Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Галогендерге жалпы сипаттама.


  т.э.а.
- типтік элементтер, т.э.а.


 

элементтерінің топтық атауы – галогендер («тұ з тү зушілер»).

Фтор тек – 1, ал басқ алары – 1-ден +7-ге дейін тотығ у дә режесін кө рсетеді. қ атарында (17, 4→ 10, 5 эВ) жә не СЭТ (4, 0→ 2, 6) кемиді, бірақ ә рбір галоген ө з периодында электртерістігі жоғ ары элемент болады. Электрон тартқ ыштық ө згерісінде бұ л қ атарда инверсия қ ұ былысы байқ алады.

Фтор табиғ атта , , тү рінде кездеседі. Фтор – ашық -сары тү сті, ө ткір иісті газ, ө неркә сіпте балқ ымасының электролизімен алынады. Ол , жә не басқ а барлық жай жә не кү рделі заттармен ә рекеттеседі. Бинарлы қ осылыстарының ішінде жә не оның тұ здары маң ызды орын алады. Фтор жә не оның қ осылыстары фторопластар, тоң азытқ ыш агенттер, т.б. галогендер фторидтері ракеталық отынның тотық тырғ ыштары ретінде қ олданылады.

Хлор – сарғ ыш-жасыл ө ткір иісті газ. Хлор да фтор сияқ ты айқ ын тотық тырғ ыштық қ асиет кө рсететін бейметалл. Сондық тан хлор бинарлы жә не кү рделі қ осылыстарда анионтү зуші ролін атқ арады. Негіздік хлоридтер іс жү зінде гидролизге ұ шырамайды, қ ышқ ылдық хлоридтер қ ышқ ылдар тү зе отырып, толық жә не қ айтымсыз гидролизденеді.

 

 

 

 

қ атарында солдан оң ғ а қ арай қ ышқ ылдық қ асиеті артады, ал тотық тырғ ыштығ ы кемиді. - кү шті тотық тырғ ыш, ал оның тұ здары – гипохлориттер ағ артқ ыш зат ретінде қ олданылады.

қ атарында қ ышқ ылдық жә не тотық сыздандырғ ыштық қ асиеттері солдан оң ғ а қ арай ұ лғ аяды.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал