Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Організація дипломного проектування


 

2.1 Теми дипломного проекту затверджуються і закріплюється за студентами наказом директора до початку переддипломної практики. Назва теми за наказом, в завданні, тексті та на демонстраційних аркушах повинна збігатись. Обрана тема повинна відповідати сучасному рівню розвитку інформаційних технологій, спиратись на актуальні науково-технічні розробки та технології, і мати можливість реалізації та застосування в найближчому майбутньому.

2.2 До дипломного проектування допускаються студенти, які:

а) виконали навчальний план з усіх видів теоретичного і практичного навчання;

б) отримали дозвіл навчальної частини на початок ДП;

в) узгодили тему і завдання ДП з керівником ДП.

2.3 Керівники дипломних проектів призначаються на засіданні циклової комісії та затверджуються наказом по коледжу. Обов'язками керівника дипломного проектування є:

- видача студентові завдання на дипломне проектування з урахуванням тематики переддипломної практики;

- надання допомоги студентові в розробці календарного плану виконання дипломного проекту, затвердження та контроль його виконання;

- рекомендації з підбору необхідної літератури, нормативно-довідникових джерел, та інших матеріалів з теми;

- проведення консультацій та контролю дипломного проектування згідно з планом (графіком) циклової комісії або індивідуально в разі потреби;

- визначення найбільш перспективних напрямків вирішення задач, а також виявлення помилок в рішеннях, які приймає студент;

- перевірка пояснювальної записки та графічних документів дипломного проекту з метою виключення порушень вимог стандартів;

- попередній перегляд результатів дипломного проектування та складання відгуку про дипломний проект з обґрунтуванням допуску до захисту;

- систематичне інформування керівництва відділення про хід виконання студентом завдання на дипломний проект.

2.4 Керівник дипломного проекту оформлює завдання на дипломне проектування на стандартному бланку, в якому вказуються: тема, вихідні дані, перелік основних питань, які підлягають розгляду, розробці, перелік графічних документів, консультанти з розділів, календарний план виконання дипломного проекту.

Отримавши завдання на виконання дипломного проекту, студент повинен опрацювати календарний план роботи на весь період дипломного проектування із зазначенням черговості та термінів виконання окремих етапів, виконання графічних документів, остаточного оформлення і подання проекту для попереднього та основного захисту.

Завдання підписує керівник дипломної роботи, консультанти, та затверджує голова циклової комісії. В кінці завдання повинні бути дата видачі завдання та підпис студента, який прийняв завдання до виконання. Зразок бланка завдання та календарного плану наведено в додатку Г.В період роботи над дипломним проектом студент зобов’язаний регулярно зустрічатися з керівником та консультантом для отримання від них необхідної методичної допомоги; один раз на тиждень він звітує перед керівником про об’єм виконаної роботи.

2.5 По завершенні дипломного проектування керівник переглядає дипломний проект та складає відгук. У відгуку керівник характеризує:

- роботу, яку виконав дипломник, глибину опрацювання теми, відповідність розробленого матеріалу завданню на дипломне проектування;

- якість виконаної роботи;

- внесок студента у розв'язання проблеми, якої стосується тема, практичне значення одержаних ним результатів;

- ступінь самостійності студента в процесі виконання роботи, його вміння користуватись літературою, довідковими і нормативними матеріалами;

- працездатність та організованість студента в період дипломного проектування, прояв ініціативи і здатності застосовувати теоретичні знання в розробці практичних питань і створенні кінцевого продукту;

- ділові якості студента, рівень продемонстрованих знань, його підготовленість до самостійної професійної діяльності.

У висновках керівник обґрунтовує можливість допуску дипломного проекту до захисту і присвоєння студентові кваліфікації технік з обчислювальної техніки зі спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж».

2.6 На заключному етапі роботи над дипломним проектом дипломник проходить попередній захист свого проекту. Графік попереднього захисту доводиться до загального відома студентів і викладачів за 10-15 днів. Мета попереднього захисту - визначати ступінь готовності дипломного проекту й самого дипломника до основного захисту перед державною комісією ДКК.На попередній захист студент подає незброшурований, підписаний керівником дипломний проект і повністю оформлений графічний матеріал.

Циклова комісія, включаючи керівника дипломного проекту, переглядає пояснювальну записку, графічний матеріал та оцінює якість його оформлення. Студент-дипломник повинен бути готовим відповісти на всі запитання як по змісту пояснювальної записки, так і по графічній частині дипломного проекту.

Комісія, переконавшись в готовності студента до захисту дипломного проекту, призначає час основного захисту і видає дозвіл отримати направлення на рецензію.

2.7 У випадку неповної готовності студента комісія вказує на його помилки і вимагає їх усунення. Після попереднього захисту студент допрацьовує свій дипломний проект із врахуванням зауважень комісії. Закінчений дипломний проект, підписаний студентом і консультантами, надається керівнику. Після перегляду і схвалення дипломного проекту керівник підписує його і надає письмовий відгук з урахуванням відгуку консультантів (обсягом до двох сторінок).

Після попереднього захисту дипломний проект разом із письмовим відгуком керівника і подається завідуючому відділенням. Завідуючий відділенням на підставі цих матеріалів вирішує питання про допуск студента до захисту. В разі, якщо завідуючий відділенням не вважає можливим допустити студента до захисту, це питання розглядається на рівні заступника директора з навчально-методичної роботи.

2.8 Дипломний проект, допущений до захисту цикловою комісією та відділенням, направляється на рецензію. Направлення на рецензію підписує заступник директора з навчально-методичної роботи. Рецензія повинна мати затверджений вигляд та виконана на спеціальному бланку.

У рецензії повинні бути оцінені:

- актуальність теми та відповідність проекту, що рецензується, темі і завданню;

- якість проведеного аналізу аналогічних існуючих рішень;

- обґрунтування прийнятих рішень і методик, які використовуються;

- ефективність методик та засобів, використаних студентом при вирішенні завдань;

- практичне значення результатів, і можливість їх впровадження у структуру підприємства;

- відповідність одержаних результатів та критичні зауваження щодо змісту;

- стиль та грамотність викладання матеріалу, відповідність оформлення пояснювальної записки і графічної частини вимогам діючих стандартів і нормативно-технічних документів;

- загальний рівень і самостійність виконаної роботи, відповідність вимогам, які ставляться до дипломних проектів.

На закінчення дипломний проект оцінюється за національною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно»).

2.9 Після отримання рецензії студент отримає допуск до захисту. Секретарю ДКК подається:

- зброшурована пояснювальна записка до дипломного проекту;

- відгук керівника;

- рецензія.

2.10 Перед захистом дипломного проекту студент зобов'язаний підготувати доповідь і узгодити її з керівником. Доповідь студента повинна складатися з трьох основних частин: вступу, основної частини і висновків.

У вступі необхідно вказати на актуальність теми проекту, її значення, дати загальний аналіз стану проблеми і сформулювати основні завдання, з вирішенням яких було пов'язане виконання проекту.

В основній частині доповіді в стислій формі необхідно викласти відомості про зміст виконаних розробок (чітко розмежовуючи відомі та виконані автором), відмітити нове і вказати на ефективність прийнятих рішень, дати огляд одержаних результатів. Основну частину доповіді слід ілюструвати графічним матеріалом (використовуючи мультимедійну презентацію).

В заключній частині необхідно стисло повідомити про впровадження або навести можливі галузі застосування об'єкта розробки, зробити загальні висновки і показати можливі шляхи щодо вдосконалення розробки.

2.11 Захист дипломних проектів проводиться на відкритому засіданні ДКК. У процесі захисту студентові надається слово для доповіді про основні результати виконаної роботи, для відповідей на запитання членів ДКК (не більше 20 хвилин).

Після відповідей дипломника на запитання зачитується відгук керівника та рецензія. Далі дипломникові надається заключне слово для відповіді на зауваження керівника та рецензента. Студент може погодитись із зауваженнями рецензента або довести свої аргументовані заперечення.

Результати захисту дипломного проекту визначаються оцінкою “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно” та оголошуються в той самий день після оформлення протоколів засідання ДКК. Студентові присвоюється кваліфікація технік з обчислювальної техніки зі спеціальності 5.05010101 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

 

 
mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал