Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Лoгіcтичниx прoцecів в мaркeтингoвій


ДІЯЛЬНOCТІ ТOВ «AEРO-EКCПРEC»

 

3.1. Розробка заходів та пропозицій щодо покращення маркетингової логістики ТOВ «Aeрo-Eкcпрec»

 

Відмітимо, що в умовах процесів глобалізації в світовій економіці та зростання рівнів цін на різні види використовуваних ресурсів виникає об’єктивна необхідність використання на транспортних логістичних підприємствах інноваційних технологій, які формують передумови для подальшого сталого соціально-економічного розвитку транспортної системи, оптимізації підходів виробничих процесів і виготовлення конкурентоспроможної продукції, яка вирізняється за якістю, собівартістю та ціною.

Надзвичайно важливими в контексті забезпечення діяльності компанії ТОВ «Аеро-Експрес» є забезпечення користувачів належним якісним обслуговуванням. З огляду на ситуацію, що склала дається сьогодні в галузі в зв’язку із фінансовою кризою в країні (відбувається зниження темпів економічного зростання, порушуються співвідношення між величинами собівартості та рівнями закупівельних цін, якими не забезпечуються відшкодування витрат на виробництво послуг, відсутності зацікавленості у товарів, робіт і послуг транспортними компаніями), особливої актуальності сьогодні набуває застосування в транспортному підприємстві сучасних енерго- та ресурсозберігаючих технологій, які в свою чергу дозволяють не лише суттєво знижувати собівартість послуг компанії, а й забезпечувати рівень зростання якісних характеристик пропонованих послуг, збільшувати рівень продуктивності і ступеню використання транспортних засобів на підприємстві.

Отримані результати наукових досліджень свідчать, що основними критеріями для визначення рівня ефективності для впровадження логістичних інновацій в транспортному підприємстві є максимальне використання потенціалу і технічних можливостей. Залежно від наслідків застосування інновацій в ТОВ «Аеро-Експрес» можуть очікуватись такі види ефектів: економічного (проведення обчислення у вартісних виразах результатів і витрат підприємства, які обумовлені заходами впровадження інновацій), ресурсного (встановлення впливів інновацій на обсяги виробництва і споживання певних видів ресурсів), фінансового (розрахунку основних фінансових показників від ефективності заходів), науково-технічного (визначення рівнів новизни, показників корисності, естетичності створених продуктів), соціального (аналізу отриманих соціальних результатів для реалізації інноваційних підходів), екологічного (оцінки впливу інновацій на довкілля).

Після приведення інформації щодо використання логістичних інноваційних технологій ведення господарської діяльності в передових транспортних підприємствах було виявлено, що основними елементами сучасних технологій в ТОВ «Аеро-Експрес» може бути впровадження потоково-цехової системи для сортування вантажів на складі, що дозволяє організувати повноцінну роботу підприємства у відповідності із вимогами клієнтів; автоматизації процесів транспортування вантажів; оптимізації режимів переміщення вантажів. Так, в ряді транспортних підприємств застосовується сучасне обладнання всесвітньовідомих фірм (використання навантажувачів фірми «HYUNDAI» (дизельнi, газовi, електричні), навантажувачi «HERCU», унiверсальнi навантажувачi «HUBTEX», індустрiальнi шини фірм «STANDARD» і «TRAYAL»), а також використання електричних теліжок, електричних штабелерів, електричних штабелерів ричтраків (положення оператора - сидячи), ричтраків (положення оператора - сидячи), ричтраків (положення оператора - стоячи), ричтраків (положення оператора - стоячи), електричних тягачів, дизельних погрузчиків, газових погрузчиків, електричних погрузчиків, що сприяє поліпшенню умов роботу та дозволяє підприємству реалізовувати свої товари та послуги за більш підвищеною ціною, що ми і рекомендуємо для успішного функціонування логістики в ТОВ «Аеро-Експрес».

Порівняння рівнів ефективності в процесі використання традиційних логістичних та інноваційних підходів до логістичної технологій ведення діяльності у ТОВ «Аеро-Експрес» доцільно здійснити шляхом співставлення річних витрат на розрахунок витрат щодо утримання складського господарства (табл. 3.1.), зокрема із використанням тягових акумуляторних батарей ENERGIA, ISKRA (Болгарiя), SOMBOR (Сербiя), індустріальних шин WATTS (Великобританія), ARMOUR (КНР), запасних частин до любих моделей вилочних навантажувачiв, навiсного обладнання провiдних свiтових виробникiв СASCADE, KAUP, BOLZONI.

Таблиця 3.1.

Розрахунок зниження рівня витрат при застосуванні логістичних інноваційних технологій для виробництва робіт і послуг у ТОВ «Аеро-Експрес»

Традиційна технологія Інноваційна технологія Зниження витрат, %
Назва технологічного процесу Сума витрат, дол. США % до підсумку Назва технологічного процесу Сума витрат, дол. США % до підсумку
навантажувачі фірми «HYUNDAI» 279, 2 52, 2 навантажувачi «HERCU» 140, 6 46, 3 49, 6
Тяговi акумуляторнi батареї «ENERGIA» 67, 3 12, 6 Тяговi акумуляторнi батареї «SOMBOR» 43, 6 14, 3 35, 2
Iндустрiальнi шини «WATTS» 47, 5 8, 9 Iндустрiальнi шини «ARMOUR» 32, 5 10, 7 31, 6
Навiсне обладнання «СASCADE» 17, 8 3, 3 Навiсне обладнання «KAUP» 13, 9 4, 6 21, 9
індустрiальнi шини «STANDARD» 103, 0 19, 3 індустрiальнi шини «TRAYAL» 59, 4 19, 5 42, 3
використання електричних теліжок «HYUNDAI» 19, 8 3, 7 використання електричних теліжок «HERCU» 13, 9 4, 6 29, 8
ВСЬОГО 534, 6   ВСЬОГО 303, 9   43, 2

 

Таким чином, перехід до застосування логістичної інноваційної технології виробництва товарів і послуг щодо організації роботи складських приміщень ТОВ «Аеро-Експрес» дозволив отримати значний економічний ефект порівняно із використанням традиційної технології: витрати на обслуговування одного складського приміщення знизились на 43, 20%. Найсуттєвішу економію витрат забезпечило впровадження у виробничі процеси таких елементів інноваційних технологій, як використання навантажувачiв «HERCU», тягових акумуляторних батарей «SOMBOR» та індустріальних шин «TRAYAL».

Для розрахунку ресурсного ефекту від запровадження інновацій у діяльності ТОВ «Аеро-Експрес» доцільно виконати кореляційно-регресійний аналіз зв’язку величини собівартості обслуговування 1 т вантажів із виникаючими чинниками, якими здійснюється найсуттєвіший вплив на його формування: витратами та трудомісткістю основного виробництва.

Зважаючи на це, до кореляційної моделі для складського приміщення ТОВ «Аеро-Експрес» необхідно включити такі фактори:

у – собівартість 1 т переміщених вантажів, грн.;

х1 - витрати на переміщення 1 т переміщених вантажів, к. од.;

х2 – витрати праці на проведення роботи з 1 т вантажів в складському приміщенні ТОВ «Аеро-Експрес», люд.-год.

Проведення дослідження форм залежності між вказаними ознаками допомогло виявити, що зв’язки можна виразити за допомогою лінійного рівняння регресії виду:

 

Ух = а0 + a1x1 + a2x2, (3.1),

 

де yx – вирівняні значення отриманої результативної ознаки (залежної змінної);

х 1, х2 – значення факторних ознак (незалежних змінних);

а0 - початку відліку або прийняття значення у за Х= 0 (економічного змісту не має);

а1, х2 – коефіцієнтів регресії, що відображають показують середні зміни результативних ознак за зміни відповідних факторних ознак на одиницю.

Отримані результати для проведення багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу, який було виконано на основі використання статистичних даних про рівні собівартості, витрат та рівнів трудомісткості виробництва на 1 т вантажів при їх переміщенні та сортування в складських приміщеннях в транспортному підприємстві ТОВ «Аеро-Експрес» у 2008-2014 рр. та відображення інформації про використовувані зазначеним підприємством ТОВ «Аеро-Експрес» технології ведення складського господарства, відображені в табл. 3.2.

Таблиця 3.2

Результати проведеного кореляційно-регресійного аналізу визначення собівартості 1 т вантажів протягом використання різних логістичних технологій в складських господарствах ТОВ «Аеро-Експрес»

Показники Традиційна технологія 35, 8795 Інноваційна технологія 193, 7557
Коефіцієнти регресії а1 -0, 4961 -91, 321
а2 0, 0572 -2, 1462
Коефіцієнт множинної кореляції R 0, 1406 0, 68261
Коефіцієнт множинної детермінації R2 0, 01981 0, 4659
Парні коефіцієнти кореляції rух1(х2) -0, 1412 -0, 6561
rух2 (х1) -0, 0372 -0, 3562
rх1х2(у) 0, 35031 0, 2671
Коефіцієнти еластичності Ех1 -0, 0271 -1, 4971
Ех2 0, 01042 -0, 1441

 

Проведення дослідження значущості розрахованих коефіцієнтів регресії за допомогою t-критерію Стьюдента виявило, що щільність зв’язків між результативними та факторними ознаками є вірогідною, і кореляція між заданими факторами дійсно існує. Кореляційно-регресійний аналіз собівартості 1 т вантажів виявив, що наслідком щодо впровадження інноваційних технологій у складських приміщеннях ТОВ «Аеро-Експрес» стало зростання значень коефіцієнту множинної кореляції, а, отже, посилення рівня залежності величини собівартості від факторів, що її формують. Так, якщо під час використання традиційних технологій в складському приміщенні ТОВ «Аеро-Експрес» щільність зв’язку між собівартістю, витратами та рівня праці на проведення робіт із 1 т вантажів становила 0, 1406, то в результаті впровадження інноваційних технологій зазначений показник одразу збільшився до показника 0, 6826.

Отриманий показник коефіцієнта множинної детермінації вказує, яка саме частка із загальної варіації серед результативних ознак (собівартості 1 т вантажів) зумовлюється дією включених до визначеної моделі факторів (витрат на проведення робіт з вантажами в складському приміщенні із розрахунку ТОВ «Аеро-Експрес» на 1 т вантажів).

Розглянута нами динаміка значень розглянутих коефіцієнтів для множинної детермінації свідчить, що під час використання в ТОВ «Аеро-Експрес» традиційної технології господарювання варіація собівартості в зв’язку із змінами обсягів витрат та рівнів трудомісткості для виробництва становила 1, 99%, а за переходу до використання інноваційних технологій – 46, 60%. Зазначені тенденції підтверджують, що впровадження визначених нами інноваційних підходів до проведення робіт із вантажами в складських приміщеннях ТОВ «Аеро-Експрес» дає можливість формувати резерви для зниження рівня собівартості в процесі виконання робіт за рахунок умови раціонального використання таких визначених нами факторів, як витрати на проведення робіт в складських приміщеннях.

Проведення розрахунку парних коефіцієнтів кореляції дозволяє визначити щільність зв’язків між результативними ознаками та кожним із факторів (у разі виключення впливів інших факторів) і окремо між факторами (без урахування впливів результативних ознак).

Розглянуті нами дані, приведені в табл. 3.4 свідчать, що впровадження інноваційних технологій в діяльності ТОВ «Аеро-Експрес» спричинило послаблення рівня взаємозалежностей між факторами, які включені до моделі. Так, за використання традиційних технологій щільність зв’язків між витратами на проведення робіт в складських приміщеннях ТОВ «Аеро-Експрес» і трудомісткістю виробництва становила 0, 3503, а за використання інноваційних технологій – 0, 267. Також, разом із тим, наслідком впровадження інноваційних технологій стало збільшення ступенів взаємозв’язків кожного із факторів з результативними ознаками.

Обчислення коефіцієнтів еластичності дає змогу встановити, на скільки процентів зміняться величини результативних ознак у разі зміни відповідних факторів на один процент (за фіксованого значення інших факторів). Проведення аналізу для отриманих коефіцієнтів еластичності може свідчити, що обсяги витрат на проведення робіт в складських приміщеннях ТОВ «Аеро-Експрес» здійснювали найсуттєвіший вплив на коливання величини собівартості проведення робіт за використання традиційних технологій, а впровадження інноваційних технологій обумовлює його подальший рівень зростання.

Крім того, відбуваються зміни характерів впливу включених до розробленої нами моделі факторів на результативність ознак: так, якщо під час застосування традиційних технологій ведення господарської діяльності в складських приміщеннях ТОВ «Аеро-Експрес» збільшення на 1% обсягів витрат на проведення робіт призводило до зниження собівартості робіт 1 т вантажів на 0, 027%, а витрат праці – відзначалося підвищення на 0, 0104%, то згідно отриманих результатів щодо впровадження інноваційних технологій рівень зростання на 1% величин із зазначених факторних ознак зумовлює рівень зниження собівартості 1 т вантажів на 1, 4965 і 0, 144% відповідно.

Тому, порівняння рівня ефективності використання традиційних та інноваційних логістичних технологій в складських приміщеннях ТОВ «Аеро-Експрес» довело, що впровадження інноваційних технологій в даний вид діяльності забезпечує формування суттєвого економічних (зниження обсягів виробничих витрат на утримання складських приміщень ТОВ «Аеро-Експрес») та ресурсних (зростання рівнів впливу витрат на проведення робіт та показників трудомісткості процесів виробництва на формування величини собівартості виконання робіт за одночасного зменшення впливів інших факторів; зміни структури виробничих витрат, зокрема, збільшення впливу обсягів витрат на проведення робіт та зниження впливу рівнів витрат праці на динаміку величини собівартості роботи із 1 т вантажів, забезпечення значної економії щодо використання інших видів ресурсів) ефектів.

Виходячи із вищевикладеного, а також з огляду на створення основних передумов для збільшення кількості та поліпшення якості проведених робіт в складських приміщеннях, переведення робіт в складських приміщеннях ТОВ «Аеро-Експрес» на промислові основи при врахуванні процесу уніфікації способів для утримання та обслуговування складських приміщень, впровадження та використання інноваційних технологій щодо ведення господарської діяльності в складських приміщеннях та основних робіт в складських приміщеннях ТОВ «Аеро-Експрес» є економічно обґрунтованими.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал