Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Припев: Сла́ва, Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. Тропарь: Я́ко ви́деша Тя Спа́се наш небе́сныя си́лы,/ на высоту́ взе́млема с те́лом


Тропарь: Я́ ко ви́ деша Тя Спа́ се наш небе́ сныя си́ лы, / на высоту́ взе́ млема с те́ лом, взыва́ ху, глаго́ люще: // вели́ ко Влады́ ко, человеколю́ бие Твое́.

 

Припев: Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богоро́ дичен: К упину́ Тя неопали́ мую, и го́ ру, / и ле́ ствицу одушевле́ нную, и дверь небе́ сную// досто́ йно сла́ вим Мари́ е сла́ вная, правосла́ вных похвало́.

 

Второ́ й кано́ н пра́ здника, глас 4:

Хор:

Ирмос: Боже́ ственное сие́ и всечестно́ е/ соверша́ юще пра́ зднество, / Богому́ дрии, Богома́ тере, / прииди́ те, рука́ ми воспле́ щим, // от Нея́ ро́ ждшагося Бо́ га сла́ вим. (Дважды)

 

Припев: Сла́ ва, Тебе́, Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́.

Тропарь: Д а ка́ плют нам свы́ ше о́ блацы весе́ лие ве́ чное, / Христо́ с бо, о́ блаком я́ ко херуви́ мы носи́ мый, // к Своему́ Отцу́ восхо́ дит днесь.

Припев: Сла́ ва, Тебе́, Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́.

Тропарь: П ло́ ти яви́ вся подо́ бием, / пре́ жде разстоя́ щаяся собра́ л еси́ во еди́ но Человеколю́ бче, / и возне́ слся еси́ Ще́ дре в небе́ сная, // зря́ щим Тя ученико́ м Твои́ м.

 

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху.

Тропарь: Ч то червле́ ны ри́ зы пло́ ти соедини́ вшагося дебельству́, / святи́ и а́ нгели Христа́ зря́ ще веща́ ху, // стра́ сти честны́ я Боже́ ственныя нося́ ща о́ бразы.

 

И ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Богородичен: П ое́ м Отрокови́ це зача́ тие, / пое́ м Твое́ неизрече́ нное рождество́, // и́ мже изба́ вихомся Чи́ стая тли и озлобле́ ния, / и мра́ чнаго а́ дова затворе́ ния.

 

Катава́ сия Пятидеся́ тницы, глас 4:

Хор: Очище́ ние нам Христе́ / и спасе́ ние Влады́ ко, / возсия́ л еси́ от Де́ вы, / да я́ ко проро́ ка/ от зве́ ря морска́ го пе́ рсей Ио́ ну, // от тли исхити́ ши всего́ Ада́ ма всеро́ дна па́ дшаго.

Ектения́ ма́ лая:

Диа́ кон: П а́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.

Хор: Г о́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон: З аступи́, спаси́, поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.

Хор: Г о́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон: П ресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́ чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву Мари́ ю, со все́ ми святы́ ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Хор: Т ебе́, Го́ споди.

Иере́ й: Ты бо еси́ Ца́ рь ми́ ра и Спас душ на́ ших, и Тебе́ сла́ ву воссыла́ ем, Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор: А ми́ нь.

Конда́ к пра́ здника, глас 6:

Е́ же о нас испо́ лнив смотре́ ние, / и я́ же на земли́ соедини́ в Небе́ сным, / возне́ слся еси́ во сла́ ве, Христе́ Бо́ же наш, / ника́ коже отлуча́ яся, / но пребыва́ я неотсту́ пный, / и вопия́ лю́ бящим Тя: // Аз есмь с ва́ ми, и никто́ же на вы.

И́ кос:

Я́ же земли́ на земли́ оста́ вившии, / я́ же пе́ пельная пе́ рсти уступа́ ющии, прииди́ те воспря́ нем, / и на высоту́ возведе́ м о́ чи и мы́ сли, / впери́ м ви́ ды, вку́ пе и чу́ вства, на небе́ сная врата́ сме́ ртнии, / непщу́ им бы́ ти в Ма́ сличной горе́, / и взира́ ти на Избавля́ ющаго на о́ блацех носи́ ма./ Отону́ ду бо Госпо́ дь на небеса́ востече́, / и та́ мо даролюбе́ зны да́ ры раздая́ апо́ столом Свои́ м, / уте́ шив я́ я́ ко Оте́ ц, и утверди́ в я́, / наста́ вив я́ ко сыно́ в, и рече́ к ним: не разлуча́ юся вас, // Аз есмь с ва́ ми, и никто́ же на вы.

Песнь 7:

Пе́ рвый кано́ н пра́ здника, глас 5:

Хор:

Ирмос: В пещи́ о́ гненней/ песносло́ вцы спасы́ й о́ троки, // благослове́ н Бог оте́ ц на́ ших. (Дважды)

Чтец:


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал