Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Приклад оформлення посилань на книги і статті


1. Філософія: підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / В. С. Афанасенко, В. І. Волович, Г. Т. Головченко та ін.; за заг. ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлача. – Х.: Прапор, 2004. – С.31.

2. Там же, – с.89.

3. Ойзерман Т. И. Опыт критического осмысления диалектического материализма / Т. И. Ойзерман // Вопросы философии. – 2000. – № 2. – С.25.

4. Див.: Кохановский В. П. Диалектико-материалистический метод: учеб. пособие / В. П. Кохановский. – Ростов н/Д.: Изд-во Рост. ун-та, 1992. – С.15-16.

 

5.2. Якщо посилання робиться відразу після цитованого положення з якого-небудь джерела, то дане джерело може указуватися в дужках повністю (див. вимоги в пункті 5.1) або цифрами: перша цифра позначає його порядковий номер у списку використаної літератури, друга – сторінку або сторінки (2, 35-36). При цьому в списку використаної літератури також повинні бути вказані всі необхідні дані про джерело. Якщо це багатотомне видання, то при будь-яких варіантах посилань необхідно вказати прізвище автора, якщо він є, назву роботи. з якого тому (припустимо, вибраних філософських творів) ця робота (Фейербах Л. Основные положения философии будущего Л. Фейербах // Фейербах Л. Избр. филос. произв. В 2 т. – Т.1. – М.: Госполитиздат, 1955. – С.114-133). Тому при вказівці джерела цифрами в дужках достатньо буде тільки дві цифри.

5.3. Вказівка на джерело може бути також здійснена і наскрізною нумерацією в кінці цитати після лапок відповідною цифрою, яка (як і у разі 5.1) буде наполовину свого розміру вище за рядок, але відповідати джерелу, розташованому в списку використаної літератури, з тією лише різницею, що в ньому указуватиметься не повний обсяг твору, а тільки цитована сторінка.

Крім того, коли те або інше положення не цитується, а передається своїми словами, потрібно також зробити посилання на його джерело. У даному випадку перед джерелом ставиться див., як це показано в одному з пунктів оформлення посилань. У подібній ситуації див. ставиться і перед цифрою в дужках, яка указує на джерело даного перефразованого положення (см.: 23, 67).

У рефераті / контрольній роботі необхідно дотримуватися тільки одного якого-небудь варіанту посилань.

6. До реферату / контрольної роботи обов'язково додається список використаної літератури. Він складається залежно від вибраного варіанту посилань. При варіантах, описаних в пунктах 5.1 і 5.2, список використаної літератури складається в алфавітному порядку, 5.3 – в послідовності цитування. Список використаної літератури виноситься на останню сторінку реферату / контрольної роботи.

7. Наприкінці реферату / контрольної роботи ставиться дата і підпис.

Студент одержує залік / позитивну оцінку з реферату / контрольної роботи лише у тому випадку, якщо виконає всі вимоги, що пред'являються до їх написання.

Студенти стаціонару результати перевірки реферату дізнаються у свого викладача.

Студенти-заочники, одержавши в кабінеті соціально-гуманітарних дисциплін (3.239) рецензію на свою роботу, повинні ознайомитися з її змістом, щоб надалі врахувати зауваження викладача. Одержану рецензію (про зараховану контрольну роботу) необхідно пред'явити екзаменатору.

Якщо з реферату / контрольної роботи одержаний незалік, то належить, залежно від вказівок рецензента, або їх доопрацювати, або написати нові на цю ж тему, або іншу відповідно до шифру або запропоновану викладачем.

Студент-заочник може одержати залік по темі контрольної роботи і усно, під час співбесіди з викладачем перед екзаменом з курсу. Правила вибору теми контрольної роботи залишаються тими ж, як і при здачі її письмово. У студентів стаціонару такої можливості немає.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал