Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Богоро́ дичен воскре́ сный, глас 4:

Е́ же от ве́ ка утае́ ное/ и А́ нгелом несве́ домое та́ инство, / Тобо́ ю, Богоро́ дице, су́ щим на земли́ яви́ ся Бог, / в несли́ тном соедине́ нии воплоща́ емь, / и Крест во́ лею нас ра́ ди восприи́ м, / и́ мже воскреси́ в первозда́ ннаго, // спасе́ от сме́ рти ду́ ши на́ ша.

 

Кафи́ змы:

Хор: Г о́ споди, поми́ луй. (Трижды)

С ла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху.

 

Чтец: И ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. А ми́ нь.

Кафи́ зма втора́ я:

Псало́ м 9:

И спове́ мся Тебе́, Го́ споди, всем се́ рдцем мои́ м, пове́ м вся чудеса́ Твоя́. Возвеселю́ ся и возра́ дуюся о Тебе́, пою́ и́ мени Твоему́, Вы́ шний. Внегда́ возврати́ тися врагу́ моему́ вспять, изнемо́ гут и поги́ бнут от лица́ Твоего́. Я́ ко сотвори́ л eси́ суд мой и прю мою́, сел eси́ на Престо́ ле, судя́ й пра́ вду. Запрети́ л eси́ язы́ ком, и поги́ бе нечести́ вый, и́ мя eго́ потреби́ л eси́ в век и в век ве́ ка. Врагу́ оскуде́ ша oру́ жия в коне́ ц, и гра́ ды разруши́ л eси́, поги́ бе па́ мять eго́ с шу́ мом. И Госпо́ дь во век пребыва́ ет, угото́ ва на суд Престо́ л Свой, и Той суди́ ти и́ мать вселе́ нней в пра́ вду, суди́ ти и́ мать лю́ дем в правоте́. И бысть Госпо́ дь прибе́ жище убо́ гому, помо́ щник во благовре́ мениих, в ско́ рбех. И да упова́ ют на Тя зна́ ющии и́ мя Твое́, я́ ко не оста́ вил eси́ взыска́ ющих Тя, Го́ споди. По́ йте Го́ сподеви, живу́ щему в Сио́ не, возвести́ те во язы́ цех начина́ ния Его́, я́ ко взыска́ яй кро́ ви их помяну́, не забы́ зва́ ния убо́ гих. Поми́ луй мя, Го́ споди, виждь смире́ ние мое́ от враг мои́ х, вознося́ й мя от врат сме́ ртных, Я́ ко да возвещу́ вся хвалы́ Твоя́ во врате́ х дще́ ре Сио́ ни, возра́ дуемся о спасе́ нии Твое́ м. Углебо́ ша язы́ цы в па́ губе, ю́ же сотвори́ ша, в се́ ти сей, ю́ же скры́ ша, увязе́ нога́ их. Зна́ емь eсть Госпо́ дь судьбы́ творя́ й, в де́ лех руку́ своé ю увязе́ гре́ шник. Да возвратя́ тся гре́ шницы во ад, вси язы́ цы забыва́ ющии Бо́ га. Я́ ко не до конца́ забве́ н бу́ дет ни́ щий, терпе́ ние убо́ гих не поги́ бнет до конца́. Воскресни́, Го́ споди, да не крепи́ тся челове́ к, да су́ дятся язы́ цы пред Тобо́ ю. Поста́ ви, Го́ споди, законоположи́ теля над ни́ ми, да разуме́ ют язы́ цы, я́ ко челове́ цы суть. Вску́ ю, Го́ споди, отстоя́ дале́ че, презира́ еши во благовре́ мениих, в ско́ рбех? Внегда́ горди́ тися нечести́ вому, возгара́ ется ни́ щий, увяза́ ют в сове́ тех, я́ же помышля́ ют. Я́ ко хвали́ мь eсть гре́ шный в по́ хотех души́ своея́, и оби́ дяй благослови́ мь eсть. Раздражи́ Го́ спода гре́ шный, по мно́ жеству гне́ ва своего́ не взы́ щет, несть Бо́ га пред ним. Оскверня́ ются путие́ eго́ на вся́ ко вре́ мя, отъе́ млются судьбы́ Твоя́ от лица́ eго́, все́ ми враги́ свои́ ми облада́ ет. Рече́ бо в се́ рдце свое́ м, не подви́ жуся от ро́ да в род без зла, eго́ же кля́ твы уста́ eго́ по́ лна суть, и го́ рести и льсти, под язы́ ком eго́ труд и боле́ знь. Приседи́ т в лови́ тельстве с бога́ тыми в та́ йных, é же уби́ ти непови́ ннаго, ó чи eго́ на ни́ щаго призира́ ете. Лови́ т в та́ йне я́ ко лев во огра́ де свое́ й, лови́ т é же восхи́ тити ни́ щаго, восхи́ тити ни́ щаго, внегда́ привлещи́ и́ в се́ ти свое́ й. Смири́ т eго́, прекло́ нится и паде́ т, внегда́ eму́ облада́ ти убо́ гими. Рече́ бо в се́ рдце свое́ м: забы́ Бог, отврати́ лице́ Свое́, да не ви́ дит до конца́. Воскресни́, Го́ споди Бо́ же мой, да вознесе́ тся рука́ Твоя́, не забу́ ди убо́ гих Твои́ х до конца́. Чесо́ ра́ ди прогне́ ва нечести́ вый Бо́ га? Рече́ бо в се́ рдце свое́ м: не взы́ щет. Ви́ диши, я́ ко Ты боле́ знь и я́ рость смотря́ еши, да пре́ дан бу́ дет в ру́ це Твои́, Тебе́ оста́ влен eсть ни́ щий, си́ ру Ты бу́ ди помо́ щник. Сокруши́ мы́ шцу гре́ шному и лука́ вому, взы́ щется грех eго́ и не обря́ щется. Госпо́ дь Царь во век и в век ве́ ка, поги́ бнете, язы́ цы, от земли́ Его́. Жела́ ние убо́ гих услы́ шал eси́, Го́ споди, угото́ ванию се́ рдца их внят у́ хо Твое́. Суди́ си́ ру и смире́ ну, да не приложи́ т ктому́ велича́ тися челове́ к на земли́.


Псало́ м 10:

Н а Го́ спода упова́ х, ка́ ко рече́ те души́ мое́ й: превита́ й по гора́ м, я́ ко пти́ ца? Я́ ко се, гре́ шницы наляко́ ша лук, угото́ ваша стре́ лы в ту́ ле, состреля́ ти во мра́ це пра́ выя се́ рдцем. Зане́ я́ же Ты соверши́ л eси́, oни́ разруши́ ша, пра́ ведник же что сотвори́? Госпо́ дь во хра́ ме святе́ м Свое́ м. Госпо́ дь, на Небеси́ Престо́ л Его́, ó чи Его́ на ни́ щаго призира́ ете, ве́ жди Его́ испыта́ ете сы́ ны челове́ чeския. Госпо́ дь испыта́ ет пра́ веднаго и нечести́ ваго, любя́ й же непра́ вду ненави́ дит свою́ ду́ шу. Одожди́ т на гре́ шники се́ ти, oгнь и жу́ пел, и дух бу́ рен часть ча́ ши их. Я́ ко пра́ веден Госпо́ дь, и пра́ вды возлюби́, правоты́ ви́ де лице́ Его́.

Чтец: С ла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху.

 

Хор: И ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. А ми́ нь.

А ллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Трижды)

Г о́ споди, поми́ луй. (Трижды)

С ла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху.

Чтец: И ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. А ми́ нь.

Псало́ м 11:

С паси́ мя, Го́ споди, я́ ко оскуде́ преподо́ бный, я́ ко ума́ лишася и́ стины от сыно́ в челове́ ческих. Су́ eтная глаго́ ла ки́ йждо ко и́ скреннему своему́, устне́ льсти́ выя в се́ рдце, и в се́ рдце глаго́ лаша зла́ я. Потреби́ т Госпо́ дь вся устны́ льсти́ выя, язы́ к велере́ чивый, ре́ кшыя: язы́ к наш возвели́ чим, устны́ на́ ша при нас суть, кто нам Госпо́ дь eсть? Стра́ сти ра́ ди ни́ щих и воздыха́ ния убо́ гих ны́ не воскресну́, глаго́ лет Госпо́ дь, положу́ ся во спасе́ ние, не обиню́ ся о нем. Словеса́ Госпо́ дня словеса́ чи́ ста, сребро́ разжже́ но, искуше́ но земли́, очище́ но седмери́ цею. Ты, Го́ споди, сохрани́ ши ны и соблюде́ ши ны от ро́ да сего́ и во век. О́ крест нечести́ вии хо́ дят, по высоте́ Твое́ й умно́ жил eси́ сы́ ны челове́ чeския.

Псало́ м 12:

Д око́ ле, Го́ споди, забу́ деши мя до конца́? Доко́ ле отвраща́ еши лице́ Твое́ от менé? Доко́ ле положу́ сове́ ты в души́ мое́ й, боле́ зни в се́ рдце мое́ м день и нощь? Доко́ ле вознесе́ тся враг мой на мя? При́ зри, услы́ ши мя, Го́ споди Бо́ же мой, просвети́ ó чи мои́, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́ т враг мой, укрепи́ хся на него́. Стужа́ ющии ми возра́ дуются, а́ ще подви́ жуся. Аз же на ми́ лость Твою́ упова́ х, возра́ дуется се́ рдце мое́ о спасе́ нии Твое́ м, воспою́ Го́ сподеви благоде́ явшему мне и пою́ и́ мени Го́ спода Вы́ шняго.

Псало́ м 13:

Р ече́ безу́ мен в се́ рдце свое́ м: несть Бог. Растле́ ша и омерзи́ шася в начина́ ниих, несть творя́ й благосты́ ню. Госпо́ дь с Небесе́ прини́ че на сы́ ны челове́ чeския, ви́ дети, а́ ще eсть разумева́ яй или́ взыска́ яй Бо́ га. Вси уклони́ шася, вку́ пе неключи́ ми бы́ ша: несть творя́ й благосты́ ню, несть до eди́ наго. Ни ли́ уразуме́ ют вси де́ лающии беззако́ ние, снеда́ ющии лю́ ди моя́ в снедь хле́ ба? Го́ спода не призва́ ша. Та́ мо убоя́ шася стра́ ха, иде́ же не бе страх, я́ ко Госпо́ дь в ро́ де пра́ ведных. Сове́ т ни́ щаго посрами́ сте, Госпо́ дь же упова́ ние eго́ eсть. Кто даст от Сио́ на спасе́ ние Изра́ илево? Внегда́ возврати́ т Госпо́ дь плене́ ние люде́ й Свои́ х, возра́ дуется Иа́ ков, и возвесели́ тся Изра́ иль.

Чтец: С ла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху.

Хор: И ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. А минь.

А ллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Трижды)

Г о́ споди, поми́ луй. (Трижды)

С ла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху.

 

Чтец: И ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. А ми́ нь.

Псало́ м 14:

Г о́ споди, кто обита́ ет в жили́ щи Твое́ м? Или́ кто всели́ тся во святу́ ю го́ ру Твою́? Ходя́ й непоро́ чен и де́ лаяй пра́ вду, глаго́ ляй и́ стину в се́ рдце свое́ м. И́ же не ульсти́ язы́ ком свои́ м и не сотвори́ и́ скреннему своему́ зла, и поноше́ ния не прия́ т на бли́ жния своя́. Уничиже́ н eсть пред ним лука́ внуяй, боя́ щыя же ся Го́ спода сла́ вит, клены́ йся и́ скреннему свое́ му и не отмета́ яся. Сребра́ своего́ не даде́ в ли́ хву и мзды на непови́ нных не прия́ т. Творя́ й сия́ не подви́ жится во век.

Псало́ м 15:

С охрани́ мя, Го́ споди, я́ ко на Тя упова́ х. Рех Го́ сподеви: Госпо́ дь мой eси́ Ты, я́ ко благи́ х мои́ х не тре́ буеши. Святы́ м, и́ же суть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́ дь вся хоте́ ния Своя́ в них. Умно́ жишася не́ мощи их, по сих ускори́ ша: не соберу́ собо́ ры их от крове́ й, ни помяну́ же име́ н их устна́ ма мои́ ма. Госпо́ дь часть достоя́ ния моего́ и ча́ ши моея́, Ты eси́ устроя́ яй достоя́ ние мое́ мне. У́ жя нападо́ ша ми в держа́ вных мои́ х, и́ бо достоя́ ние мое́ держа́ вно eсть мне. Благословлю́ Го́ спода, вразуми́ вшаго мя, eще́ же и до но́ щи нака́ заша мя утро́ бы моя́. Предзре́ х Го́ спода предо мно́ ю вы́ ну, я́ ко одесну́ ю менé eсть, да не подви́ жуся. Сего́ ра́ ди возвесели́ ся се́ рдце мое́, и возра́ довася язы́ к мой, eще́ же и плоть моя́ всели́ тся на упова́ нии. Я́ ко не оста́ виши ду́ шу мою́ во а́ де, ниже́ да́ си преподо́ бному Твоему́ ви́ дети истле́ ния. Сказа́ л ми eси́ пути́ живота́, испо́ лниши мя весе́ лия с лице́ м Твои́ м, красота́ в десни́ це Твое́ й в коне́ ц.


Псало́ м 16:

У слы́ ши, Го́ споди, пра́ вду мою́, вонми́ моле́ нию моему́, внуши́ моли́ тву мою́ не во устна́ х льсти́ вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́ дет, ó чи мои́ да ви́ дита правоты́. Искуси́ л eси́ се́ рдце мое́, посети́ л eси́ но́ щию, искуси́ л мя eси́, и не обре́ теся во мне непра́ вда. Я́ ко да не возглаго́ лют уста́ моя́ дел челове́ ческих, за словеса́ усте́ н Твои́ х аз сохрани́ х пути́ же́ стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́ х Твои́ х, да не подви́ жутся стопы́ моя́. Аз воззва́ х, я́ ко услы́ шал мя eси́, Бо́ же, приклони́ у́ хо Твое́ мне и услы́ ши глаго́ лы моя́. Удиви́ ми́ лости Твоя́, спаса́ яй упова́ ющыя на Тя от проти́ вящихся десни́ це Твое́ й. Сохрани́ мя, Го́ споди, я́ ко зе́ ницу ó ка, в кро́ ве крилу́ Твоé ю покры́ еши мя. От лица́ нечести́ вых остра́ стших мя, врази́ мои́ ду́ шу мою́ одержа́ ша. Тук свой затвори́ ша, уста́ их глаго́ лаша горды́ ню. Изгоня́ щии мя ны́ не обыдо́ ша мя, ó чи свои́ возложи́ ша уклони́ ти на зе́ млю. Объя́ ша мя я́ ко лев гото́ в на лов и я́ ко ски́ мен обита́ яй в та́ йных. Воскресни́, Го́ споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ ви ду́ шу мою́ от нечести́ ваго, oру́ жие Твое́ от враг руки́ Твоея́, Го́ споди, от ма́ лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́ нных Твои́ х испо́ лнися чре́ во их, насы́ тишася сыно́ в, и оста́ виша оста́ нки младе́ нцeм свои́ м. Аз же пра́ вдою явлю́ ся лицу́ Твоему́, насы́ щуся, внегда́ яви́ ти ми ся сла́ ве Твое́ й.

Чтец: С ла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. А ми́ нь.

А ллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Трижды)

 

Ектения́ ма́ лая

Диа́ кон: П а́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.

Хор: Г о́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон: З аступи́, спаси́, поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.

Хор: Г о́ споди, поми́ луй.

 

Диа́ кон: П ресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́ чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву Мари́ ю, со все́ ми святы́ ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Хор: Т ебе́, Го́ споди.

Иере́ й: Я́ ко Твоя́ держа́ ва и Твое́ есть Ца́ рство, и си́ ла, и сла́ ва, Отца́, и Сы́ на, и Свята́ го Ду́ ха, ны́ не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.

Хор: А ми́ нь.

 

Седа́ льны воскре́ сные, глас 4:

В оззре́ вша на гро́ бный вход, / и пла́ мене а́ нгельскаго не терпя́ ща мироно́ сицы, / с тре́ петом дивля́ хуся, глаго́ люща: / егда́ укра́ деся отве́ рзый разбо́ йнику рай; / еда́ ли воста́, И́ же и пре́ жде стра́ сти пропове́ давый воста́ ние; / вои́ стинну воскре́ се Христо́ с, // су́ щим во а́ де подая́ живо́ т, и воскресе́ ние.Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.016 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал