Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ІІ. Зміст контрольної роботи


ПАКЕТ

матеріалів для проведення комплексної контрольної роботи

з дисципліни «Юридична деонтологія» для студентів ДВНЗ І - ІІ рівнів акредитації

спеціальності 5.03040101 “Правознавство”

 

 

 

 

 

Пакет матеріалів для проведення комплексної контрольної роботи з дисципліни «Юридична деонтологія» призначено для викладачів та студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акре дитації спеціальності 5.03040101“Правознавство” напряму 0304 „ Право” Маріупольсь кого коледжу ДВНЗ «ПДТУ».

 

 

Розробив:

Кащеєв Л.І., викладач Маріупольського коледжу ДВНЗ «ПДТУ, викладач вищої категорії - Маріуполь: МК ДВНЗ «ПДТУ», 2013 р.

 

Рецензенти:

1. Ст.викладачМаріупольського інституту МАУП,

викладач вищої категорії В.М.Богуславський

2. Викладач Маріупольського коледжу ДВНЗ «ПДТУ»,

викладач першої категорії Вербицька В.В.

 

Пакет ККР розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії соціально-економічних і правоз навчих дисциплін Маріупольського коледжу ДВНЗ «ПДТУ» протокол № 1 від «28» серпня 2013 р.     Голова циклової комісії___________ Табала О.Е    

 

  Рекомендовано методичною радою Маріупольського коледжу ДВНЗ «ПДТУ» протокол № 1 від “ 12вересня 20 13 року.  

 

АНОТАЦІЯ

 

на комплексну контрольну роботу

 

з дисципліни «Юридична деонтологія»

 

для спеціальності 5.03040101“Правознавство”.

 

Контрольна робота призначена для визначення рівня залишкових знань студентів з дисципліни «Юридична деонтологія» ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації спеціальності 5.03040101 “Правознавство” напряму 0304 „ Право”. Вона містить 30 варіантів завдань, по 3 питання у кожному, які містять теоретичні питання з дисципліни «Юридична деонто логія» - визначення понять та розгорнутої відповіді на питання, а також тестове завдання.

Згідно навчального плану спеціальності 5.03040101 “Правознавство” на вив чення дисципліни «Юридична деонтологія» заплановано - аудиторні заняття:

лекційні заняття – 20 годин,

семінарські заняття – 12 годин на вивчення предмета

та 22 години для самостійної роботи.

Вид підсумкового контролю знань: залік.

Для виконання контрольної роботи відводиться 90 хвилин, з яких:

Організаційна частина роботи:

Видача завдання – 5 хвилин.

Оформлення роботи – 5 хвилин.

Виконання комплексної контрольної роботи 60 хвилин.

Завершальний етап – 10 хвилин.

 

Викладач Маріупольського коледжу ДВНЗ «ПДТУ», викладач вищої категорії

_____________________ Л.І.Кащеєв

 

 

Перелік основних завдань і умінь з дисципліни

ЗМІСТ

І. Перелік основних завдань і умінь з дисципліни «Юридична деонтологія».

ІІ. Зміст контрольної роботи.

ІІІ. Критерії оцінювання робіт.

ІV. Вказівки до виконання комплексної контрольної роботи.

V. Завдання комплексної контрольної роботи.

УІ. Приклад виконаннязавдання комплексної контрольної роботи.

«Юридична деонтологія»

1.Студент повинен знати:

- основні категорії деонтології, що мають значення в професійній діяльності юристів;

- місце юридичної деонтології в загальній системі професійної культури законодавця;

- особливості моральної регуляції суспільних відносин які виникають під час здійснення законодавцями різних видів професійної діяльності;

- завдання і функції юридичної деонтології, етапи її виникнення, становлення і розвитку;

- специфіку взаємодії моральної і правової регуляції діяльності законодавців;

- основні напрями і методи морального виховання юристів.

2.Студент повинен вміти:

- реалізувати норми моралі в процесі здійснення юридичної діяльності;

- виявляти, аналізувати і вирішувати конкретні проблеми політичного, психологічного характеру, які виникають в роботі професійних юристів.

 

ІІ. Зміст контрольної роботи

1. Тестові завдання.

2. Теоретичні питання з дисципліни «Юридична деонтологія».


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал