Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Р 4.5.2. «Авариялық тоқтау» өшірілуі


Бірнеше кү штік цилиндрлары бар пневматикалық қ ұ рылымдар «Авариялық тоқ тау» ө шірілумен жабдық талуы керек. Қ ұ рылғ ының нұ сқ ауына жә не оның жұ мыс мінездемесіне байланысты «Авариялық тоқ тау» ө шірілуі келесі функцияларды атқ аруы мү мкін:

· қ оректендіру қ ысымының ө шірілуі;

· Барлық орындаушы қ ұ рылғ ылардың бастапқ ы орнына қ айта келуі;

· Барлық орындаушы қ ұ рылғ ылардың ағ ымдық жағ дайда болкқ а тү суі.

Осы аталғ ан фунциялардың комбинациясы да болуы мү мкін.

Қ ысылғ ан пневматикалық қ ұ рылғ ылардың қ ауіпсіздік техникасының талаптары қ ысылғ ан қ ұ рылғ ылардың ө ндірісінде келесі ережелерді сақ тауы керек:

Қ ысылғ ан пневматикалық қ ұ рылғ ылардың басқ ару элементтері ө здігінен жұ мыс істеп кетпейтіндей болып жобалануы жә не орналасуы керек. Оғ ан келесі пункттармен қ ол жеткізуе болады:

· Қ ақ пақ тарының қ олмен басқ аруымен ауыстыру қ ұ рылғ ыларының жабдық тары;

· Басқ ау жү йесінде блоктауды қ олдану;

Қ ысылғ ан қ ұ рылғ ының жұ мыс бө ліміне қ олдардың тү суін болдырмау керек. Оғ ан келесі пункттармен қ ол жеткізуге болады:

· Қ ысқ ыш цилиндрдің беру тетігінің механизмінен тыс орналасуы;

· Қ ауіпсіз цилиндрлерді қ олдану. Олар толық қ ысымды тек қ ана белгіленген детальғ а жібереді;

· Оператордың қ олының қ ауіпсіздігін қ амтамасыз ететін басқ аруды қ олдану.

 

Пневматикалық қ ысқ ыш қ ұ рылғ ылары бар қ ұ рылғ ылар шпиндельдің жетегі жә не берілуі детальдың белгілену процесі аяқ талғ анда ғ ана қ осылатындай болып орналасуы керек. Оғ ан келесі жолдармен қ ол жеткізуге болады:

· Қ ысым датчиктері немесе

· Реттілік клапаны;

Қ ысылғ ан ауамен қ оректендірілген қ ұ рылғ ының істен шығ уы қ ысылғ ан қ ұ рылғ ының ө ң деу кезінде қ ысылып қ алғ ан детальдың ашылуына ә келуіне жол беруге болмайды. Ол келесі пункттар арқ ылы жү зеге асырылады:

· Механикалық фиксаторлар кө мегімен.

· Ө здігінен ұ сталынатын қ ысылғ ан қ ұ рылғ ының кө мегімен;

· Қ оректендіру жү йесінде пневматикалық аккумуляторлардың кө мегімен.

 

Қ оршағ ан ортаның ластануы

Пневможү йе қ оршағ ан ортаның екі тү рлі ластануына ә келуі мү мкін:

· Ауаны атмосферағ а тастағ андағ ы пайда болатын шу;

· Майлы тұ ман. Ол атмосферағ а компрессордан немесе ауамен бірге ө ң делген май бү ркуіштен келуі мү мкін.

 

Шу

Қ оршағ ан ортағ а ауаның ығ ысуы кезінде пайда болатын шудың жоғ арғ ы дең гейін тө мендету шаралары қ олданылуы керек. Оғ ан шудың бә сең деткіштері арқ ылы қ ол жеткізуге болады.

Шудың бә сең деткіштері таратушыдан ауаны ығ ыстырғ ан кездегі шудың дә режесін тө мендету ү шін қ олданылады. Олар ағ ымды ауаның жылдамдығ ын тө мендетеді. Бірақ шудың бә сең деткіштерімен дроссель қ олдану арқ ылы жә не оны реттеп отыру арқ ылы піспектің жылдамдығ ын таң дап алуғ а болады.

Сонымен бiрге шудың дең гейiн ауа бойынша бiр ортақ сө ндiргiшке немесе арнайы резервуарғ а берiлетiн қ ұ бырлардың таратушының газ шығ аратын тотық саң ылауларына қ осу жолымен азайтуғ а болады.

Майлы тұ ман

Пневмо қ ұ рылымнан лақ тырылып тасталынғ ан қ ысылғ ан ауа ұ зақ уақ ыт майлы тұ ман тү рiнде қ оршағ ан ортада қ алып қ ояды жә не қ ызмет кө рсетушiлер ол ауамен демалып отырады. Қ ұ рылғ ыда кө п мө лшерде пневмомоторлар мен ү лкен кө лемді цмлмндрлер болса, онда қ оршағ ан ортаның ластануының дә режесі одан аса тү седі. Бұ л жағ дайда фильтрлары бар шу бә сең деткіштерін қ олдануғ а кең ес беріледі. Олардың арқ асында майлы шаң ның кө п мө лшері бө лініп шығ ады да, қ оршағ ан ортағ а тү спейді.

Жұ мыстың қ ауіпсіздігі

Пневматикалық жү йелерге қ ызмет еткенде, қ ұ рылғ ылармен жә не пневматикалық сызық тардың монтаждалуы кезінде абай болу керек. Қ ұ бырлар мен шлангыларда жинлағ ан пневматикалық энергия монтаждау кезінде кенеттен босап шығ ады. Ол қ ұ быр ө ткізгіштің жылдамдығ ын реттелмейтін етіп, қ ызметшілердің жарақ аттануына ә келуі мү мкін.

Сонымен қ атар, егер ауада ластану бө лшектері бар болса, онда кө зге қ ауіп тө ндіреді.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал