Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Курс, мамандық__4, «Қоғамдық денсаулық сақтау»_____

ТАҒ АМ ГИГИЕНАСЫ__пә ні бойынша

Студенттің ө здік жұ мысының тақ ырыптық жоспары

2013 - 2014 оқ у жылының

Курс, мамандық __4, «Қ оғ амдық денсаулық сақ тау»_____

Сабақ тақ ырыбының атауы Сағ аттар саны
  №1 кредит  
  Тағ ам гигиенасы пә ні мен тарихы.  
  Қ азақ станда тамақ тану жайлы ғ ылымының дамуы.  
  Казақ стан халқ ы ү шін белоктық тағ амдық проблемаларын шешудің негізгі жолдары.  
  Белокты қ орек жетіспеушілік аурулары  
  Азық -тү ліктердің стериндері мен талшық тық қ ұ рамы.  
  Халық ты витаминдердің жеткілікті мө лшерімен қ амтамасыз етудегі мемлекеттік шаралар.  
  Витамин тә різді заттар.  
  Макро- жә не микроэлементтер.  
  №2 кредит  
  Балалар мен жасө спірімдердің тамақ тануы.  
  Қ арт жә не егде жастағ ы тамақ тану.  
  Ой ең бегі кезінде тамақ тану.  
  Физикалық ең бегі кезінде тамақ тану.  
  Спортшылардың тамақ тануы.  
  Жү кті ә йелдердің тамақ тануы.  
  Емізетін аналарды тамақ тануы.  
  Емдік-профилактикалық жә не диеталық (емдік) тамақ тану.  
  №3 кредит  
  Дә ннің микотоксиндермен, пестицидтермен жә не басқ а да химиялық заттармен ластануы.  
  Қ амба зиянкестері жә не олармен кү ресу шаралары.  
  Нан кеселдері жә не оларды алдын алу.  
  Сү т қ ышқ ылды ө німдер ішек микрофлорасын қ алпына келтіруші ө нім ретінде.  
  Ұ лттық сү т қ ышқ ылды ө німдер (айран, қ ұ рт, ірімшік, қ ымыз, шұ бат).  
  Сү т жә не сү т ө німдерінің эпидемиологиялық ролі.  
  Майларды гигиеналық сараптау.  
  Майларды сақ тау процесіндегі ө згерістер (тотығ у, қ ышқ ылдану, тұ здану).  
  №4 кредит  
  Суда жү зетін қ ұ стар жұ мыртқ асының эпидемиологиялық ролі.  
  Кө кө ністер мен жемістердің пестицидтермен, нитраттармен жә не басқ а да бө где заттармен ластануы.  
  Алкогольсіз сусындарғ а қ ойылатын гигиеналық талаптар.  
  Тамақ тық концентраттардың сапасына қ ойылатын гигиеналық талаптар.  
  Дә мдік заттар. Тамақ тық қ оспалар.  
  Азық -тү ліктердің денатураты мен фальсификациялануы.  
  №5 кредит  
  Тамақ обьектілеріне ескертпелі санитарлық қ адағ алауды жү ргізу кезіндегі ә кімшлік-қ ұ қ ық тық актілердің формалары.  
  Металлдан жасалынғ ан ыдысқ а қ ойылатын гигиеналық талаптар.  
  Эмальданғ ан ыдысқ а қ ойылатын гигиеналық талаптар.  
  Керамикалық ыдысқ а қ ойылатын гигиеналық талаптар.  
  №6 кредит  
  Қ оғ амдық тамақ тану кә сіпорындар жұ мысшыларының жеке бас гигиенасы жә не санитарлық сауаттылығ ы.  
  Кө ліктерді кү туге қ ойылатын талаптар (жуу жә не дезинфекция).  
  Тез бұ зылатын тағ ам ө німдерін (ет, балық, жартылай фабрикаттар) тасымалдау.  
  №7 кредит  
  Қ азақ станда тағ амдық уланулардың таралуы.  
  Vibrio parahaemoliticus жә не басқ а да аз зерттелген микроорганизмдермен шақ ырылатын ТТИ.  
  Пестицидтермен улану.  
  Нитриттер жә не басқ а да биологиялық қ осымшалармен улану.  
  Жабдық тардан, керек-жарақ тардан, таралардан, орау материалдардан тағ амғ а кө шетін қ оспалармен улану.  
  №8 кредит  
  Халық арасында тағ амтану гигиенасы бойынша білімді насихаттау ә дістері.  
  Халық арасында тағ амтану гигиенасы бойынша білімді насихаттау тә сілдері.  
  Тағ амдық нысандардың жұ мысшыларын гигиеналық оқ ыту.  
  Тағ амдық нысандардың жұ мысшыларын гигиеналық оқ ыту ә дістері мен тә сілдері.  
  Санитарлық минимум жә не оны жү ргізу ә дістері.  

 

Кафедра мең герушісі м.ғ.к., профессор____________________ Токанова Ш.Е.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Материальное и идеальное | Курс__4_, специальность «Общественное здравоохранение»_. По дисциплине__Гигиена питания___
Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал