Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Теми доповідей. Причини виникнення глобальних проблем.


Причини виникнення глобальних проблем.

Глобальна екологічна криза.

Проблема екологізації виробництва.

Римський клуб: ідеї, прогнози, перспективи.

Західна футурологія у пошуках майбутнього.

Вітчизняна філософія на шляху вирішення глобальних проблем людства.

Необхідність ноосферної парадигми задля збереження і розвитку цивілізації ХХІ століття.

Перелік рекомендованої літератури

Основна

Алексеев П. В. Социальная философия: учеб. пособие / П. В. Алексеев. – М.: ООО «ТК Велби», 2003. – С.167-180, 214-233.

Бучило Н. Ф., Чумаков А. Н. Философия: учеб. пособие. – 4-е изд. / Н. Ф. Бучило, А. Н. Чумаков. – СПб.: Питер, 2004. – С.383-420.

Голубинцев В. О., Данцев А. А., Любченко В. С. Философия для технических вузов: учебник. – 2-е изд. / В. О. Голубинцев, А. А. Данцев, В. С. Любченко. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004. –С.602-628.

Муза Д. Е. Глобалистика: учеб. пособие / Д. Е. Муза. – Донецк: Изд-во «Ноулидж», 2012. – 310 с.

Социальная философия: учебник / В. П. Андрущенко, В. С. Афанасенко, В. И. Волович и др.; под общ. ред. В. П. Андрущенко, Н. И. Горлача. – К.-Х.: Изд. центр «Единорог», 2002. – С.502-517.

Философия: учеб. пособие. – 14-е изд. / И. В. Ватин, В. Е. Давидович, Л. В. Жаров и др.; отв. ред. В. П. Кохановский. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – С.531-569.

Философия: учеб.-методич. пособие. – 3-е изд. / под ред. Л. А. Алексеевой, Р. А. Додонова, Д. Е. Музы, В. И. Пашкова. – Донецк: ДонНТУ, 2009. – С.160-169.

 

Додаткова

Введение в философию: учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / авт. кол.: И. Т. Фролов, Э. А. Араб-Оглы, П. П. Гайденко и др. – М.: Республика, 2002. – С.590-605.

Лукашевич В. М. Глобалистика: учеб. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. / В. М. Лукашевич. – Львов: Новий Світ-2000, 2006. – С.12-22, 122-246.

Кальной И. И. Философия: учебник / И. И. Кальной. – Симферополь: Бизнес-Информ, 2003. – С.417-439.

Удовик С. Л. Глобализация: семиотические подходы / С. Л. Удовик. – М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 2002. – 420 с.

Философия: учебник / К. Х. Делокаров, Ф. Д. Демидов, Л. Н. Москвичев; под общ. ред. Л. Н. Москвичева. – М.: Изд-во РАГС, 2003. – С.647-665.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ СТУДЕНТАМИ ОЧНОЇ І

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЇ

ФОРМ НАВЧАННЯ

ВСТУП............................................................................................................................. 196

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ................................................................................................ 197

1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ РЕФЕРАТУ / КОНТРОЛЬНОЇ

РОБОТИ................................................................................................................... 197

1.1. Правила вибору теми реферату / контрольної роботи..................... 198

1.2. Основні вимоги до реферату / контрольної роботи......................... 199

1.3. Структура і оформлення реферату / контрольної роботи............... 199

2. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ / КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ..................................... 202

3. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ......245

ВСТУП

 

 

Дані «Методичні рекомендації» підготовлені відповідно розробленої на кафедрі нової програми з нормативної навчальної дисципліни «Філософія» та робочої програми з цієї ж навчальної дисципліни.

Особливістю цього методичного видання є те, що воно поєднує у собі методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних завдань (рефератів) студентів очної і контрольних робіт студентами заочної форм навчання з навчальної дисципліни «Філософія». Це пов’язано з тим, що методичні вказівки з виконання цих видів роботи (тобто правила вибору, основні вимоги, структура й оформлення) ідентичні. Безумовно не можуть відрізнятися і модульні та екзаменаційні питання з навчальної дисципліни. Це стосується і переліку рекомендованої літератури. Але також безперечно й те, що студенти очної форми навчання мають більші можливості щодо виконання своїх індивідуальних завдань. Тому в даному методичному виданні для студентів усіх форм навчання пропонується тематика, яка містить відповідно тему, а також її план і літературу до неї, у той час як студенти очної форми навчання можуть ще скористатися як додатковою тематикою, так і самі визначитися з певною темою своєї індивідуальної роботи, що потребує додаткових зусиль та узгоджень з викладачем.

Однак у будь-якому разі виконання і індивідуальних завдань студентами стаціонару, і написання контрольних робіт студентами-заочниками дозволить навчитись працювати з філософською літературою різного ступеня узагальнення: монографіями, збірками статей і статтями, підручниками і навчальними посібниками, хрестоматіями, словниками, довідниками та енциклопедіями, періодичними виданнями. Оскільки вирішення того чи іншого питання пов’язане зі звертанням до його історико-філософських витоків, із дослідженням процесу його трансформації протягом всієї історії філософії, остільки студенти мають можливість ознайомитися з різними поглядами. Поглиблене їх вивчення, ґрунтовне розкриття теми взагалі дозволить студенту активізувати самостійний пошук і розумову активність, сприятиме продукуванню власної точки зору, формуватиме вміння її аргументувати, толерантно відноситися до протилежних поглядів і думок, тобто опановувати мистецтвом полеміки як конструктив­ного діалогу. Тому виконання цих видів роботи створюватиме сприятливе підґрунтя для самореалізації студента. А поза цим процесом неможливий інтелектуальний і культурний розвиток людини, її самовизначення у світі.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал