Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ВИНАГОРОДА ТОРГОВЦЯ ТА ЦІНА ДОГОВОРУ


5.1. За Посередницькі послуги, які Торговець надає Клієнту відповідно до цього Договору та Замовлень, Клієнт сплачує Торговцю винагороду відповідно до затверджених тарифів Торговця.

5.2. Витрати Торговця, пов’язані із виконанням Замовлень, підлягають відшкодуванню Клієнтом. Такими витратами можуть бути, зокрема: витрати на оплату послуг депозитарних установ, пов’язаних із виконанням Замовлень, витрати по оплаті послуги банків (інших фінансових установ), пов’язані з проведенням розрахунків за Договорами на виконання, інші витрати. Торговець зобов’язаний документально підтвердити такі витрати та обґрунтувати необхідність їх здійснення в кожному окремому випадку.

5.3. Нарахування та сплата винагороди Торговцю та відшкодування витрат Торговця здійснюється у наступному порядку:

5.3.1. Підставою для нарахування сум винагороди та витрат Торговця є погодження Клієнтом в порядку, встановленому цим Договором, Звіту Торговця.

5.3.2. Сторони, кожного календарного місяця, до 10 (десятого) числа місяця наступного за місяцем, у якому надавались Посередницькі послуги (за умови, якщо протягом місяця Посередницькі послуги надавались), складають та підписують Акт звірки розрахунків, у якому фіксується загальний розмір винагороди Торговця та витрат Торговця, що підлягають відшкодуванню Клієнтом. Загальний розмір винагороди Торговця та витрат Торговця, що фіксується в Акті звірки розрахунків, визначається на підставі погоджених Клієнтом Звітів Торговця.

5.3.3. Також Акт звірки розрахунків складається та підписується Сторонами протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня: дострокового розірвання Договору Сторонами; припинення дії Договору у зв’язку з односторонньою відмовою Сторони від Договору у випадках, передбачених Договором або законодавством.

5.3.4. Сплата винагороди Торговцю та відшкодування витрат Торговця здійснюється Клієнтом у безготівковій формі, шляхом перерахування сум такої винагороди та таких витрат з власного поточного рахунку Клієнта на банківський рахунок Торговця протягом 2 (двох) робочих днів з дня підписання Сторонами відповідного Акту звірки розрахунків.

5.3.5. У випадку несплати Клієнтом сум винагороди та витрат Торговця у строк, встановлений пп. 5.3.4 п. 5.3 Договору, Торговець має право самостійно відрахувати (утримати) суму такої винагороди та таких витрат з грошових коштів, отриманих Торговцем від Клієнта за цим Договором та/або для Клієнта за Договорами на виконання. У разі, якщо таких грошових коштів буде не достатньо для сплати винагороди Торговця та відшкодування витрат Торговця, Торговець має право призупинити надання послуг за цим Договором. Торговець відновлює надання послуг за цим Договором лише після сплати йому сум винагороди та витрат у повному обсязі.5.4. У випадку, якщо Клієнт відмовляється від підписання Акту звірки розрахунків без наявності обґрунтованих заперечень, направлених Торговцю у письмовому вигляді, право Торговця на отримання (оплату) сум винагороди та витрат виникає з дня, наступного за останнім днем, встановленим для підписання Акту звірки розрахунків. У такому разі, загальний розмір винагороди Торговця та витрат Торговця визначається на підставі проекту Акту звірки розрахунків, складеного Торговцем та наданого Клієнту для підписання.

5.5. Після сплати Торговцю суми винагороди та витрат за кожним Актом звірки розрахунків, Сторони складають та підписують Акт приймання-передачі наданих послуг.

Акт приймання-передачі наданих послуг складається Торговцем та надається Клієнту у двох примірниках за підписом уповноваженої особи Торговця та засвідчений печаткою Торговця. Клієнт зобов’язаний підписати Акт приймання-передачі наданих послуг в строк, що не перевищує 2 (двох) робочих днів з дати отримання такого Акту і передати один примірник Акту Торговцю.

5.6. Сторони домовились, що у випадку виконання Торговцем Замовлення Клієнта на умовах більш вигідних ніж передбачено таким Замовленням, Торговець має право на додаткову винагороду у розмірі 50 % (п’ятдесят відсотків) від суми додатково одержаної Клієнтом вигоди.

5.7. В окремих випадках, розмір винагороди Торговця за виконання окремих Замовлень, встановлений п. 5.1 та п. 5.6 цього Договору, може бути змінений за погодженням Сторін. Таке погодження здійснюється Сторонами шляхом обумовлення розміру винагороди Торговця у Замовленні, складеному у письмовій формі, прийнятому до виконання Торговцем.

5.8. Валютою всіх зобов’язань за цим Договором є Українська гривня (UAH).

5.9. Ціна цього Договору визначається як сума грошових коштів, що становить ціну Договорів на виконання, розмір фактичних витрат Торговця, які відшкодовуються Клієнтом та розмір винагороди Торговця.mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.015 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал