльності студентів з дисципліни «Внутрішня медицина»

Модуль 2. «Основи внутрішньої медицини (хвороби органів сечовидільної системи, хвороби ендокринної системи та обміну речовин, хвороби органів кровотворення, алергічні хвороби, методологія встановлення діагнозу та диференційної діагностики в клініці внутрішньої медицини)».

Поточне оцінювання студентів з відповідних тем (№ 1 – № 27) проводиться за традиційною 4-бальною системою («відмінно», «добре», «задовільно» і «незадовільно») з подальшою конвертацією у бали.

Традиційна шкала Конвертація у бали
«5»  
«4»  
«3»  
«2» 0, 5

Одним із видів поточної навчальної діяльності студента є написання ним історії хвороби.

Оцінювання здійснюється наступним чином:

Критерій Оцінка Бали
· написана методично вірно, без зауважень    
· написана методично вірно, але окремі розділи недостатньо деталізовано    
· мають місце окремі зауваження щодо деталізації та послідовності описання розділів    
· порушено схему та правила написання історії хвороби(в цьому випадку студент має переписати історію хвороби з урахуванням зауважень викладача)   -

Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному практичному занятті.

Оцінювання індивідуальних завдань студента. Заохочувальні бали за виконання індивідуального завдання, як виду СРС, виставляються тільки студентам, які мають наукові публікації або зайняли призові місця за участь у олімпіаді з дисципліни серед ВНЗ України та інше.

За поточну навчальну діяльність студент може отримати максимум 120 балів.

Ця оцінка вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці “ відмінно ” (4 бали), на кількість тем у модулі з додаванням балів за історію хвороби (максимум 8 балів) та за індивідуальну самостійну роботу (максимум 4 бали):

4 бали х 27 = 118 балів + 8 балів + 4 бали = 120 балів.

Мінімальна кількість балів для допуску до підсумкового модульного контролю складає і вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці “ задовільно ” (2 бали), на кількість тем у модулі плюс мінімальна оцінка (3 бали), яку студент може отримати за написання історії хвороби: 2 бали х 27 = 54 бали + 3 бали = 57 балів.

Розподіл балів та оцінка студентів

Модуль 2 Максимальна кількість балів Мінімальна кількість балів
Аудиторна діяльність (Тема 1 – 27)    
Історія хвороби    
Індивідуальна робота студента 4*  
Разом поточна навчальна діяльність   57**
Підсумковий модульний контроль   50***
Разом:    

* Заохочувальні бали за виконання індивідуального завдання, як виду СРС, виставляються тільки студентам, які мають наукові публікації або зайняли призові місця за участь у олімпіаді з дисципліни серед ВНЗ України та інше.

** Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент, щоб бути допущеним до підсумкового модульного контролю

** Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набирав не менше 50 балів, ЗА УМОВИ СКЛАДАННЯ ВСІХ СКЛАДОВИХ РЕГЛАМЕНТУ ПМК.

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які відвідали усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття.

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні Модулю 2 – 200 балів, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів (60%), за результатами модульного підсумкового контролю – 80 балів (40%).

Модуль 2 з навчальної дисципліни «Внутрішня медицина»

зараховується студенту, якщо він набрав не менше 107 бали (57 балів за поточну діяльність + 50 балів за підсумковий модульний контроль).

Завідувач кафедри внутрішніх хвороб

стоматологічного факультету, професор О.Б.Яременко

РЕГЛАМЕНТ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

з дисципліни «ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА»

Модуль 2. «Основи внутрішньої медицини (хвороби органів сечовидільної системи, хвороби ендокринної системи та обміну речовин, хвороби органів кровотворення, алергічні хвороби, методологія встановлення діагнозу та диференційної діагностики в клініці внутрішньої медицини)»

Проведення підсумкового модульного контролю передбачає:

  • Відповідь на питання тестового контролю
  • Відповідь на теоретичне питання за білетом
  • Практична частина – клінічне обстеження хворих з демонстрацією практичних навичок, аналіз лабораторних / інструментальних методів обстеження, обґрунтування клінічного діагнозу, план лікування.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ П М К

Складові ПМК Максимальна кількість балів Мінімальна кількість балів
1. ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ    
2. ВІДПОВІДЬ НА ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ    
ВИК 3. ВИ ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ    
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛІВ    

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СКЛАДОВИХ РЕГЛАМЕНТУ П М К:

1. ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ. Кількість тестових завдань для кожного студента складає вирішення 40 тестів (1 тест – 0, 5 бала)

Вирішено правильно Оцінка Бали
40 – 37 тестів   20 балів
36 – 31 тестів   16 балів
30 – 24 тестів   12 балів
23 і <   не зараховано

2. ВІДПОВІДЬ НА ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ

Критерії оцінювання Оцінка Конвертація в бали
Виконано без помилок    
Виконано з несуттєвими недоліками, з окремими помилками    
Виконано з недоліками, скоригованими викладачем    
Не виконано   не зараховано

Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал