Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЧАС ПЕРВЫЙ.


Священник глаголет: Благослове́ н Бог наш всегда́, ны́ не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.

И мы глаголем: Ами́ нь.

Сла́ ва Тебе́, Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́.

Царю́ Небе́ сный, Уте́ шителю, Ду́ ше и́ стины, И́ же везде́ сый и вся исполня́ яй, Сокро́ вище благи́ х и жи́ зни Пода́ телю, прииди́ и всели́ ся в ны, и очи́ сти ны от вся́ кия скве́ рны, и спаси́, Бла́ же, ду́ ши на́ ша.

Святы́ й Бо́ же, Святы́ й Кре́ пкий, Святы́ й Безсме́ ртный, поми́ луй нас. Трижды.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху, и ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Пресвята́ я Тро́ ице, поми́ луй нас; Го́ споди, очи́ сти грехи́ на́ ша; Влады́ ко, прости́ беззако́ ния на́ ша; Святы́ й, посети́ и исцели́ не́ мощи на́ ша, и́ мене Твоего́ ра́ ди.

Го́ споди, поми́ луй, трижды.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху, и ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

О́ тче наш, И́ же еси́ на Небесе́ х, да святи́ тся и́ мя Твое́, да прии́ дет Ца́ рствие Твое́, да бу́ дет во́ ля Твоя́, я́ ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́ щный да́ ждь нам днесь; и оста́ ви нам до́ лги на́ ша, я́ коже и мы оставля́ ем должнико́ м на́ шим; и не введи́ нас во искуше́ ние, но изба́ ви нас от лука́ ваго.

Иерей: Я́ ко Твое́ есть Ца́ рство, и си́ ла, и сла́ ва, Отца́, и Сына́, и Свята́ го Ду́ ха, ны́ не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.

И мы: Ами́ нь.

Таже, Го́ споди, поми́ луй, 12 раз.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху, и ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Прииди́ те, поклони́ мся Царе́ ви на́ шему Бо́ гу.

Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Христу́, Царе́ ви на́ шему Бо́ гу.

Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Самому́ Христу́, Царе́ ви и Бо́ гу на́ шему. И поклоны три.

Псалом 5: Глаго́ лы моя́ внуши́, Го́ споди, разуме́ й зва́ ние мое́. Вонми́ гла́ су моле́ ния моего́, Царю́ мой и Бо́ же мой, я́ ко к Тебе́ помолю́ ся, Го́ споди. Зау́ тра услы́ ши глас мой, зау́ тра предста́ ну Ти, и у́ зриши мя. Я́ ко Бог не хотя́ й беззако́ ния, Ты еси́: не присели́ тся к Тебе́ лука́ внуяй, ниже́ пребу́ дут беззако́ нницы пред очи́ ма Твои́ ма: возненави́ дел еси́ вся де́ лающыя беззако́ ние. Погуби́ ши вся глаго́ лющыя лжу: му́ жа крове́ й и льсти́ ва гнуша́ ется Госпо́ дь. Аз же мно́ жеством ми́ лости Твоея́, вни́ ду в дом Твой, поклоню́ ся ко хра́ му свято́ му Твоему́, в стра́ се Твое́ м. Го́ споди, наста́ ви мя пра́ вдою Твое́ ю, враг мои́ х ра́ ди испра́ ви пред Тобо́ ю путь мой. Я́ ко несть во усте́ х их и́ стины, се́ рдце их су́ етно, гроб отве́ рст горта́ нь их: язы́ ки свои́ ми льща́ ху. Суди́ им, Бо́ же, да отпаду́ т от мы́ слей свои́ х, по мно́ жеству нече́ стия их изри́ ни я́, я́ ко преогорчи́ ша Тя, Го́ споди. И да возвеселя́ тся вси упова́ ющии на Тя, во век возра́ дуются, и всели́ шися в них, и похва́ лятся о Тебе́ лю́ бящии и́ мя Твое́. Я́ ко Ты благослови́ ши пра́ ведника, Го́ споди: я́ ко ору́ жием благоволе́ ния венча́ л еси́ нас.


 

Псалом 2: Вску́ ю шата́ шася язы́ цы, и лю́ дие поучи́ шася тще́ тным? Предста́ ша ца́ рие зе́ мстии, и кня́ зи собра́ шася вку́ пе на Го́ спода и на Христа́ Его́. Расто́ ргнем у́ зы их, и отве́ ржем от нас и́ го их. Живы́ й на Небесе́ х посмее́ тся им, и Госпо́ дь поруга́ ется им. Тогда́ возглаго́ лет к ним гне́ вом Свои́ м и я́ ростию Свое́ ю смяте́ т я́. Аз же поста́ влен есмь Царь от Него́ над Сио́ ном, горо́ ю свято́ ю его́, возвеща́ яй повеле́ ние Госпо́ дне. Госпо́ дь рече́ ко Мне: Сын Мой еси́ Ты, Аз днесь роди́ х Тя. Проси́ от Мене́, и дам Ти язы́ ки достоя́ ние Твое́, и одержа́ ние Твое́ концы́ земли́. Упасе́ ши я́ жезло́ м желе́ зным, я́ ко сосу́ ды скуде́ льничи сокруши́ ши я́. И ны́ не, ца́ рие, разуме́ йте, накажи́ теся вси судя́ щии земли́. Рабо́ тайте Го́ сподеви со стра́ хом, и ра́ дуйтеся Ему́ с тре́ петом. Приими́ те наказа́ ние, да не когда́ прогне́ вается Госпо́ дь, и поги́ бнете от пути́ пра́ ведного, егда́ возгори́ тся вско́ ре я́ рость Его́. Блаже́ ни вси наде́ ющиеся Нань.

Псалом 21: Бо́ же, Бо́ же мой, вонми́ ми, вску́ ю оста́ вил мя еси́? Дале́ че от спасе́ ния моего́ словеса́ грехопаде́ ний мои́ х. Бо́ же мой, воззову́ во дни, и не услы́ шиши, и в нощи́, и не в безу́ мие мне. Ты же во Святе́ м живе́ ши, хвало́ Изра́ илева. На Тя упова́ ша отцы́ на́ ши, упова́ ша, и изба́ вил еси́ я́. К Тебе́ воззва́ ша, и спасо́ шася, на Тя упова́ ша, и не постыде́ шася. Аз же есмь червь, а не челове́ к, поноше́ ние челове́ ков и уничиже́ ние люде́ й. Вси ви́ дящии мя поруга́ ша ми ся, глаго́ лаша устна́ ми, покива́ ша главо́ ю. Упова́ на Го́ спода, да изба́ вит его́, да спасе́ т его́, я́ ко хо́ щет его́. Я́ ко Ты еси́ исто́ ргий мя из чре́ ва, упова́ ние мое́ от сосцу́ ма́ тере моея́. К Тебе́ приве́ ржен есмь от ложе́ сн, от чре́ ва ма́ тере моея́, Бог мой еси́ Ты. Да не отсту́ пиши от мене́, я́ ко скорбь близ, я́ ко несть помога́ яй ми. Обыдо́ ша мя тельцы́ мно́ зи, юнцы́ ту́ чнии одержа́ ша мя. Отверзо́ ша на мя уста́ своя́, я́ ко лев восхища́ яй и рыка́ яй. Я́ ко вода́ излия́ хся, и разсы́ пашася вся ко́ сти моя́, бысть се́ рдце мое́ я́ ко воск, та́ яй посреде́ чре́ ва моего́. И́ зсше я́ ко скуде́ ль кре́ пость моя́, и язы́ к мой прильпе́ горта́ ни моему́, и в персть сме́ рти свел мя еси́. Я́ ко обыдо́ ша мя пси мно́ зи, сонм лука́ вых одержа́ ша мя, ископа́ ша ру́ це мои́ и но́ зе мои́. Исчето́ ша вся ко́ сти моя́, ти́ и же смотри́ ша, и презре́ ша мя. Раздели́ ша ри́ зы моя́ себе́, и о оде́ жди мое́ й мета́ ша жре́ бий. Ты же, Го́ споди, не удали́ по́ мощь Твою́ от мене́, на заступле́ ние мое́ вонми́. Изба́ ви от ору́ жия ду́ шу мою́, и из руки́ пе́ сии единоро́ дную мою́. Спаси́ мя от уст льво́ вых и от рог единоро́ жь смире́ ние мое́. Пове́ м и́ мя Твое́ бра́ тии мое́ й, посреде́ це́ ркве воспою́ Тя. Боя́ щиися Го́ спода, восхвали́ те Его́, все се́ мя Иа́ ковле, просла́ вите Его́, да убои́ тся же от Него́ все се́ мя Изра́ илево. Я́ ко не уничижи́, ниже́ негодова́ моли́ твы ни́ щаго, ниже́ отврати́ лице́ Свое́ от мене́, и егда́ воззва́ х к Нему, услы́ ша мя. От Тебе́ похвала́ моя́, в це́ ркви вели́ цей испове́ мся Тебе́, моли́ твы моя́ возда́ м пред боя́ щимися Его́. Ядя́ т убо́ зии, и насы́ тятся, и восхва́ лят Го́ спода взыска́ ющии Его́, жива́ бу́ дут сердца́ их в век ве́ ка. Помяну́ тся и обратя́ тся ко Го́ споду вси концы́ земли́, и покло́ нятся пред Ним вся оте́ чествия язы́ к. Я́ ко Госпо́ дне есть ца́ рствие, и Той облада́ ет язы́ ки. Ядо́ ша и поклони́ шася вси ту́ чнии земли́, пред Ним припаду́ т вси низходя́ щии в зе́ млю, и душа́ моя́ тому́ живе́ т. И се́ мя мое́ порабо́ тает Ему́, возвести́ т Го́ сподеви род гряду́ щий. И возвестя́ т пра́ вду Его́ лю́ дем ро́ ждшымся, я́ же сотвори́ Госпо́ дь.


 

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху, и ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. Трижды. Поклоны три.

Го́ споди, поми́ луй, трижды.