Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Кремнийдің физикалық және химиялық қасиеттері.


Кремний аморфты, кристалды деп екіге бө лінеді, бірақ екеуінің де кристалдық қ ұ рылысы бар. Аморфты кремний қ оң ырқ ай тү сті ұ нтақ зат, ал кристалды кремний металдық жарқ ылы жә не жартылай ө ткізгіштік қ асиеті бар, ток ө ткізетін зат.

Химиялық қ асиеттері жағ ынан кристалды кремнийдің активтігі тө мен, ал аморфты кремний оғ ан қ арағ анда ә лдеқ айда активті, ол кә дімгі температурада фтормен, ал қ ыздырғ анда кө птеген металл еместермен () ә рекеттеседі:

 

 

Азот, кө міртек, бормен тек жоғ ары температураларда ә рекетке тү седі. Металдармен қ ыздырғ анда силицидтер тү зеді:

 

 

Қ ұ рғ ақ кремнийге бө лме температурасында ә сер етсе, қ алғ ан газ кү йіндегі галогенсутектер 400 – 5000С-та ә сер етеді.

Минералды қ ышқ ылдар кремнийге ә сер етпейді. Ол азот жә не балқ ытқ ыш қ ышқ ыл қ оспасында ериді. Онда азот қ ышқ ылы кремнийді тотық тырады, ал балқ ытқ ыш қ ышқ ыл тотығ удың ерімейтін ө німдерін комплексті кремний фторлысутек қ ышқ ылына айналдырады:

 

 

Кремний сілтілердің салқ ын ерітінділерінде де ериді:

 

 

Бұ л фактілер кремнийдің металл еместік табиғ атын дә лелдеп, оның жартылай ө ткізгіштік қ асиеттерімен жақ сы ө зара ү йлеседі.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал