Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Жүк түсiрусiз реттелетiн редукциялық клапан


Жү к тү сiрумен реттелетiн редукциялық клапан

Сыртқ ы сызық ты басқ арушы сақ тағ ыш клапан

Ішкi сызық ты басқ арушы сақ тағ ыш клапан

Шартты белгiлер бастапқ ы кү йде ашық немесе жабық та болатын ағ ын бө лiгi бар қ ысымның клапаны болып табылады. Редукциялық клапандарда ағ ынды бө лігі ә рқ ашан ашық болып тұ рады. Сақ тағ ыш клапандарда қ ысым кү шi серiппенiң алдын ала керiлiсiнiң кү шiнiң жө нге салынғ ан мә нiне жетпегенше ағ ын бө лігі жабық болып тұ рады.

Сызық ты орындағ ыш қ ұ рылымдар

Сызық ты орындағ ыш қ ұ рылымдар немесе цилиндрлар ө зінің қ ұ рылымдық қ алпына жақ ын тү рде кө рсетіледі.

Бiржақ ты ә серлі, екi жақ ты ә сер жә не тоқ сыз цилиндрлер конструкциялардың басқ а варианттарының негiздерi ретінде қ ызмет кө рсетедi. Демпирлеуді қ олдану істің соң ында ұ зақ қ а тө зімділікті қ амтамасыз етеді. Ол ең соң ында піскектің қ озғ алысының жылдамдығ ын тө мендету арқ ылы алынғ ан жү ктеменің тө мендеуімен жү зеге асырылады. Егер цилиндрдрдің шартты елгіленуі нұ сқ ағ ышты қ осса, онда демпирлеу соң ында реттегіш болады.

 

3.9 сурет сызық ты орындаушы қ ұ рылымдар

Айналдырушы ерiксiз келтiрулер

Айналдырушы ерiксiз келтiрулердің моторлары шексiз бұ рылу бұ рышы бар жә не шектелген бұ рылу бұ рышымен екі тү рде болады.

Ә детте пневмомоторлардың айналу саны ө те кө п болады. Ол тұ рақ ты жә не реттегіш болуы мү мкін.

Айналмалы цилиндрлерді реттелмейтін де, реттелетін де бұ рыштары болады. Сонымен қ атар, демпирленген де бұ рышы болуы мү мкін. Ол жү ктемеге немесе айналу жылдамдығ ына байланысты болады.

Тұ рақ ты жұ мыс кө лемімен жә не бір бағ ыттағ ы ауа ағ ынымен пневмомотор

Реттегіш жұ мыс кө лімімен жә не екі бағ ыттағ ы ауа ағ ынымен пневмомотор


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал