Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Р а́ дуйся, Богома́ ти пречи́ стая./ Ра́ дуйся, ве́ рным наде́ жда./ Ра́ дуйся, ми́ ру очище́ ние./ Ра́ дуйся, избавля́ ющая вся́ ких скорбе́ й рабы́ Твоя́, / я́ же сме́ рти разруши́ тельница./ Ра́ дуйся, животоно́ сная./ Ра́ дуйся, уте́ шительнице./ Ра́ дуйся, засту́ пнице.// Ра́ дуйся, прибе́ жище.

Диа́ кон: С паси́, Бо́ же, лю́ ди Твоя́ и благослови́ достоя́ ние Твое́, посети́ мир Твой ми́ лостию и щедро́ тами, возвы́ си рог христиа́ н правосла́ вных и низпосли́ на ны ми́ лости Твоя́ бога́ тыя, моли́ твами всепречи́ стыя Влады́ чицы на́ шея Богоро́ дицы и Присноде́ вы Мари́ и, си́ лою Честна́ го и Животворя́ щаго Креста́, предста́ тельствы честны́ х Небе́ сных Си́ л безпло́ тных, честна́ го, сла́ внаго проро́ ка, Предте́ чи и Крести́ теля Иоа́ нна, святы́ х сла́ вных и всехва́ льных Апо́ стол, и́ же во святы́ х оте́ ц на́ ших и вселе́ нских вели́ ких учи́ телей и святи́ телей, Васи́ лия Вели́ каго, Григо́ рия Богосло́ ва и Иоа́ нна Златоу́ стаго, и́ же во святы́ х отца́ на́ шего Никола́ я, архиепи́ скопа Мирлики́ йскаго, чудотво́ рца, святы́ х равноапо́ стольных Мефо́ дия и Кири́ лла, учи́ телей слове́ нских, святы́ х равноапо́ стольных вели́ каго кня́ зя Влади́ мира и вели́ кия княги́ ни О́ льги, и́ же во святы́ х оте́ ц на́ ших всея́ Росси́ и чудотво́ рцев, Михаи́ ла, Петра́, Алекси́ я, Ио́ ны, Фили́ ппа и Ермоге́ на, святы́ х, сла́ вных и добропобе́ дных му́ чеников, преподо́ бных и богоно́ сных оте́ ц на́ ших, святы́ х и пра́ ведных богооте́ ц Иоаки́ ма и А́ нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́ х. Мо́ лим Тя́, многоми́ лостиве Го́ споди, услы́ ши нас, гре́ шных, моля́ щихся Тебе́, и поми́ луй нас.

Хор: Г о́ споди, поми́ луй. (40 раз)

 

Диа́ кон: Е ще́ мо́ лимся о Вели́ ком Господи́ не и отце́ на́ шем Святе́ йшем Патриа́ рхе Кирилле, и о господи́ не на́ шем преосвяще́ ннейшем митрополи́ те (или архиепи́ скопе, или епископе имярек) и о всем во Христе́ бра́ тстве на́ шем, и о вся́ кой души́ христиа́ нстей, скорбя́ щей же и озло́ бленней, ми́ лости Бо́ жия и по́ мощи тре́ бующей; о покрове́ нии гра́ да сего́, и живу́ щих в нем, о ми́ ре, и состоя́ нии всего́ мира; о благостоя́ нии святы́ х Бо́ жиих церкве́ й; о спасе́ нии и по́ мощи со тща́ нием и стра́ хом Бо́ жиим тружда́ ющихся и служа́ щих оте́ ц и бра́ тий на́ ших; о оста́ вльшихся и во отше́ ствии су́ щих; о исцеле́ нии в не́ мощех лежа́ щих; о успе́ нии, осла́ бе, блаже́ нней па́ мяти и о оставле́ нии грехо́ в всех преждеотше́ дших оте́ ц и бра́ тий на́ ших, зде лежа́ щих и повсю́ ду правосла́ вных; о избавле́ нии плене́ нных, и о бра́ тиях на́ ших во слу́ жбах су́ щих, и о всех служа́ щих и служи́ вших во святе́ м хра́ ме сем рцем.

Хор: Г о́ споди, поми́ луй. (50 раз)

 

Диа́ кон: Е ще́ мо́ лимся о е́ же сохрани́ тися гра́ ду сему́, и свято́ му хра́ му сему́, и вся́ кому гра́ ду и стране́, от гла́ да, губи́ тельства, тру́ са, пото́ па, огня́, меча́, наше́ ствия иноплеме́ нников и междоусо́ бныя бра́ ни; о е́ же ми́ лостиву и благоуве́ тливу бы́ ти благо́ му и человеколюби́ вому Бо́ гу на́ шему, отврати́ ти вся́ кий гнев на ны дви́ жимый, и изба́ вити ны от належа́ щаго и пра́ веднаго Своего́ преще́ ния и поми́ ловати ны́.

Хор: Г о́ споди, поми́ луй. (Трижды)

 

Диа́ кон: Е ще́ мо́ лимся и о е́ же услы́ шати Го́ споду Бо́ гу глас моле́ ния нас, гре́ шных, и поми́ ловати нас.

Хор: Г о́ споди, поми́ луй. (Трижды)

 

Иере́ й: Услы́ ши ны, Бо́ же, Спа́ сителю наш, упова́ ние всех конце́ в земли́ и су́ щих в мо́ ри дале́ че, и ми́ лостив, ми́ лостив бу́ ди, Влады́ ко, о гресе́ х на́ ших, и поми́ луй ны. Ми́ лостив бо и человеколю́ бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́, и Сы́ ну, и Свято́ му Ду́ ху, ны́ не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.

Хор: А ми́ нь.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал