Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Uuml;ç Mağara Sahiblərinin Qissəsi Və Saleh Əməlləriylə Allaha Təvəssül Etmələri


 

ح د ي ث ا ب ْ ن ِ ع ُ م َ ر َ ر ض ي ا ل ل ه ع ن ه م ا ، ع َ ن ِ ا ل ن ّ َ ب ِ ي ّ ِ ص َ ل ّ َ ى ا ل ل ّ َ ه ُ ع َ ل َ ي ْ ه ِ و َ س َ ل ّ َ م َ ، ق َ ا ل َ: خ َ ر َ ج َ ث َ ل ا َ ث َ ة ٌ ي َ م ْ ش ُ و ن َ ف َ أ َ ص َ ا ب َ ه ُ م ُ ا ل ْ م َ ط َ ر ُ ف َ د َ خ َ ل ُ و ا ف ِ ي غ َ ا ر ٍ ف ِ ي ج َ ب َ ل ٍ ف َ ا ن ْ ح َ ط ّ َ ت ْ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م ْ ص خ ْ ر َ ة ٌ ق َ ا ل َ: ف َ ق َ ا ل َ ب َ ع ْ ض ُ ه ُ م ْ ل ِ ب َ ع ْ ض ٍ: ا د ْ ع ُ و ا ا ل ل ه َ ب ِ أ َ ف ْ ض َ ل ِ ع َ م َ ل ٍ ع ِ م َ ل ْ ت ُ م ُ و ه ُ ف َ ق َ ا ل َ أ َ ح َ د ُ ه ُ م ْ: ا ل ل ه ُ م ّ َ إ ِ ن ّ ِ ي ك َ ا ن َ ل ِ ي أ َ ب َ و َ ا ن ِ ، ش َ ي ْ خ َ ا ن ِ ك َ ب ِ ي ر َ ا ن ِ ف َ ك ُ ن ْ ت ُ أ َ خ ْ ر ُ ج ُ ف َ أ َ ر ْ ع َ ى ، ث ُ م ّ َ أ َ ج ِ ي ء ُ ف َ أ َ ح ْ ل ُ ب ُ ف َ أ َ ج ِ ي ء ُ ب ِ ا ل ْ ح ِ ل ا َ ب ِ ، ف َ آ ت ِ ي ب ِ ه ِ أ َ ب َ و َ ي ّ َ ، ف َ ي َ ش ْ ر َ ب َ ا ن ِ ث ُ م ّ َ أ َ س ْ ق ِ ي ا ل ص ّ ِ ب ْ ي َ ة َ ، و َ أ َ ه ْ ل ِ ي و َ ا م ْ ر َ أ َ ت ِ ي ف َ ا ح ْ ت َ ب َ س ْ ت ُ ل َ ي ْ ل َ ة ً ، ف َ ج ِ ئ ت ُ ف َ إ ِ ذ َ ا ه ُ م َ ا ن َ ا ئ ِ م َ ا ن ِ ق َ ا ل َ: ف َ ك َ ر ِ ه ْ ت ُ أ َ ن ْ أ ُ و ق ِ ظ َ ه ُ م َ ا ، و َ ا ل ص ّ ِ ب ْ ي َ ة ُ ي َ ت َ ض َ ا غ َ و ْ ن َ ع ِ ن ْ د َ ر ِ ج ْ ل َ ي ّ َ ف َ ل َ م ْ ي َ ز َ ل ْ ذ َ ل ِ ك َ د َ أ ْ ب ِ ي و َ د َ أ ْ ب َ ه ُ م َ ا ح َ ت ّ َ ى ط َ ل َ ع َ ا ل ْ ف َ ج ْ ر ُ ا ل ل ه ُ م ّ َ إ ِ ن ْ ك ُ ن ْ ت َ ت َ ع ْ ل َ م ُ أ َ ن ّ ِ ي ف َ ع َ ل ْ ت ُ ذ َ ل ِ ك َ ا ب ْ ت ِ غ َ ا ء َ و َ ج ْ ه ِ ك َ ، ف َ ا ف ْ ر ُ ج ْ ع َ ن ّ َ ا ف ُ ر ْ ج َ ة ً ، ن َ ر َ ى م ِ ن ْ ه َ ا ا ل س ّ َ م َ ا ء َ ق َ ا ل َ: ف َ ف ُ ر ِ ج َ ع َ ن ْ ه ُ م ْ و َ ق َ ا ل َ ا ل آ خ َ ر ُ: ا ل ل ه ُ م ّ َ إ ِ ن ْ ك ُ ن ْ ت َ ت َ ع ْ ل َ م ُ أ َ ن ّ ِ ي ك ُ ن ْ ت ُ أ ُ ح ِ ب ّ ُ ا م ْ ر َ أ َ ة ً م ِ ن ْ ب َ ن َ ا ت ِ ع َ م ّ ِ ي ، ك َ أ َ ش َ د ّ ِ م َ ا ي ُ ح ِ ب ّ ُ ا ل ر ّ َ ج ُ ل ُ ا ل ن ّ ِ س َ ا ء َ ف َ ق َ ا ل َ ت ْ: ل ا َ ت َ ن َ ا ل ُ ذ َ ل ِ ك َ م ِ ن ْ ه َ ا ، ح َ ت ّ َ ى ت ُ ع ْ ط ِ ي َ ه َ ا م َ ا ئ َ ة َ د ِ ي ن َ ا ر ٍ ف َ س َ ع َ ي ْ ت ُ ف ِ ي ه َ ا ح َ ت ّ َ ى ج َ م َ ع ْ ت ُ ه َ ا ف َ ل َ م ّ َ ا ق َ ع َ د ْ ت ُ ب َ ي ْ ن َ ر ِ ج ْ ل َ ي ْ ه َ ا ، ق َ ا ل َ ت ِ: ا ت ّ َ ق ِ ا ل ل ه َ ، و َ ل ا َ ت َ ف ُ ض ّ َ ا ل ْ خ َ ا ت َ م َ إ ِ ل ا ّ َ ب ِ ح َ ق ِ ه ِ ف َ ق ُ م ْ ت ُ ، و َ ت َ ر َ ك ْ ت ُ ه َ ا ف َ إ ِ ن ْ ك ُ ن ْ ت َ ت َ ع ْ ل َ م ُ أ َ ن ّ ِ ي ف َ ع َ ل ْ ت ُ ذ َ ل ِ ك َ ا ب ْ ت ِ غ َ ا ء َ و َ ج ْ ه ِ ك َ ، ف َ ا ف ْ ر ُ ج ْ ع َ ن ّ َ ا ف ُ ر ْ ج َ ة ً ق َ ا ل َ: ف َ ف َ ر َ ج َ ع َ ن ْ ه ُ م ُ ا ل ث ّ ُ ل ُ ث َ ي ْ ن ِ و َ ق َ ا ل َ ا ل آ خ َ ر ُ: ا ل ل ه ُ م ّ َ إ ِ ن ْ ك ُ ن ْ ت َ ت َ ع ْ ل َ م ُ أ َ ن ّ ِ ي ا س ْ ت َ أ ج َ ر ْ ت ُ أ َ ج ِ ي ر ً ا ب ِ ف َ ر َ ق ٍ م ِ ن ْ ذ ُ ر َ ة ٍ ، ف َ أ َ ع ْ ط َ ي ْ ت ُ ه ُ و َ أ َ ب َ ى ذ َ ا ك َ أ َ ن ْ ي َ أ ْ خ ُ ذ َ ف َ ع َ م َ د ْ ت ُ إ ِ ل َ ى ذ َ ل ِ ك َ ا ل ْ ف َ ر َ ق ِ ، ف َ ز َ ر َ ع ْ ت ُ ه ُ ح َ ت ّ َ ى ا ش ْ ت َ ر َ ي ْ ت ُ م ِ ن ْ ه ُ ب َ ق َ ر ً ا و َ ر َ ا ع ِ ي َ ه َ ا ث ُ م ّ َ ج َ ا ء َ ، ف َ ق َ ا ل َ: ي َ ا ع َ ب ْ د ِ ا ل ل ه ِ أ َ ع ْ ط ِ ن ِ ي ح َ ق ّ ِ ي ف َ ق ُ ل ْ ت ُ ا ن ْ ط َ ل ِ ق ْ إ ِ ل َ ى ت ِ ل ْ ك َ ا ل ْ ب َ ق َ ر ِ و َ ر َ ا ع ِ ي ه َ ا ، ف َ إ ِ ن ّ َ ه َ ا ل َ ك َ ف َ ق َ ا ل َ: أ َ ت َ س ْ ت َ ه ْ ز ِ ى ب ِ ي ق َ ا ل َ: ف َ ق ُ ل ْ ت ُ: م َ ا أ َ س ْ ت َ ه ْ ز ِ ى ب ِ ك َ ، و َ ل ك ِ ن ّ َ ه َ ا ل َ ك َ ا ل ل ه ُ م ّ َ إ ِ ن ْ ك ُ ن ْ ت َ ت َ ع ْ ل َ م ُ أ َ ن ّ ِ ي ف َ ع َ ل ْ ت ُ ذ َ ل ِ ك َ ا ب ْ ت ِ غ ا ء َ و َ ج ْ ه ِ ك َ ف َ ا ف ْ ر ُ ج ْ ع َ ن ّ َ ا ف َ ك ُ ش ِ ف َ ع َ ن ْ ه ُ م ْ

 

1746. Abdullah İ bn Ö mə r y rə vayə t edir ki, Peyğ ə mbə r r buyurdu: “Ü ç nə fə r yolla gedə rkə n onları yağ ı ş tutdu və dağ da bir mağ araya sı ğ ı ndı lar. Bu zaman dağ dan bir qaya parç ası qopdu və mağ aranı n ağ zı nı ö rtdü. Onlar bir-birinə belə dedilə r: “Allah ü ç ü n etdiyiniz yaxş ı ə mə li dü ş ü nü n! Onunla Allaha dua edin, ola bilsin ki, Allah sizi xilas etdi! Onlardan biri belə dedi: “Allahı m! Mə nim yaş lı qoca ana-atamla, bir xanı mı m və bir də kiç ik uş aqları m vardı. Onlara yaxş ı baxı rdı m. Heyvanları mı onları n yanları na gə tirdiyim zaman sü d sağ ı b, uş aqları mdan ə vvə l anamla atamdan baş layaraq onlara sü d iç irə rdim. Bir gü n odun yı ğ maq mə ni uzaqlara apardı. Axş ama kimi ailə min yanı na gə lə bilmə dim. Gə ldiyim vaxt anamla atamı yatmı ş halda gö rdü m. Hə r gü n sağ dı ğ ı m kimi (heyvanlardan) sü dü sağ dı m və iç ə risində sü d olan qabı gə tirdim. Onları yuxudan oyatmamaq ü ç ü n baş ları nı n ü stü ndə durdum. Onlardan ə vvə l uş aqlara sü d iç irmə yi istə mirdim. Halbuki uş aqlar ayaqları mı n yanı nda aclı qdan qı ş qı rı rdı lar. Mə nim və uş aqları n halı, ş ə fə q doğ ulana qə də r belə davam etdi. Ə gə r bunu Sə nin (razı lı ğ ı n) ü ç ü n etdiyimi bilirsə nsə, bu qayadan bizim ü ç ü n bir az aç ki, oradan sə manı gö rə k! ”. Bu zaman Allah qayanı bir az araladı və oradan gö y ü zü nü gö rdü lə r. O biri isə belə dedi: “Allahı m! Mə nim bir ə mim qı zı vardı. Mə n onu kiş ilə rin qadı nları sevdiklə ri sevginin ə n son də rə cə siylə sevmiş dim. Ondan nə fsini (mə nə tabe etmə sini) tə lə b etdim. Amma o, ona yü z dinar gə tirmə dikcə bunu qə bul etmə di. Mə n bu pulu toplamaq ü ç ü n yoruldum. Nə hayə t yü z dinarla onun yanı na gə ldim. Ayaqları nı n arası na oturduğ um zaman belə dedi: “Ey Allahı n qulu! Allahdan qorx! Bu subaylı q mö hrü nü, haqqı ilə (yalnı z evlə nmə klə) aç! ” dedi. Bu zaman onun ü zə rində n qalxdı m. Ə gə r bunu Sə nin (razı lı ğ ı n) ü ç ü n etdiyimi bilirsə nsə, bu qayadan bizim ü ç ü n bir az aç! Və onlar ü ç ü n qaya bir qə də r də aç ı ldı ”. Digə ri isə belə dedi: “Allahı m! Mə n bir faraq (ü ç saa miqdarı nda olan qab) dü yü qarş ı lı ğ ı nda bir iş ç i tutmuş dum. İ ş ini bitirdiyi zaman: “Mə nə haqqı mı ver! ” dedi. Mə n də ona haqqı olan farağ ı verdim. O da bunu qə bul etmə di. Mə n o iş ç iyə vermə k istə diyim dü yü sü nü ə kmə yə davam etdim. Nə hayə t o dü yü nü n gə liri ilə ç oxlu inə k və ç oban ə ldə etdim. Bu zaman o iş ç i yanı ma gə ldi və mə nə: “Allahdan qorx! Mə nim bu haqqı ma zü lm etmə! ” dedi. Mə n də: “O inə klə rin və ç obanları n yanı na get və onları gö tü r! ” dedikdə, o mə nə belə dedi: “Allahdan qorx! Mə ni ə lə salma! ”. Mə n: “Sə ni ə lə salmı ram. Bu inə klə ri və ç obanları gö tü r! ” dedim. Bu vaxtı o iş ç i onları gö tü rü b apardı. Ə gə r bunu Sə nin (razı lı ğ ı n) ü ç ü n etdiyimi bilirsə nsə, bu qayadan bizim ü ç ü n bir az aç! Bu zaman Allah, qayanı n qalan hissə sini də araladı ”. (Buxari 2215, Muslim 7125, 2743/100)

 

Hg

Dc

ك ت ا ب ا ل ت و ب ة

Tö vbə Kitabı

 

Ab

Ef

ف ي ا ل ح ض ع ل ى ا ل ت و ب ة و ا ل ف ر ح ب ه ا

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал