Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Навчально-науковий центр «Інститут біології»

 

Кафедра цитології, гістології та біології розвитку

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник директора

з навчальної роботи

 

_______________Подобайло А.В.

«____»____________2013 року

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

НЕЙРОМОРФОЛОГІЯ

 

Для студентів

Галузь знань 0401 « Природничі науки»

Напрям підготовки 6.040102 « Біологія»

(заочна форма навчання)

 

КИЇВ – 2013


Робоча програма з дисципліни «Нейроморфологія»

для студентів напряму підготовки 6.040102 «Біологія» (заочна форма навчання)

«____» ______________ 2013 року

 

 

Розробники: Пазюк Любов Михайлівна,доц. , канд. біол. наук

 

 

Робоча програма дисципліни Нейроморфологія затверджена на засіданні кафедри цитології, гістології та біології розвитку

Протокол № від “ ” 2013 року

 

Завідувач кафедри цитології, гістології та біології розвитку

_____________________ (Дзержинський М.Е.)

«_____» ___________________ 2013 року

 

 

Схвалено науково-методичною комісією ННЦ «Інститут біології» за напрямом підготовки 6.040102 «Біологія» (заочна форма навчання)

 

Протокол від «30» серпня 2013 року № 1

Голова науково-методичної комісії ____________________ (_Кілочицький П.Я.)

 

 

«_____» _________________ 20___ року

 

 

© Пазюк Л.М., 2013 рік

© ______________, 20___ рік

© ______________, 20___ рік

 


ВСТУП

Навчальна дисципліна «Нейроморфологія» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань 0401 «Природничі науки» з напряму підготовки 6.04010201 «Біологія».

Дана дисципліна є дисципліною за вибором циклу професійної та практичної підготовки з напряму підготовки 6.04010201 «Біологія».

Викладається на у 9семестрі на 5 курсі заочної форми навчання (2 кредита ECTS) в обсязі 72 год., зокрема: лекції - 8 год ., практичні – нема, семінарські заняття – нема, лабораторні – нема, самостійна робота – 64 год. Завершується дисципліна заліком.

Мета дисципліни -детальне вивчення гісто- та ультраструктури різних відділів центральної та периферичної нервової системи в процесі філо-, гісто-, онтогенезу з визначенням їхніх функцій для передбачення механізмів нервової регуляції за умов норми і патології.

Завдання дисципліни –

1. Сформулювати уявлення про особливості нейроморфології тканинних елементів нервової системи підчас філо-, гісто-, онтогенезу.2. Навчити аналізу морфо-функціональний стан різних структур ЦНС і ПНС на підставі макро- і мікропрепаратів за допомогою комплексних методів дослідження.

3. Сформулювати уявлення про відмінності гістофізіології спинного мозку і головного мозку та відповідальних центрів нервової регуляції за умов норми і патології.

4. Навчити оцінювати структурно-функціональну організацію периферичної нервової системи в експериментальних дослідженнях.

Структура курсу

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

1. Гістогенез та субмікроскопічну будову елементів нервової системи.

2. Анатомію та гістофізіологію відділів головного та спинного мозку, периферичної нервової системи за умов норми і патології.

3. Пояснювати принцип організації та регуляції рефлекторних дуг: соматичної та вегетативної.

4. На підставі теоретичних знань про особливості морфології нервової системи передбачати механізми нервової регуляції за умов норми і патології.

вміти:.

1. За допомогою світлового мікроскопа розрізняти елементи нервової тканини.

2. Визначати тканинні елементи органів периферичної та центральної нервової системи на мікроскопічному рівні.

3. У лабораторних умовах, аналізувати морфогенез спинного і головного мозку на підставі даних гісто- та ультраструктури елементів нервової системи.

4. Порівнювати відмінності будови і функції спинного мозку і різних відділів головного мозку для передбачення механізмів нервової регуляції за умов норми і патології.

5. Визначати морфо-функціональний стан периферичної нервової системи за умов норми і зміни зовнішніх і внутрішніх факторів. 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців відповідного напряму). Навчальна дисципліна «Нейроморфологія»є складовою професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом підготовки «біологія» для отримання цілісного уявлення про будову однієї з провідних регуляторних систем організму, до якої відноситься нервова система, поряд з нейроендокринною та імунною системами. Отримані базові знання і вміння зі дисципліни доповнюють цілісне уявлення про органний і системний рівень живої матерії, що викладається за програмами спецкурсів «Спеціальна гістологія», «Імуноцитологія», «Гістофізіологія нейроендокринної системи».

 

Зв’язок з іншими дисциплінами.

Основою для вивчення дисципліни «Нейроморфологія» є нормативні курси на 3 і 4 курсі навчання – «Загальна цитологія», «Гістологія» та «Біологія індивідуального розвитку». У подальшому знання та вміння дисципліни «Нейроморфологія» будуть використовуватися для спеціальних дисциплін у системі підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», зокрема таких як «Порівняльна гістологія», «Порівняльна цитологія», «Гістофізіологія нейроендокринної системи» тощо.

 


Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 2, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 3 - 5. Обов’язковим для заліку є успішна здача 2 модульних контрольних, по кожній не менше 40% правильних відповідей.

 

Оцінювання за формами контролю:

ЗМ1 ЗМ2
Min –20балів Max.– 30 балів Min.–20балів Max.–30 балів
Модульна контрольна робота* 1
Модульна контрольна робота 2  
  * –усі модульні контрольні роботи (МКР) мають розрахунково-аналітичний характер.  

 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 40 балів для отримання заліку обов’язковим для здачі є підсумковий тест на залишок балів рейтингу.

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року.

 

При простому розрахунку отримаємо:

  Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 залік Підсумкова оцінка
Мінімум
Максимум

При цьому, кількість балів:

· 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

· 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

· 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

· 65-74 відповідає оцінці «задовільно»;

· 75 - 84 відповідає оцінці «добре»;

· 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);

· 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно».

 

Шкала відповідності(за умови заліку)

 

За 100–бальною шкалою За національною шкалою
90 – 100 Зараховано
85 – 89
75 – 84
65 – 74
60 – 64
1 – 59 не зараховано

 

 
mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2021 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал