Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Економічна доцільність запропонованих заходів


Як нами зазначалося вище, на досліджуваному підприємстві ТОВ «Аеро-Експрес» є певні проблеми із процесами складування вантажів, які підготовлені до відправки та потребується вирішення. Окрім того, підприємством ТОВ «Аеро-Експрес» планується розширення обсягу логістичної та маркетингово-логістичної діяльності та продажі власних послуг.

Проведення аналізу ринку складських послуг в Україні в цілому показав основну доцільність процесів організації власних складських приміщень. У дослідженні ми проводимо визначення розміри складських приміщень для ТОВ «Аеро-Експрес». Вихідні дані для вирішення поставлених завдань представлені нами у табл. 3.3.

Таблиця 3.3

Вихідні дані для визначення розмірів складських приміщень

для ТОВ «Аеро-Експрес»

Показники Одиниця виміру Значення показника
Прогнозні показники для річного товарообігу ТОВ «Аеро-Експрес» грн./ рік  
Прогноз обсягів товарних запасів ТОВ «Аеро-Експрес» дні обігу  
Показник коефіцієнту нерівномірності завантаження складських приміщень ТОВ «Аеро-Експрес» - 1, 2
Показник коефіцієнта для використання вантажного обсягу складських приміщень ТОВ «Аеро-Експрес» - 0, 65
Оцінювання приблизної вартості 1 м3 вантажів, які знаходяться в складських приміщеннях ТОВ «Аеро-Експрес» грн./м3  
Оцінка приблизної вартості 1т для зберігаємого на складі вантажу грн./т  
Визначення висоти укладання вантажів на збереження в складських приміщеннях ТОВ «Аеро-Експрес» м 5, 7
Визначення частки товарів, які проходять через ділянки приймання складських приміщень ТОВ «Аеро-Експрес» %  
Визначення частки товарів, які підлягають комплектуванню та відправці зі складських приміщень ТОВ «Аеро-Експрес» %  
Визначення частка товарів, які проходять через відправні експедиції в складських приміщеннях ТОВ «Аеро-Експрес» %  
Визначення укрупнених показників для розрахункових навантажень на 1 м2 на ділянках приймання і комплектування в складських приміщеннях ТОВ «Аеро-Експрес» т/м2 0, 5
Визначення укрупненого показника для розрахункових навантажень на 1 м2 експедицій в складських приміщеннях ТОВ «Аеро-Експрес» т/м2 0, 5
Визначення часу для перебування товарів (вантажів) на ділянці приймання в складських приміщеннях ТОВ «Аеро-Експрес» днів 0, 5
Визначення часу для перебування товарів (вантажів) на ділянці комплектування в складських приміщеннях ТОВ «Аеро-Експрес» днів  
Визначення часу перебування товарів (вантажів) в приймальній експедиції складських приміщеннях ТОВ «Аеро-Експрес» днів  
Визначення часу перебування товарів (вантажів) у відправній експедиції складських приміщеннях ТОВ «Аеро-Експрес» днів  

 

Так, для визначення оптимальних розмірів складських приміщень ТОВ «Аеро-Експрес» використовується наступна методика. Загальна площа складських приміщень визначається за формулою:

 

Sзаг = Sв + Sдоп + Sпр +Sкм +Sрм +Sпе +Sве, (3.2),

 

де Sв – вантажні площі, розраховується за формулою, що наведені нижче;

Sдоп – допоміжні площі, проїзди та переходи, за умов початкового проектування складських приміщень Sв= Sдоп.

Sпр – площі ділянок прийому товарів (вантажів);

Sкм – площі ділянок комплектації товарів (вантажів);

Sрм – площі робочих місць та розміщення адміністративного апарату підприємства, стандартна величина складає 12м2;

Sпе – площі для експедиції прийому (до прийому на склад);

Sве – площі експедиції відвантажування, тобто комплектації вантажних одиниць для подальшої їх відправки.

Розрахуємо додаткову площу складських приміщень для ТОВ «Аеро-Експрес»:

 

Sзаг. = 170, 02+170, 02+14, 17+47, 24+12+98, 63+66, 14 = 578, 23 кв.м.

 

1. Вантажні площі складських приміщень:

 

Sв= , (3.3)

 

Sв=

 

де Q – прогнозування обсягів річного товарообороту (у.о. за рік);

З – прогнозування величини товарних запасів (вантажів) у днях обороту;

Кн – показник коефіцієнта нерівномірності завантажування складських приміщень, розраховується як відхилення максимального навантаження складського приміщення до середнього показника;

Квво – показник коефіцієнта використання вантажних об’ємів складських приміщень, оптимальний показник складає від 85% до 95%;

Cv – визначення приблизної вартості зберігання 1м3 вантажів, що зберігаються на складі підприємства (у.о. / м3);

Н – рівень висоти укладки вантажів на зберігання (м);

254 днів – кількість робочих днів в прогнозованому році.

2. Визначення площі ділянок прийому та комплектації вантажів в складських приміщеннях:

 

(3.4),

 

(3.5),

 

де А2 – визначення долі вантажів (товарів), які проходять через ділянки прийому в складських приміщеннях (%);

А3 – визначення долі вантажів (товарів), що підлягають комплектації в складських приміщеннях підприємства (%);

q – визначення показника для розрахункових навантажень на 1м2 на ділянки прийому та комплектації в складських приміщеннях підприємства (т/м2);

tпр – кількість днів, протягом яких товари (вантажі) знаходяться на ділянках прийому;

tкм – кількість днів, протягом яких товари (вантажі) знаходяться на ділянці комплектації складського приміщення підприємства;

Ср – оцінка приблизної вартості однієї тонни вантажу (товару), який зберігається в складському приміщенні підприємства (у.о./т).

Розрахуємо площі ділянок прийому та комплектації вантажів в складських приміщеннях ТОВ «Аеро-Експрес»:

 

 

 

3. Визначення площі експедиції прийому та відвантажування в складських приміщеннях.

(3.6);

(3.7),

де tпе – визначення кількості днів, протягом яких вантаж буде знаходитися в експедиції прийому підприємства;

qе – визначення показника розрахункових навантажень на 1м2 в експедиційних приміщеннях (т/м2);

tве – визначення кількості днів, протягом яких вантаж буде знаходитись в експедиції відвантаження;

А4 – визначення долі товарів, які проходять через експедицію відвантаження на підприємстві (%).

Визначимо розміри площі експедиції прийому вантажів та їх відвантажування в складських приміщеннях ТОВ «Аеро-Експрес»:

;

 

 

Отже, при проектуванні додаткового складського приміщення із використанням інноваційних технологій для ТОВ «Аеро-Експрес» необхідно врахувати, що його оптимальна площа складатиме 578, 23 кв. м.

Вибір постачальників – є одним із найбільш важливих завдань для ТОВ «Аеро-Експрес», від раціонального вирішення якого в значній мірі залежать рівні маркетингових ризиків даного транспортного підприємства. На вибір постачальників значний вплив можуть справляти отримані результати роботи по вже укладеним підприємством угодам, на основі виконання яких здійснюються розрахунки рейтингів потенційних постачальників.

Відповідно, системи контролю за виконанням укладених договорів поставки повинні дозволяти накопичувати інформацію, яка необхідна для проведення такого розрахунку. Перед проведенням розрахунку рейтингових оцінок потрібно визначити, на основі яких саме критеріїв будуть прийматися рішення про надання переваг для того чи іншого постачальника. Як правило, для більшості підприємств в якості таких критеріїв використовуються показники ціни, якості, товарів, які поставляються, надійності та своєчасності поставок.

Для проведення такого розрахунку нами пропонується методика для проведення визначення в певному розумінні найкращого постачальника товарів на транспортне підприємства ТОВ «Аеро-Експрес» із врахуванням таких важливих факторів як показники ціни, якості товарів і сировини, які поставляються та рівня надійності та своєчасності поставок.

Така методика дозволить покращити рівень планування та організацію логістичної логістики на підприємстві. Дію методики вибору визначення оптимальних постачальників товарів можемо продемонструвати на прикладі досліджуваного транспортного підприємства ТОВ «Аеро-Експрес». Протягом останніх років транспортним підприємством отримувалось від двох постачальників - ТОВ «Украгронафта» і ТОВ «Українська торгова компанія» такі товари, як паливно-мастильні матеріали та технічне обслуговування транспортних засобів підприємства. Динаміка цін на аналогічну продукцію, яка постачалась, динаміка поставок товарів, робіт та послуг неналежної якості, а також показники динаміки порушень постачальниками встановлених строків поставок приведені нами в табл. 3.3-3.7.

Для прийняття правильних рішень щодо подовження угод з одним із постачальників необхідно розрахувати рейтингові оцінки кожного із постачальників ТОВ «Аеро-Експрес». Для проведення оцінки постачальників підприємства можемо їх виконати із врахуванням таких показників, як: ціна, якість пропонованих товарів та рівнів надійності поставок на ТОВ «Аеро-Експрес». При цьому також необхідно взяти до уваги, паливно-мастильні матеріали та технічне обслуговування технічних засобів не завжди потребують безперебійного поповнення. Відповідно, при розрахунку рейтингу постачальника приймаємо наступні ваги показників (табл. 3.4).

Таблиця 3.4

Ваги показників

Показник Значення
Показник ціни 0, 5
Показник якості товарів, які постачаються 0, 3
Рівень надійності поставок 0, 2

 

В табл. 3.5 розглянемо основну динаміку цін на товари в середньому значенні в 2013-2014 рр.

Таблиця 3.5

Динаміка цін товари, які поставляються

Постачальники Рік Товари Обсяг поставки Ціна, грн.
ТОВ «Украгронафта» 2013 рік 2014 рік Паливно-мастильні матеріали Технічне обслуговування    
ТОВ «Українська торгова компанія» 2013 рік 2014 рік Паливно-мастильні матеріали Технічне обслуговування   5, 5 4, 5
ТОВ «Украгронафта» 2013 рік 2014 рік Паливно-мастильні матеріали Технічне обслуговування    
ТОВ «Українська торгова компанія» 2013 рік 2014 рік Паливно-мастильні матеріали Технічне обслуговування   6, 5

 

В табл. 3.6 розглянемо динаміку поставки товарів належної якості підприємствами-постачальниками ТОВ «Аеро-Експрес» в 2013-2014 рр.

Таблиця 3.6

Динаміка поставки товарів неналежної якості

Рік Постачальники Кількість товарів неналежної якості, які постачались протягом року
2013 рік ТОВ «Украгронафта»  
2014 рік ТОВ «Українська торгова компанія»  

В табл. 3.7 відобразимо основні тенденції в динаміці порушень встановлених строків поставок підприємствами-постачальниками ТОВ «Аеро-Експрес» в 2013-2014 рр.

Таблиця 3.7

Динаміка порушень встановлених строків поставки

ТОВ «Украгронафта» ТОВ «Українська торгова компанія»
Рік кількість поставок всього запізнень, днів Рік кількість поставок всього запізнень
2013 рік     2013 рік    
2014 рік     2014 рік    

 

Для розрахунку рейтингу постачальників ТОВ «Аеро-Експрес» в 2013-2014 рр. проведемо обчислення у нижчезазначеній послідовності:

1. Проведемо розрахунок середньозваженого темпу росту цін (показник ціни). Для оцінки постачальників за першим критерієм (ціни) необхідно розрахувати середньозважені темпи росту цін (Тц) на товари, що поставляються постачальником для ТОВ «Аеро-Експрес»:

 


де Т - темпи росту цін на і-й різновиди поставляємих товарів;

dі - частки і-их різновидів товарів в загальному обсязі постачань в поточному періоді;

n - кількість різновидів товарів, які поставляються.


Темпи росту цін на і-ті різновиди товарів, які поставляються, розраховуються за формулою:

 

де Рі1 - ціни і-го різновиду товарів в поточних періодах;

Pі0 - ціни і-го різновиду товарів в попередніх періодах.


Частки і-го різновиду товарів в загальних обсягах поставок розраховуються за формулою:

 

де Sі - суми, на які поставлено товарів і-го різновиду в поточних періодах, грн.

Проведемо розрахунки середньозважених темпів росту цін для обох із постачальників і результати оформимо у табл. 3.8.

Темпи росту цін для ТОВ «Украгронафта» по товарах «паливно-мастильні матеріали»:

 


По товару «технічне обслуговування технічних засобів»:

 Доля товару «паливно-мастильні матеріали» в загальному обсязі поставок поточного періоду:

 

 


Доля товару «технічне обслуговування» в загальному обсязі поставок поточного періоду:

 

Середньозважений темп росту цін для ТОВ «Українська торгова компанія»:


 

Темп росту цін для ТОВ «Українська торгова компанія» по товару «паливно-мастильні матеріали»:

 

Тц.пмм.=6, 5/5, 5*100=118, 2%.

 

Темп росту цін для ТОВ «Українська торгова компанія» по товару «технічне обслуговування»:

 

Тц.т.о.=6/4, 5*100=133, 3%.

 

Доля товару ТОВ «Українська торгова компанія» «технічне обслуговування» в загальному обсязі поставок ТОВ «Аеро-Експрес» в поточному періоді:

 

d пмм = (700*6, 5)/(700*6, 5+1000*6)=0, 43.

 

Доля товарів ТОВ «Українська торгова компанія» «паливно-мастильні матеріали» в загальному обсязі поставок ТОВ «Аеро-Експрес» в поточному періоді:

 

d пмм = (1000*6)/(700*6, 5+1000*6)=0, 57.

 

Середньозважений темп росту цін для ТОВ «Українська торгова компанія»:

 

Тц=118, 2*0, 43+133, 3*0, 57=126, 81%.

 

Таблиця 3.8

Постачальник Тц пмм Тц то S пмм S то d пмм d то Тц
ТОВ «Украгронафта» 116, 7 120, 0     0, 54 0, 46 118, 22
ТОВ «Українська торгова компанія» 118, 2 133, 3     0, 43 0, 57 126, 81

 

2. Проведемо розрахунок для визначення темпу росту постачання товарів неналежної якості (показників якості). Для проведення оцінки постачальників за другими показниками (якості товарів, які поставляються,) розрахуємо темпи росту постачання товарів неналежної якості (Тн.к.) по кожному із постачальників:


де dн.к.1 - частки товарів неналежної якості в загальних обсягах постачань в поточному періоді;

dн.к.0 - частки товарів неналежної якості в загальних обсягах постачань в попередньому періоді.

Частки товарів неналежної якості в загальних обсягах постачань будемо визначати на підставі даних, відображених в табл. 3.4 і 3.5. Отримані результати можемо оформити у вигляді табл. 3.9. Для постачальника ТОВ «Украгронафта» темпи росту поставок товарів неналежної якості складають:

 

Т н.к.=5/2, 67*100=187, 27%

 

Для постачальника ТОВ «Украгронафта» темп росту поставок товарів неналежної якості складає:

 

Т н.к.=2, 53/2*100=126, 5%

Таблиця 3.9

Розрахунок частки товарів неналежної якості у загальному обсязі

поставок підприємствами-постачальниками

Рік Постачальник Загальна поставка Частка товарів неналежної якості у загальному обсязі поставок, %
2013 рік ТОВ «Украгронафта»   2, 67
2014 рік ТОВ «Українська торгова компанія»   2, 53

 

3. Проведемо розрахунок темпів росту середнього запізнення (показників надійності постачання, Тнп).

Кількісною оцінкою для визначення надійності в системі постачання слугує визначення показника середнього запізнення, тобто числа днів запізнень, які приходяться в середньому на одне постачання. Ці величини визначаються як частки від ділення загальної кількості днів запізнення за певний період на кількість постачань за той самий період (див. дані табл. 3.4).


Таким чином, темпи росту середнього запізнення по кожному із постачальників визначається за формулою:

де Оср1 - середнє значення запізнення на одне постачання в поточному періоді, днів,

Оср0 - середнє значення запізнення на одне постачання в минулому періоді, днів.

Розраховуємо темпи росту для середнього запізнення для постачальника ТОВ «Украгронафта»:

 

Тн.п.=((35/7)/(28/8))*100=142, 9%.

 

Розраховуємо темпи росту середнього запізнення для постачальника ТОВ «Українська торгова компанія»:

 

Тн.п.=((45/10)/(36/12))*100=150%.

 

4. Проведемо розрахунок рейтингу постачальників. Для проведення розрахунку рейтингів постачальників необхідно по кожному із показників знайти добуток отриманих значень темпів росту на вагу показників. При цьому необхідно враховувати, що оскільки в нашому випадку темпи росту відображають збільшення основних негативних характеристик показників (зростання рівня цін, зростання частки недоброякісних товарів, зростання розмірів запізнень), то переваги при переукладанні угод потрібно віддавати постачальникам, чий рейтинг, розрахований по даній методиці, буде нижчим.

Таблиця 3.9

Розрахунок рейтингу постачальників компанії

ТОВ «Аеро-Експрес»

Показники Вага показника Оцінки постачальників по даним показникам Добуток оцінок на визначення ваги
ТОВ «Украгронафта» ТОВ «Український торговий дім» ТОВ «Украгронафта» ТОВ «Український торговий дім»
Ціни 0, 5 118, 22 126, 81 59, 11 63, 41
Якості 0, 3 126, 5 187, 27 37, 95 56, 18
Надійності 0, 2 142, 9   28, 58 30, 00
Рейтинги постачальників 125, 64 149, 59

 

Так, після проведення розрахунків, можемо зробити висновки, що при переукладанні договорів із постачальниками, транспортній компанії ТОВ «Аеро-Експрес» потрібно віддати перевагу постачальнику ТОВ «Украгронафта», так як рейтингова оцінка, яка відображає характеристику основних негативних показників у цього постачальника значно менша. Постачальник ТОВ «Український торговий дім»має вищі темпи росту цін, падіння якості товарів, які постачаються і зменшення рівнів надійності поставок, що в першу чергу, значно ускладнює подальшу співпрацю із ТОВ «Аеро-Експрес».

Подібні методики проведення оцінки співпраці із різними постачальниками може допомогти в майбутньому підприємству для уникнення укладання договорів із сумнівними постачальниками, а відповідно і знижувати рівень своїх логістичних ризиків.

 Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.021 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал