Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Введення тексту програмного коду процедури обробки події.


 

Процедура обчислення суми виплат повинна виконуватись при натисненні на кнопку CommandButton1. Результат обчислення виводиться у напис з ім'ям Label6. Програмний код процедури потрібно розробити.

Двічі клацніть на командній кнопці і у вікні редактора коду створіть код процедури відповідно рис. 2.10., після чого закрийте вікно коду.

Рисунок 2.10.

При створенні коду процедури необхідно пам'ятати таке.

Змінна — це поіменоване зарезервоване місце оперативної пам'яті для тимчасового збереження даних. Кожна змінна має ім'я, яке задається з використанням таких правил:

· довжина — не більше 255 символів;

· може містити букви, цифри і деякі спеціальні символи;

· починається завжди з букви;

· не містить пропусків, деяких розділових знаків (точку, кому, двокрапку, дефіс і т.п.) і таких символів: %, &,!, @, #, $;;

· ім'я кожної змінної повинно бути унікальним;

· не повинне співпадати з зарезервованими іменами;

 

Значеннями змінних можуть бути дані різних типів.

Тип даних відноситься до самих фундаментальних понять будь-якої мови програмування. Тип даних визначає множину допустимих значень, які може приймати величина, і множину дій, які можна виконувати над цією величиною. За замовчуванням усі змінні мають тип Variant..

Таблица 2.2. Основні типи даних VBA

Тип даних Діапазон значень Об’єм пам’яті, байт Префікс до імені Суфікс
Byte (байт) Цілі числа від 0 до 255   byt
Integer (ціле число) Цілі числа від –32768 до 32767   int %
Long (довге ціле число) Цілі числа подвійної довжини (від –2147483648 до 2147483647)   lng &
Single (число з плаваючою комою звичайної точності) Від -3.402823E38 до -1.401298E-45 для від’ємних значень; Від 1.401298E-45 до 3.402823E38 для додатних значень;   sng !
Double (число з плаваючою комою подвійної точності) Від -1.79769313486232E308 до -4.94065645841247E-324 для від’ємних значень; Від 4.94065645841247E-324 до 1.79769313486232E308 для додатних значень; 8 dbl #
Boolean (логічний) Логічне значення True або False 2 bln -
String (рядок символів) Від 0 до приблизно 2 мільярдів 1 на кожен символ str $
Currency (грошовий) Від –922337203685477, 5808 до 922337203685477, 5807 8 cur @
Date (дата) Від 1 січня 100 г. до 31 грудня 9999 г. 8 dtm -
Object (об’єкт) Вказівник об’єкта 4 obj -
Variant (рядкові або числові підтипи Будь-яке числове або рядкове значення ≥ 16 vnt -

Позначення типів даних є ключовими словами мови (і виділяються після набору в редакторі VBA).

Над різними типами даних допускається виконання різних операцій. В VBA використовують три основних типи операцій:

  • математичні, виконуються над числами, їх результатом є числа;
  • операції відношення, можуть застосовуватись не лише до чисел, їх результат – значення логічного типу;
  • логічні, використовуються в логічних вираженнях і їх результат – логічні значення.

Операції VBA

Математичні операції

[Операнд 1] + [Операнд 2] Додавання
[Операнд 1] - [Операнд 2] Віднімання
-[Операнд] Зміна знака
[Операнд 1] * [Операнд 2] Множення
[Операнд 1] / [Операнд 2] Ділення
[Операнд 1] \ [Операнд 2] Цілочисельне ділення
[Операнд 1] Mod [Операнд 2] Остача від ділення по модулю
[Операнд 1] ^ [Операнд 2] Піднесення до степеня

Операції відношення

[Операнд 1] < [Операнд 2] Менше
[Операнд 1] > [Операнд 2] Більше
[Операнд 1] < = [Операнд 2] Менше або дорівнює
[Операнд 1] > =[Операнд 2] Більше або дорівнює
[Операнд 1] < > [Операнд 2] Не дорівнює
[Операнд 1] = [Операнд 2] Дорівнює
[Операнд 1] Is [Операнд 2] Порівняння двох операндів, що містять посилання на об’єкти
[Операнд 1] Like [Операнд 2] Порівняння двох рядкових виражень

Логічні операції

[Операнд 1] And [Операнд 2] (І) логічне множення
[Операнд 1] Or [Операнд 2] (Або) логічне додавання
[Операнд 1] Xor [Операнд 2] Двійкове додавання Or (або)
Not [Операнд] Логічне заперечення

Інші операції

[Рядок 1] & [Рядок 2] Конкатенація (додавання) рядків. При додаванні рядків допускається використання операції [Рядок 1] + [Рядок 2].

VBA виконує операції відповідно пріоритету що забезпечує однозначність в трактуванні значень виражень.

Пріоритети операцій

Пріоритет Операція
  Виклик функції і дужки
  ^
  Зміна знака
  *, /
  \
  Mod
  +, –
  >, <, > =, < =, < >, =
  Not
  And
  Or
  Xor

Для того щоб розпочати оперування деякою величиною (постійною або змінною) її потрібно оголосити. Оскільки якщо комп’ютер не буде знати, величина якого типу використовується в програмі, він буде вважати її величиною універсального типу Variant і для її збереження в пам’яті відведе 16 і більше байт. Це призведе до неефективного використання пам’яті і уповільнить роботу програми.

Блок оголошення змінних має такий синтаксис:

· Dim < Ім’я> [As < Тип> ]

· [Public | Private] < Ім’я > [As < Тип> ]

· Static < Ім’я> [As < Тип> ]

Dim, As, Public, Private, Const, Static – ключові слова VBA;

< Ім’я> – ім’я змінної.

< Тип> – тип даних змінної.

За допомогою одного оператора можна оголошувати декілька змінних одного типу, розділяючи їх комами.

Якщо змінна оголошується з використанням ключового слова Dim, то вона буде локальною — видимою тільки у цій процедурі, при виході з процедури її значення буде втрачено.

Якщо змінна оголошується з використанням ключового слова Static, то вона буде локальною — видимою тільки у цій процедурі, але після виходу з цієї процедури її значення не втратиться.

Якщо змінна оголошується з використанням ключового слова Private, то вона може бути видимою у всіх процедурах одного модуля, до якого належать ці процедури, але опис такої (чи таких) змінної потрібно зробити у розділі Declarations

Якщо змінна повинна бути видимою в усіх процедурах усіх модулів, то її оголошують з ключовим словом Public. Така змінна має назву глобальної змінної. Вона може бути оголошена у стандартному модулі.

Для оголошення констант використовується ключове слово Const. Константою називають змінну, значення якої не змінюється у процесі виконання програми, але використовується у певних процедурах.

У процедурах обробки подій об'єктів форми, можуть оголошуватись тільки локальні змінні, але використовуватись можуть і глобальні змінні цього проекту.

Інколи при використанні змінних можуть траплятись випадки, коли через помилку в імені змінної вона може трактуватись як нова змінна, і це призводить до неправильних обчислень. Щоб уникнути подібних ситуацій, необхідно в початок модуля поставити оператор Option Explicit (явне оголошення змінних).

Неявне оголошення змінної. При такому оголошенні тип змінної визначається першим оператором присвоєння. Опис змінної як такий відсутній. Якщо змінна має спеціальні кінцеві символи (суфікси), то тип визначається за суфіксом.

У коді процедури використана стандартна функція Val, яка перетворює текст (символьний рядок) у текстовому вікні у числове значення.

При написанні програмних кодів можуть використовуватись коментарі для роз'яснення тексту програми. Коментар може міститись як окремим рядком, так і у рядку програмного коду після символу ' (апостроф).

Наприклад:

а=Val(TextBox2.Text) ' змінній а присвоєно числове значення 'символьного рядка текстового поля TextBox2.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.014 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал