Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вступ. Пояснювальна записка

Форма № Н-3.04

 

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра історії України

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»Проректор (заступник директора)

з навчально-виховної роботи

проф. Петрівський Я.Б. ________

«___» _________________2015 р.

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

шифр і назва: ПП10«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

напрям підготовки: 6.020302 – історія

спеціалізація: правознавство

факультет: історико-соціологічний

 

 

Рівне – 2015 р.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів

за напрямом підготовки 0203 – гуманітарні науки,

спеціальностю 6.020302 – історія.

«__»________2015___ року. – 21 с.

 

 

Розробник: Прищепа О. П., доцент кафедри історії України, к.і.н.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри історії України РДГУ

Протокол від 4 вересня 2015 р. № 1

 

Завідувач кафедри історії України

 

_________________ Десятничук І.О.

 

"_4_" вересня 2015 року

 

Схвалено методичною комісією РДГУ за спеціальністю 6.020302 - історія.

Протокол від "__" ______ 2015 року № 1

"__" __________ 20__ року.

 

Голова _____________ (___________________)

 

Прищепа О.П., 2015 рік

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів - 4 Галузь знань 0203 – гуманітарні науки Нормативна
Напрям підготовки 6.020302 - історія
Модулів 2 Спеціальність (професійне спрямування): 6.020302 - історія Рік підготовки:
Змістових модулів 2 1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання 1 (підготовка і захист реферату) Семестр
Загальна кількість годин 144 1-й 1-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних - 4 самостійної роботи студента - 4 Освітньо-кваліфікаційний рівень:   бакалавр 26 год. 10 год.
Практичні, семінарські
16 год. 2 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
84 год. 66 год.
Індивідуальні завдання: 46 год.
Вид контролю: залік

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:для денної форми навчання – 1:2

для заочної форми навчання –1:5,5

 

Вступ. Пояснювальна записка

Дисципліна «Історія України» є обов’язковою для вивчення студентами спеціальності «історія» в усіх вищих навчальних закладах України. В системі вищої освіти нормативній навчальній дисципліні “Історія України” належить важливе місце, оскільки інтелектуальний рівень майбутніх спеціалістів визначається не тільки глибокими спеціальними знаннями, а й високими громадянськими і національно-патріотичними якостями. Творче засвоєння курсу має сприяти формуванню у студентів активної життєвої позиції на засадах української національної ідеї, здатності використовувати здобуті професійні навички на користь розбудові Української держави.

Метою курсу є вивчення процесів становлення української державності, формування українського етносу. В хронологічних межах обсяг програмного матеріалу з історії України охоплює період від первісної доби до середини ХІV ст.

Засвоєння цього навчального курсу передбачає:

- формування у студентів цілісної уяви про історію України як науку;

- вироблення чітких орієнтирів в сучасному суспільно-політичному житті нашої держави;

- сприяння активній участі студентів в процесах культурно-національного відродження українського суспільства;

Основні завдання навчального курсу:

- дати об’єктивні знання про найдавніші часи в історії України включно із періодом раннього середньовіччя;

- ознайомити студентів із найголовнішим науковим доробком провідних українських істориків з проблем давньої історії України;- вироблення у студентів навичок самостійного аналізу першоджерел з історії України.

В результаті вивчення курсу студент повинензнати:

- періодизацію первісної доби та витоків зародження цивілізаційного суспільства на українських землях;

- перебіг процесу формування державності східних слов’ян на території України;

вміти:

- аргументовано пояснити сутність історичних процесів, що відбувалися в минулому на території сучасної України;

- уміти зіставляти історичні події, процеси з епохами, орієнтуватися у науковій періодизації історії;

- уміти знаходити й критично аналізувати потрібну інформацію з давньої історії України на основі історичних джерел.

3. Опис змістових модулів дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПЕРВІСНА ДОБА ТА ВИТОКИ ЗАРОДЖЕННЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ.

Тема 1. Вступ. Історія України як наука. (4 год.)

Історія як наука. Її роль і місце в житті людини і суспільства.

Мета і завдання навчального курсу «Історія України».

Об’єкт і предмет історії України.

Періодизація історія України.

Джерела вивчення історії України.

Українська історіографія.

Методологічний зріз досліджень з історії України.

 

 

Тема 2. Первісна доба в історії України. (2 год.).

Витоки заселення території України.

Населення України доби палеоліту.

Населення України доби мезоліту.

Ранні землероби та скотарі України у VІ – на початку 1 тис. до н.е.Поява та поширення нових видів господарської діяльності населення на території України у неоліті.

Трипільська культура.

Землеробське населення України та його степові сусіди у ІV – ІІ тис. до н.е.

 

Тема 3. Скіфо-сарматська епоха та античність (2 год.).

Населення України за доби раннього заліза. Кіммерійці. Населення Лісостепу України за кіммерійської доби (X – початок VІІ ст. до н.е.).

Населення України за скіфської доби. Витоки скіфської історії. Утворення Північнопричорноморської Скіфії. Військово-політична історія Великої Скіфії VІ – ІV ст. до н.е.

Степове населення Північного Причорномор’я та лісостепової Скіфії.

Соціально-економічний розвиток Великої Скіфії. Проблема скіфської державності та причини її занепаду.

Культура населення за скіфської доби. Релігія та мистецтво.

Населення України за сарматської доби. Політична історія та соціально-економічний розвиток. Етнічний склад населення. Культура.

«Мала Скіфія» як пізньоскіфська держава.

 

Античні держави Північного Причорномор’я.Перші античні поселення в Північному Причорномор’ї. Освоєння греками Нижнього Побужжя та Боспору Кіммерійського. Борисфен. Ольвія. Пантикапей. Феодосія.

Розвиток полісів у Північному Причорномор’ї. Культура. Побут та релігія. Архітектура. Побут та звичаї населення.

Античні держави елліністичного періоду (V ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е.).Боспорськадержава в V – першій половині І ст. до н.е. Херсонес Таврійський. Ольвія. Тіра.

Північне Причорномор’я в пізньоантичний час.

Тема 4. Походження слов’ян (кінець І тис. до н.е. – середина І тис. н.е.) та ранні слов’яни і їх сусіди напередодні утворення Київської Русі (друга половина І тис. н.е.) (2 год.).

Історичні джерела про слов’ян: писемні, лінгвістичні, антропологічні, археологічні. Венеди. Анти. Склавіни.

Територія слов’ян (за даними мовознавства).

Слов’яни у ІІ ст. до н. е. – першій чверті І тис. н.е. Населення зарубинецької, пшеворської, верхньодністровської, зубрицької культур.

Давні слов’яни та їх сусіди. Готи.

Слов’яни у другій чверті І тис. н.е. Черняхівська культура в етногенезі слов’ян. Київська археологічна культура.

Міжетнічні контакти слов’ян у ІІІ – ІV ст. н.е.

 

Ранні слов’яни та їх сусіди напередодні утворення Київської Русі (друга половина І тис. н.е.)

Писемні джерела про слов’ян V – VІІ ст. н.е.

Археологічні культури слов’ян раннього середньовіччя (празька, пеньківська, колочинська).

Слов’яни напередодні утворення державності (носії культури Лука-Райковецька).

Економічний розвиток слов’янського суспільства. Землеробство та скотарство. Ремесло. Обмін та торгівля.

Суспільний лад та соціальні відносини.

Етноплемінна структура східних слов’ян за «Повістю минулих літ».

Слов’яни та оточуючий світ. Кельти, германці, балти. Скіфо-сарматські племена. Гуни. Болгари та хозари.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВИ СХІДНИХ СЛОВ’ЯН НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.

Тема 5. Становлення держави Київська Русь та період її розквіту (4 год.).

Історіографія та джерельна база.

Проблема виникнення Київської Русі.Наукові теоріїпро її походження: автохтонна, норманська, хозарська.

Етнонім «Русь» та теорії про його походження.

Київ як центр полян у V – VІІІ ст. Аскольд і Дір.

Об’єднання східнослов’янських земель у єдиній державній системі. Заснування династії Рюриковичів. Великі київські князі. Олег. Ігор. Ольга. Святослав.

Поняття «Русь» та «Руська земля» у вузькому та широкому значенні.

Русь наприкінці ІX – в другій половині Х ст.

Русь і Візантія.

Київська Русь у період розквіту ( від Володимира до Мстислава Великого (X ст. – 1132 р.). (4 год.)

Князювання Володимира Святославича. Реформи кн. Володимира. Запровадження християнства на Русі.

Державно-політичні і суспільні відносини на Русі.Політична форма держави. Князівська влада. Князівські з’їзди. Віче. Соціальні рухи.

Київська Русь від Ярослав Мудрого (1019-1054) до Володимира Мономаха (1113-1125 рр.).

Посилення тенденції загальноруської єдності в першій третині ХІІІ ст.

Соціально-економічний розвиток Русі.Станово-класова структура давньоруського суспільства. Феодальні повинності. Феодальне землеволодіння. Розвиток сільського господарства.

Давньоруське місто. Ремесло. Торгівля. Гроші та грошовий обмін.

Тема 6. Київська Русь у період феодальної роздробленості(1132–1239 рр.). (2 год.)

Основні тенденції історичного розвитку Київської Русі.

Князівства на території Київської Русі. Київська земля. Чернігівське і Новгород-Сіверське князівство. Переяславське князівство. Волинське князівство. Галицьке князівство.

Етнічний розвиток Київської Русі (ІХ – ХІІІ ст.)

Міжнародні відносини Київської Русі. Поліцентричний характер міжнародних відносин. Таврика в епоху середньовіччя. Русь та кочовий світ.

 

Тема 7. Культура Київської Русі (2 год.).

Шляхи формування і розвитку давньоруської культури. Дохристиянські вірування. Роль християнства у розвитку культури. Писемність. Освіта. Наукові знання. Література. Театральні дійства. Музика.

Мистецтво. Архітектура Київської Русі.

Місце давньоруської культурної спадщини у скарбниці світової культури.

Тема 8. Монгольська навала на Київську Русь та її результати (2 год.).

Війська Чингізхана у причорноморських степах в 20-х рр. ХІІІ ст. Битва на р. Калці (1223 р.).Завоювання Волзької Болгарії військами Батия (1236 р.). Завоювання Батиєм Північно-Східної Русі (1237 р.). Завоювання лівобережних князівств Південної Русі (Чернігівське, Переяславське) 1239 р.

Облога Києва монголами та його захоплення (грудень 1240 р.). Оборона Києва. Людські і матеріальні втрати.

Утворення Золотої Орди. Фіскально-адміністративна структура за Батиєвих часів у Південній Русі – баскацька організація. Збір данини із підвладного населення.

Походи на Русь Куремси (1252 р., 1254 р.).

Тема 9. Галицько-Волинське князівство (1199 р. - середина ХІV ст.). (4 год.).

Витоки формування території Галицько-Волинської Русі. Роман Мстиславич – самодержець Русі. Мстислав Удатний.

Збирання волинської отчини Романовичами. Відвоювання Данилом галицького столу. Зовнішня політика Романовичів часів об’єднання Волині з Галичиною.

Галицько-Волинського князівство після «Батиєвого погрому». Європейська політика Данила Романовича 40-х – початку 60-х рр. ХІІІ ст. Стосунки галицьких і волинських князів з Литвою і ятвягами.

Коронація Данила в контексті зовнішньої політики Галицько-Волинської Русі.

Культурне життя на території Галицько-Волинського князівства. Містобудування і архітектура. Мистецтво. Писемність і освіта. Література. Галицько-Волинський літопис.

Тема 10. Українські землі після монгольської навали (друга половина ХІІІ – середина ХІV ст.) (2 год.).

Київ і Київська земля після монгольської навали. Регулювання міжкнязівських відносин ярликами на велике княжіння володимирське. Новгород-Сіверське князівство. «Татарська земля». Болохівська земля.

Південь України та Крим.

4. Структура залікового кредиту

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с. р. л п лаб інд с. р.
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Первісна доба та витоки зародження цивілізаційного суспільства на українських землях
Тема 1. Вступ. Історія України як наука.              
Тема 2. Первісна доба в історії України              
Тема 3. Скіфо-сарматська доба та античність              
Тема 4. Походження слов’ян (кінець 1 тис. до н.е. – середина 1 тис. до н.е.) та ранні слов’яни і їх сусіди напередодні утворення Київської Русі (друга половина 1 тис. н.е.)                
Разом за змістовим модулем 1            
Змістовий модуль 2.Формування держави східних слов’ян на території України.
Тема 1 (5). Становлення держави Київська Русь та період її розквіту (від Володимира до Мстислава Великого (Х ст. – 1132 р.)              
Тема 2 (6). Київська Русь у період феодальної роздробленості (1132-1239)                
Тема 3 (7). Культура Київської Русі                
Тема 4 (8). Монгольська навала на Київську Русь та її результати                  
Тема 5 (9). Галицько-Волинське князівство (1199 –середина ХІV ст.)              
Тема 6 (10). Українські землі після монгольської навали (друга половина ХІІІ – середина ХІV ст.)                  
Разом за змістовим модулем 2            
Усього годин        
Модуль 2
ІНДЗ          
Усього годин                        

 

 

 

5. Теми лекцій

1. Історія України як наука (4 год.).

2. Первісна доба в історії України (2 год.).

3. Скіфо-сарматська доба та античність (2 год.)

4. Походження слов’ян (кінець 1 тис. до н.е. – середини 1 тис. до н.е.) та

ранні слов’яни та їх сусіди напередодні утворення Київської Русі (друга половина І тис. н.е.) (2 год.)

5. Становлення держави Київська Русь та Київська Русь у період розквіту (від Володимира до Мстислава Великого (Х ст. – 1132 р.) (2 год.)

6. Київська Русь у період феодальної роздробленості (1132-1239) ( 4 год.)

7. Культура Київської Русі (2 год.)

8. Монгольська навала на Київську Русь та її результати (2 год.)

9. Галицько-Волинське князівство (1199 – середина ХІV ст.) (4 год.)

10. Українські землі після монгольської навали (друга половина ХІІІ – середина ХІV ст.) (2 год.)

6. Теми семінарських занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
Історія України як наука 2 год.
Раннє землеробське населення на території України 2 год.
Скіфо-сарматська доба на території України 2 год.
Формування державності у східних слов’ян 2 год.
Київська Русь часів розквіту державності 2 год.
Галицько-Волинське князівство (ХІІ – перша половина ХІVст.) 2 год.
Культура Київської Русі 2 год.
Русь у період феодальної роздробленості та у післямонгольський час (ХІІ – перша половина ХІVст.) 2 год.

 

7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНАОЇ РОБОТИ

№ з/п Назва теми Кількість годин
Нанести на контурну карту територію розселення трипільців
Законспектувати з «Історії» Геродота окремі сюжети про походження скіфів, територію їхнього розселення, звичаї та обряди, релігійні вірування.
Законспектувати з літописів сюжети про розселення слов’ян, про боротьбу з кочівниками, про прихід до влади князів Володимира і Ярослава Мудрого
Пошук у краєзнавчому відділі Рівненської обласної наукової бібліотеки краєзнавчої літератури про міста Волині Київської Русі та підготовка реферативного повідомлення
Ознайомлення з експозицією Рівненського обласного краєзнавчого музею по тематиці Київської Русі і підготовка письмового звіту
Підготовка до захисту письмової частини реферату на одну із запропонованих тем
  Разом

 

 

8. Індивідуальні науково-дослідні завдання

 

Підготовка і захист реферату на одну із запропонованих тем:

 

1.Джерела вивчення та історіографія української історії.

2.Наукова періодизація історії України.

3.Первісна доба на території України доби палеоліту.

4.Первісна доба на території України доби мезоліту.

5.Первісна доба на території України доби неоліту.

6.Трипільська культура.

7.Кіммерійці в історії України.

8.Антична колонізація Північного Причорномор’я.

9.Скіфи в історії України.

10.Історія походження та розвитку східних слов’ян.

11.Перші державні об’єднання східних слов’ян.

12.Формування Києва як адміністративного, політичного та духовного центру Київської Русі.

13.Основні теорії походження Київської Русі.

14.Соціальна структура населення Київської Русі.

15.Київська Русь за часів Володимира Великого (980-1015 рр.)

16.Християнізація Русі та її наслідки.

17.Ярослав Мудрий та його державотворча й культурницька діяльність.

18.Політичний портрет Володимира Мономаха.

19.Галицько-Волинське князівство за Романа Мстиславовича.

20.Язичництво в духовній культурі слов’янського населення.

21.Політичний портрет Данила Галицького.

22.Витоки писемності у давньоруський період.

23.Пам’ятки літератури Київської Русі.

24.Традиції архітектури та мистецтва Київської Русі.

25.Правління нащадків Данила Галицького (1264-1340 рр.).

26.Повість минулих літ як історичне джерело.

27.Галицько-Волинський літопис як джерело про історію Південно-Західної Русі.

28.Зв’язки Русі із Візантією.

29.Населення Київської Русі та її найближчі сусіди.

30. Боротьба населення Київської Русі із монгольською навалою.

 

10.МЕТОДИ НАВЧАННЯ: інтерактивний, біографічний, проблемно-пошуковий. Проблемні лекції, семінарські заняття, виконання індивідуальних завдань, робота з першоджерелами та довідковими виданнями.

 

11.МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ:оцінки за поточні контрольні роботи, оцінки за участь в роботі семінарських занять, оцінки за якість самостійної роботи, оцінки за виконання індивідуальних завдань. поточний контроль по модулям у формі тестових завдань і контрольної роботи,залік.

 

12.РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

 

 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Самостійна робота Індивідуальна робота За- лік Всього
Від-віду-вання Поточ-ний кон-троль Від-віду-ван-ня Пото-чний кон-троль 1 мо-дуль 2 модуль 1 модуль 2 модуль  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90–100 А відмінно зараховано
82–89 В добре
74–81 С
64–73 D задовільно
60–63 Е
35–59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0–34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

ОЦІНКА ВИДІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У РЕЙТИНГОВІЙ СИСТЕМІ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

№ п/п Вид навчальної роботи Оціночний бал
Основна навчальна робота
1. Відвідування лекцій 1 бал за 2 год.
2. Відвідування семінарських і практичних занять 1 бал за 2 год.
3. Доповідь на семінарських заняттях від 3 до 5 балів
4. Участь в обговоренні питань семінарських і практичних занять від 1 до 3 балів
5. Звіт про самостійну роботу (письмове виконання, усний захист) до 20 балів
6. Поточний контроль до 10 балів за кожну роботу
7. Виконання і захист індивідуальних завдань До 20 балів
Заохочувальні бали
9. За творчий підхід до виконання індивідуальних завдань 5 балів

 

13. Інформаційно-методичне забезпечення дисципліни

1.Історія України. Навчальна програма нормативного курсу для історичних спеціальностей. – Рівне, 2002.

2. Історія України: навчально-методичний посібник для семінарських занять /В. М. 3. Литвин, А. Г. Слісаренко, В. Ф. Колесник та ін..; За ред. В. М. Литвина. – К.: Знання-Прес, 2006.

3. Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: Навч. посіб. /В.М. Литвин, В.І. Гусєв, А.Г. Слюсаренко та ін. – К. – Вища шк., 2002. – 430 с.

4. Савченко Н. М., Подольський М. К. Історія України: Модульний курс. Навчальний посібник. – К.: Вид-во «Фірма ІНКОС», «Центр навчальної літератури», 2006.

 

14. Рекомендована література

Базова:

1. Бойко О.Д. Історія України: Посібник. – К.: Академвидав, 2012.

2. Давня історія України у двох книгах. – Кн. 1. – К.: Либідь. 1994.

3. Давня історія України у двох книгах. – Кн.2. – К.: Либідь, 1995.

4. Давня історія України в трьох томах. – Т. 1. Первісне суспільство. – К.: Наукова думка, 1997. – 557 с.

5. Давня історія України в трьох томах. – Т. 2. Скіфо-антична доба. – К.: Наукова думка, 1998. – 493 с.

6. Давня історія України в трьох томах. – Т. Слов’яно-руська доба. – К.: Наукова думка, 2000. – 695 с.

7. Борисенко В.Й. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ ст. : Навч. посібник. – К.: Либідь, 1996. – 616 с.

8. Брайчевський М. Конспект історії України. – К.: Знання, 1993.

9. Бунятян К.П. Давнє населення України: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1999.

10. Грушевський М. Ілюстрована історія Україна. – К., 1990.

11. Дорошенко Д.І. Нарис історії України. – Львів: Світ, 1991. – 576 с.

12. Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України. – К.: Абрис, 1994. – 256 с.

13. Залізняк Л.Л. Первісна історія України. – К.: Вища шк., 1999.

14.Залізняк Л.Л. Від склавинів до української нації: Навч. посібник з етнології українців для студентів та викладачів гуманітарних факультетів. – К., 1997.

15. Ефименко А.Я. История украинского народа. – К.: Лыбидь, 1990. – 512 с.

16. Історіографія історії України: Курс лекцій / Коцур В.П., Коцур А.П. – Чернівці: Золоті литаври, 1999. – 520 с.

17. Історія України: нове бачення. – К., 1995. – Т.1-2.

18. Історія України /Авт.: В.Баран, Я.Грицак, О.Зайцев та ін. – 2-ге вид., Львів, 1998.

Історичне джерелознавство: Підручник /Я.С.Калакура, І.Н.Войцехівська, С.Ф.Павленко та ін. – К.: Либідь, 2002. – 488 с.

19. Коцур В. П., Коцур А.П. Історіографія історії України: Курс лекцій. – Чернівці: Золоті литаври, 1999. – 520 с.

20. Крип’якевич І.П. Історія України. – Львів: Світ, 1990. – 520 с.

21. Лановик Б.Д., Матейко Р.М., Матисякевич З.М. Історія України. Навчальний посібник /За ред. Б.Д. Лановика. – 2-ге вид. – К.: Т-во “Знання”, 1999.

22. Макарчук С. Писемні джерела з історії України. – Львів, 1999.

23. Моця О., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнства: Навч. посібник. – К.: Глобус, 1996. – 218 с.

24. Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток людства: Навч. посібн. – Вид. 2-ге. – К.: Либідь, 1999. – 360 с.

25. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. До середини ХVІІ століття. – К.: Либідь, 1992. – Т. 1. - 640 с.

26. Субтельний О. Україна: історія. – К : Либідь, 1993. – 3-тє вид. – 720 с.

27. Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков І.Т. Археологія та стародавня історії України. Курс лекцій. – К.: Либідь, 1992. – 376 с.

28. Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ століття. – К.: Генеза, 1997.

29. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – Вид. друге, перероблене і розширене. – К.: Критика, 2005. – 581 с.

Допоміжна:

1.Баран В.Д., Козак Д.Н., Терпиловський Р.В. Походження слов’ян. – К.: Наук. думка, 1991. – 139 с.

2.Баран В.Д. Давні слов’яни / Україна крізь віки: в 15 т. – К., 1998. – Т. 3.

3.Бессонова С.С. Религиозные представления скифов. – К.: Наук. думка, 1983.

4.Бибиков С.Н. Древний музыкальный комплекс из костей мамонта. Очерк материальной и духовной культуры палеолитического человека. – К.: Наук. думка, 1981

5.Боровский Я.Е. Мифологический мир древних киевлян. – К.:Наук. думка, 1982. – 103 с.

6.Блаватский В.Д. Античная археология и история. – М.: Наука, 1985.

7.Брайчевський М.Ю. Походження Русі. – К.: Наук. думка, 1968. – 222 с.

8.Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. – К.: Наук. думка, 1988. – 259 с.

9.Бунятян Е.Г. Древнейшие скотоводы украинских стезей. – Николаев, 1997.

10.Бунятян К.П., Мурзін В.Ю., Симоненко О.В. На світанку історії / Україна крізь віки. – К., 1998. – Т. 1.

11.Верменич Я. В. Еволюція адміністративно-територіального устрою в Україні: проблеми концептуалізації //Український історичний журнал. – 2005. – № 4. – С. 114–145.

12. Відейко М. Ю. Шляхами Трипільського світу. – К.: Інорм.-аналіт. агенція «Наш час», 2008. – 296 с. – (Сер. «Невідома Україна»).

13. Высотская Т.Н. Скифские городища. – Симферополь: Таврия, 1989.

14. Высотская Т.Н. Неаполь – столица государства поздних скифов. – К.: Наукова думка, 1983.

15. Дністрянський М.С. Кордони України: територіально-адміністративний устрій. – Львів, 1992.

16. Історія Русі-України (історико-археологічний збірник). – К., 1998.

17. Ильинская В.А., Тереножкин А.И. Скифия VІІ – ІV вв. до н.е. – К.: Наук. думка, 1983. – 377 с.

18. Київська Русь. Культура, традиції: Зб. наук. праць. – К.: Наук. думка, 1982. – 151 с.

19. Козак Д.Н., Крыжицкий С.Д., Мурзин В.Ю. Былое украинской степи. – К. – Николаев, 1997.

20. Костомаров Н.И. Исторические произведения. Автобиография. – К., 1989.

21. Костомаров М.І. Історія України в життєписах визначних її діячів. – К., 1991.

22. Котляр М.Ф. Данило Галицький. – К.: Наук. думка, 1979. –184 с.

23. Котляр Н.Ф. История в жизнеописаниях. – К.: Наук. думка, 1990. – 254 с.

24. Котляр М.Ф. Історія України в особах. Давньоруська держава. – К.: Україна, 1996.

25. Котляр М.Ф. Полководці Давньої Русі. – 2-е вид. - К.: Україна, 1996. – 151 с.

26. Котляр М.Ф. Галицько-Волинська Русь / Україна крізь віки: в 15 т. – К., 1998. – Т. 5.

27. Крыжыцкий С.Д. Античные государства Северного Причерноморья. – Николаев, 1997.

Крижицький С.Д., Зубар В.М., Русяєва А.Е. Античні міста-держави Північного Причорномор’я / Україна крізь віки: в 15 т. – К., 1998. – Т. 2.

28. Крип’якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. – К.: Наукова думка, 1984. – 173 с.

29. Майоров А.В. Галицко-Волынская Русь. Очерки социально-политических отношений в домонгольский период. – С.Пб.: Университетская книга, 2001. – 639 с.

30. Мозолевський Б.М. Товста могила. – К.: Наукова думка, 1979. – 247 с.

31. Мозолевський Б.М. Скіфський степ. – К.: Наук. думка, 1983.

32. Мурзин В.Ю. История скифов. – Николаев, 1977. – 24 с.

33. Мурзин В.Ю. Скифская архаика Северного Причерноморья. – К.: Наукова думка, 1984.

Наливайко Д. Рецепція України в Західній Європі ХІ – ХVІІІ ст. – К., 1998.

34. Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу. – К.: Абрис, 1991. – 272 с.

35. Нидерле Л. Славянские древности. – М.: Алетейя, 2000. – 590 с.

36. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХІІ – ХІІІ вв. – М., 1982.

37. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М., 1987.

38. Рычка В.М. Формирование территории Киевской земли (ІХ – первая треть ХІІ в.). – К.: Наук. Думка, 1988. – 124 с.

39. Ричка В.М. За літописним рядом. Історичні оповіді про Київську Русь. – К., 1991.

40. Русина О.В. Україна під татарами і Литвою / Україна крізь віки: в 15 т. – К., 1998. – Т. 6.

41. Старожитності Русі-України. Зб. наук. праць. – К., 1994.

42. Тереножкин А.И. Киммерийцы. – К., 1976.

43. Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ. – К.: Перун, 1996.

44. Тимощук Б.О. Східні слов’ни VІІ – Х ст.: полюддя, язичництво, початки держави. – Чернівці: Прут, 1999. – 176 с.

45. Толочко П.П. Древняя Русь. Очерки социально-политической истории. – К.: Наук. думка, 1987. – 244 с.

46. Толочко П.П. Із історії давньоруської і європейської політики Х-ХІІ ст.. – К.: Наук. думка, 1990. – 267 с.

47. Толочко П.П. Із історії давньоруської і європейської політики Х – ХІІ ст. – К.: Наук. думка, 1990. – 267 с.

48. Толочко П.П. Історичні портрети. – К.: Наук. думка, 1990. – 267 с.

49. Толочко О.П., Толочко О.О. Київська Русь / Україна крізь віки: в 15 т. – К., 1998. – Т. 4.

50. Толочко П.П. Русские летописи и летописцы Х – ХІІІ вв. – С.Пб.: Алетейя, 2003. – 296 с.

51. Толочко П.П. Літописи Київської Русі. – К.: Киевская Академия Евробизнеса, 1994. – 88 с.

52. Тургай Г.І. Сільське господарство України: Уроки минулого і сучасний аграрний курс. – К., 1991.

53. Ульяновський В., Крижанівський О., Плохій С. Історія церкви та релігійної думки в Україні: у 3-х кн. – К., 1994.

54. Шелухин С. Україна – назва нашої землі з найдавніших часів. – Репринтне вид. 1936 р. – Дрогобич, 1992.

55. Яковенко Н. Вступ до історії. – К.: Критика, 2007. – 374 с.

56. Янин В.Л. Берестяная почта столетий. – М.: Педагогика, 1979. – 127 с.

 

Писемні джерела:

1. Галицько-Волинський літопис. – К., 2002.

2. Геродот. История в девяти книгах. – М.: Ладомир, 1993. –599 с.

3. Історія русів. – К., 1991.

4. Історія України: Документи. Матеріали: Посібник (Уклад., комент. В.Ю.Короля. – К.: Видав. центр “Академія”. – К., 2001.

5. Історія України від найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. Хрестоматія: Навч. посібник (А.І.Литвинчук, В.Й.Сидорук, В.М.Цятко). – К., 1995.

6. Літопис Руський / пер. з давньоруської Л.Є.Махновця). – К., 1989.

7. Повість врем’яних літ: Літопис (за Іпатським списком). – К., 1996.

8. Січинський В. Чужинці про Україну. – К.: Довіра, 1992. – 254 с.

9. Тисяча років української суспільно-політичної думки: у 9 т. . – Т. 1 (Х-ХV ст.). – К., 2001.

15. ПИТАННЯ ГАРАНТОВАНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Охарактеризуйте основні групи джерел з історії України.

2. Проаналізуйте розвиток історичної науки в Україні у ХІХ ст.

3. Охарактеризуйте назви та самоназви території України в історичній ретроспективі.

4. Розкрийте зміст наукової періодизації та охарактеризуйте основні етапи української історії.

5. Охарактеризуйте основні етапи первісної доби на території України.

6. Проаналізуйте господарську і соціальну складову життя населення України доби палеоліту.

7. Проаналізуйте господарську і соціальну складову життя населення України доби мезоліту.

8. Проаналізуйте появу та поширення нових видів господарської діяльності населення на території України в неоліті.

9. З’ясуйте досягнення трипільської культури.

10. Охарактеризуйте землеробське населення України та його степових сусідів у ІІІ – ІІ тис. до н.е.

11. Охарактеризуйте військову, економічну та соціальну складову життя кіммерійців на території України за доби раннього заліза.

12. Охарактеризуйте населення лісостепу України за кіммерійської доби (Х – початок VІІ ст. до н.е.)

13. Охарактеризуйте соціально-економічний розвиток Великої Скіфії.

14. Опишіть основні віхи військово-політичної історії Великої Скіфії VІ – ІV ст. до н.е.

15. Опишіть, що відомо про сусідів скіфів на території сучасної України за описом Геродота.

16. Проаналізуйте релігійні вірування скіфів, які проживали на території України.

17. Проаналізуйте мистецькі здобутки скіфів, які проживали на території України.

18. Проаналізуйте характерні риси матеріальної культури скіфів.

19. З’ясуйте проблему скіфської державності та причини її занепаду.

20. Охарактеризуйте «Малу Скіфію» як пізньоскіфську державу.

21. Окресліть політичну історію та соціально-економічний розвиток населення України за сарматської доби.

22. Проаналізуйте побут та звичаї населення грецьких полісів у Північному Причорномор’ї (VІІ – ІІІ ст. до н.е.).

23. Охарактеризуйте Боспорську державу в V ̶ першій половині І ст. до н.е.

24. Окресліть прояви різних сторін життєдіяльності кочових народів на півдні України в І тис. до н.е.

25. Подайте характерні особливості заселення України за сарматської доби.

26. Охарактеризуйте процес античної колонізації на півдні України.

27. Опишіть заняття населення Ольвії як одного з перших античних поселень в Північному Причорномор’ї.

28. За писемними та археологічними джерелами окресліть основні складові матеріальної культури праслов’ян на території України у ІІ ст. до н.е. – ІІ ст. н.е.

29. З’ясуйте проблему етногенезу східних слов’ян.

30. З’ясуйте місце черняхівської культури в етногенезі слов’ян.

31. Охарактеризуйте історичні джерела про слов’ян першої половини І тис. н.е.

32. Опишіть, що відомо за писемними джерелами про венедів, антів, склавинів.

33. Проаналізуйте писемні джерела про слов’ян V – Х ст. н.е.

34. Окресліть контакти давніх слов’ян із готським населенням на території України (перша пол. І тис. н.е.).

35. Опишіть міжетнічні контакти слов’ян у ІІІ – ІV ст.

36. Вкажіть, які етноси брали участь у «великому переселенні народів» на території України.

37. Проаналізуйте основні етапи історичного розвитку Київської Русі.

38. Викладіть основні положення норманської теорії про походження Київської Русі.

39. Назвіть основні положення хозарської теорії про походження Київської Русі.

40. Аргументуйте основні положення автохтонної теорії про походження Київської Русі.

41. Розкрийте зміст основних теорій про походження Київської Русі.

42. Проаналізуйте термін «Русь» та з’ясуйте його етимологію.

43. Проаналізуйте термін «варяги» та з’ясуйте його етимологію.

44. Окресліть етноплемінну структуру східних слов’ян за «Повістю минулих літ».

45. Опишіть, що відомо за писемними та археологічними джерелами про Київ часів Аскольда і Діра.

46. Опишіть, як літописець Нестор подає у «Повісті минулих літ» заснування династії Рюриковичів.

47. Опишіть, що відомо за писемними джерелами про великого київського князя Олега.

48. Опишіть, що відомо за писемними джерелами про великого київського князя Ігоря.

49. Опишіть, що відомо за писемними джерелами про великого київського князя Святослава.

50. Окресліть процес розбудови Київської Русі за часів великого київського князя Володимира.

51. Проаналізуйте реформаторську діяльність Ярослава Мудрого.

52. Окресліть політичний портрет великого київського князя Володимира Мономаха.

53. Опишіть, що вам відомо про дохристиянські вірування населення Київської Русі.

54. Проаналізуйте процес християнізації Русі та його значення.

55. Охарактеризуйте культурні зв’язки Київської Русі із Візантією.

56. Охарактеризуйте військові і торговельні зв’язки Київської Русі із Візантією.

57. Охарактеризуйте територіально-політичний устрій Київської Русі.

58. Охарактеризуйте соціально-економічний розвиток Київської Русі.

59. Опишіть, що вам відомо про грошовий обіг на території Київської Русі.

60. Дайте характеристику соціальній структурі суспільства Київської Русі.

61. Проблема етнічного розвитку Давньоруської держави.

62. Проаналізуйте розвиток ремесла та торгівлі у давньоруських містах.

63. Проаналізуйте еволюцію політичного устрою Київської Русі. З’ясуйте причини політичної децентралізації Русі.

64. Охарактеризуйте Переяславське князівство на території Київської Русі.

65. Охарактеризуйте Чернігівське і Новгород-Сіверське князівства на території Київської Русі.

66. Опишіть, що вам відомо про Волинську землю ХІ – ХІІІ ст.

67. З’ясуйте рівень духовної культури населення Київської Русі.

68. Проаналізуйте основні надбання літописання в добу Київської Русі.

69. З’ясуйте історичне значення та проблему спадщини Київської Русі.

70. Окресліть політичну історію та соціально-економічний розвиток населення 71. України в ранньому середньовіччі.

72. Опишіть перебіг битви на річці Калці з монгольськими завойовниками.

73. Опишіть за писемними джерелами облогу Києва монголами та його захоплення у грудні 1240 р.

74. Монголо-татарська навала 1239-1241 рр. та її наслідки для південних руських земель.

75. Опишіть, що відомо за писемними джерелами про Київ і Київську землю після монгольської навали.

76. Опишіть процес утворення Золотої Орди та подальший її розвиток (друга половина ХІІІ – перша половина ХІV ст.).

77. Дайте оцінку Галицько-Волинському літопису як джерелу з історії України ХІІІ ст.

78. Окресліть витоки формування території Галицько-Волинського князівства.

79. Розкрийте основні етапи політичної історії Галицько-Волинської держави.

80. Окресліть стосунки галицьких і волинських князів з Литвою і ятвягами (друга половина ХІІІ – початок ХІV ст.).

81. Проаналізуйте внутрішню і зовнішню політику Данила Галицького.

82. Опишіть битву під Ярославом 1245 р. Данила Галицького з угорцями в контексті зовнішньої політики Галицько-Волинського князівства.

83. Дайте оцінку коронації Данила Галицького в контексті зовнішньої політики Галицько-Волинського князівства.

84. Охарактеризуйте здобутки містобудування та архітектури на території Галицько-Волинського князівства.

85. Дайте оцінку розвитку писемності та рівню освіти на території Галицько-Волинського князівства.

86. Окресліть розвиток Південної Русі у післямонгольський час.

87. Окресліть фіскально-адміністративну систему за Батиєвих часів у Південній Русі.

88. Опишіть політичне, соціально-економічне і культурне життя на території Волині в добу Галицько-Волинської держави.

89. З’ясуйте історичне значення Галицько-Волинської держави.

90. Опишіть, що вам відомо про основні теорії про походження українського народу.

 

 

 

15. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 

http: // history.vn.ua/ Книги та підручники з історії України та всесвітньої історії;

http: //litopys.org.ua/ Ізборник. Історія України ІХ – ХVІІІ ст. Першоджерела та інтерпретації – проект електронної бібліотеки давньої української літератури;

http://osvitanet.com.ua/ Навчально-методичний сайт ЗАТ «Інститут передових технологій», на якому розміщено інтернет-версії електронних навчальних атласів, контурних карт, стінних карт, підручників з історії, географії, картографії, розробки уроків, методичні рекомендації;

http: //ukraine-history.com.ua/ Матеріали з історії України;

http: //www.history.org.ua/ Сайт інституту історії України НАН України;

http: // www.ukrhistory.narod.ru/Українська історична бібліотека.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
СТАДИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ | Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2021 год. (0.142 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал