Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Час девятый.


Прииди́ те, поклони́ мся Царе́ ви на́ шему Бо́ гу.

Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Христу́, Царе́ ви на́ шему Бо́ гу.

Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Самому́ Христу́, Царе́ ви и Бо́ гу на́ шему.

Псалом 68: Спаси́, мя, Бо́ же, я́ ко внидо́ ша во́ ды до души́ моея́. Углебо́ х в тиме́ нии глубины́, и несть постоя́ ния. Приидо́ х во глубины́ морски́ я, и бу́ ря потопи́ мя. Утруди́ хся зовы́ й, измолче́ горта́ нь мой, исчезо́ сте о́ чи мои́, от е́ же упова́ ти ми на Бо́ га моего́. Умно́ жишася па́ че влас главы́ моея́ ненави́ дящии мя ту́ не, укрепи́ шася врази́ мои́, изгоня́ щии мя непра́ ведно: я́ же не восхища́ х, тогда́ воздая́ х. Бо́ же, Ты уве́ дел еси́ безу́ мие мое́, и прегреше́ ния моя́ от Тебе́ не утаи́ шася. Да не постыдя́ тся о мне терпя́ щии Тебе́, Го́ споди, Го́ споди сил, ниже́ да посра́ мятся о мне и́ щущии Тебе́, Бо́ же Изра́ илев. Я́ ко Тебе́ ра́ ди претерпе́ х поноше́ ние, покры́ срамота́ лице́ мое́. Чуждь бых бра́ тии мое́ й, и стра́ нен сыново́ м ма́ тepe моея́. Я́ ко ре́ вность до́ му Твоего́ снеде́ мя, и поноше́ ния понося́ щих Ти нападо́ ша на мя. И покры́ х посто́ м ду́ шу мою́, и бысть в поноше́ ние мне. И положи́ х одея́ ние мое́ вре́ тище, и бых им в при́ тчу. О мне глумля́ хуся седя́ щии во врате́ х, и о мне поя́ ху пию́ щии вино́. Аз же моли́ твою мое́ ю к Тебе́, Бо́ же, вре́ мя благоволе́ ния; Бо́ же, во мно́ жестве ми́ лости Твоея́ услы́ ши мя, во и́ стине спасе́ ния Твоего́. Спаси́ мя от бре́ ния, да не угле́ бну, да изба́ влюся от ненави́ дящих мя и от глубо́ ких вод. Да не потопи́ т мене́ бу́ ря водна́ я, ниже́ да пожре́ т мене́ глубина́, ниже́ сведе́ т о мне рове́ нник уст свои́ х. Услы́ ши мя, Го́ споди, я́ ко бла́ га ми́ лость Твоя́, по мно́ жеству щедро́ т Твои́ х при́ зри на мя. Не отврати́ лица́ Твоего́ от о́ трока Твоего́, я́ ко скорблю́, ско́ ро услы́ ши мя. Вонми́ души́ мое́ й, и изба́ ви ю́; враг мои́ х ра́ ди изба́ ви мя. Ты бо ве́ си поноше́ ние мое́, и студ мой, и срамоту́ мою́, пред Тобо́ ю вси оскорбля́ ющии мя. Поноше́ ние ча́ яше душа́ моя́ и страсть; и ждах соскорбя́ щаго, и не бе́, и утеша́ ющих, и не обрето́ х. И да́ ша в снедь мою́ желчь, и в жа́ жду мою́ напои́ ша мя о́ цта. Да бу́ дет трапе́ за их пред ни́ ми в сеть, и в воздая́ ние, и в собла́ зн. Да помрача́ тся о́ чи их, е́ же не ви́ дети, и хребе́ т их вы́ ну сляцы́. Проле́ й на ня гнев Твой, и я́ рость гне́ ва Твоего́ да пости́ гнет их. Да бу́ дет двор их пуст, и в жили́ щах их да не бу́ дет живы́ й. Зане́ его́ же Ты порази́ л еси́, ти́ и погна́ ша, и к боле́ зни язв мои́ х приложи́ ша. Приложи́ беззако́ ние к беззако́ нию их, и да не вни́ дут в пра́ вду Твою́. Да потребя́ тся от кни́ ги живы́ х, и с пра́ ведными да не напи́ шутся. Нищ и боля́ й есмь аз, спасе́ ние Твое́, Бо́ же, да прии́ мет мя. Восхвалю́ и́ мя Бо́ га моего́ с пе́ снию, возвели́ чу Его́ во хвале́ нии. И уго́ дно бу́ дет Бо́ гу па́ че тельца́ ю́ на, ро́ ги износя́ ща и па́ знокти. Да у́ зрят ни́ щии и возвеселя́ тся: взыщи́ те Бо́ га, и жива́ бу́ дет душа́ ва́ ша. Я́ ко услы́ ша убо́ гия Госпо́ дь, и окова́ нныя Своя́ не уничижи́. Да восхва́ лят Его́ небеса́ и земля́, мо́ ре и вся живу́ щая в нем. Я́ ко Бог спасе́ т Сио́ на, и сози́ ждутся гра́ ди Иуде́ йстии, и вселя́ тся та́ мо, и насле́ дят и́. И се́ мя рабо́ в Твои́ х удержи́ т и́, и лю́ бящии и́ мя Твое́ вселя́ тся в нем.


 

Псалом 69: Бо́ же, в по́ мощь мою́ вонми́, Го́ споди, помощи́ ми потщи́ ся. Да постыдя́ тся и посра́ мятся и́ щущии ду́ шу мою́, да возвратя́ тся вспять, и постыдя́ тся хотя́ щии ми зла́ я. Да возвратя́ тся а́ бие стыдя́ щеся, глаго́ лющии ми: бла́ гоже, бла́ гоже. Да возра́ дуются и возвеселя́ тся о Тебе́ вси и́ щущии Тебе́, Бо́ же, и да глаго́ лют вы́ ну, да возвели́ чится Госпо́ дь, лю́ бящии спасе́ ние Твое́. Аз же нищ есмь и убог. Бо́ же, помози́ ми, Помо́ щник мой, и Изба́ витель мой еси́ Ты, Го́ споди, не закосни́.

Псалом 85: Приклони́, Го́ споди, у́ хо Твое́, и услы́ ши мя, я́ ко нищ и убо́ г есмь аз. Сохрани́ ду́ шу мою́, я́ ко преподо́ бен есмь: спаси́ раба́ Твоего́, Бо́ же мой, упова́ ющаго на Тя. Поми́ луй мя, Го́ споди, я́ ко к Тебе́ воззову́ весь день. Возвесели́ ду́ шу раба́ Твоего́, я́ ко к Тебе́ взях ду́ шу мою́. Я́ ко Ты, Го́ споди, Благ и Кро́ ток, и Многоми́ лостив всем призыва́ ющым Тя. Внуши́, Го́ споди, моли́ тву мою́, и вонми́ гла́ су моле́ ния моего́. В день ско́ рби моея́ воззва́ х к Тебе́, я́ ко услы́ шал мя еси́. Несть подо́ бен Тебе́ в бозе́ х, Го́ споди, и несть по дело́ м Твои́ м. Вси язы́ цы, ели́ ки сотвори́ л еси́, прии́ дут и покло́ нятся пред Тобо́ ю, Го́ споди, и просла́ вят и́ мя Твое́, я́ ко Ве́ лий еси́ Ты, и творя́ й чудеса́, Ты еси́ Бог еди́ н. Наста́ ви мя, Го́ споди, на путь Твой, и пойду́ во и́ стине Твое́ й; да возвесели́ тся се́ рдце мое́ боя́ тися и́ мене Твоего́. Испове́ мся Тебе́, Го́ споди Бо́ же мой, всем се́ рдцем мои́ м, и просла́ влю и́ мя Твое́ в век: я́ ко ми́ лость Твоя́ ве́ лия на мне, и изба́ вил еси́ ду́ шу мою́ от а́ да преиспо́ днейшаго. Бо́ же, законопресту́ пницы воста́ ша на мя, и сонм держа́ вных взыска́ ша ду́ шу мою́, и не предложи́ ша Тебе́ пред собо́ ю. И Ты, Го́ споди Бо́ же мой, Ще́ дрый и Ми́ лостивый, Долготерпели́ вый, и Многоми́ лостивый и и́ стинный, при́ зри на мя и поми́ луй мя, даждь держа́ ву Твою́ о́ троку Твоему́, и спаси́ сы́ на рабы́ Твоея́. Сотвори́ со мно́ ю зна́ мение во бла́ го, и да ви́ дят ненави́ дящии мя, и постыдя́ тся, я́ ко Ты, Го́ споди, помо́ гл ми и уте́ шил мя еси́.

И паки: Сотвори́ со мно́ ю зна́ мение во бла́ го, и да ви́ дят ненави́ дящии мя, и постыдя́ тся, я́ ко Ты, Го́ споди, помо́ гл ми и уте́ шил мя еси́.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху, и ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. Трижды. Поклоны три.

Го́ споди, поми́ луй, трижды.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху, Тропарь, глас 8: Ви́ дя разбо́ йник / Нача́ льника Жи́ зни на Кресте́ ви́ сяща, глаго́ лаше: / а́ ще не бы Бог был вопло́ щся, И́ же с на́ ми распны́ йся, / не бы со́ лнце лучи́ [своя́ ] потаи́ ло, / ниже́ бы земля́ трепе́ щущи трясла́ ся. / Но вся терпя́ й, помяни́ мя, Го́ споди, во Ца́ рствии Твое́ м.

И ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Богородичен: И́ же нас ра́ ди рожде́ йся от Де́ вы / и распя́ тие претерпе́ в, Благи́ й, / испрове́ ргий сме́ ртию смерть и воскресе́ ние явле́ й я́ ко Бог, / не пре́ зри, я́ же созда́ л еси́ руко́ ю Твое́ ю. / Яви́ человеколю́ бие Твое́, Ми́ лостиве. / Приими́ ро́ ждшую Тя Богоро́ дицу, моля́ щуюся за ны. / И спаси́, Спа́ се наш, лю́ ди отча́ янныя.


 

И поем тропари три от двунадесяти, глас 7:

У́ жас бе ви́ дети? / небесе́ и земли́ Творца́ на Кресте́ ви́ сяща, / со́ лнце поме́ ркшее, день же па́ ки в нощь прело́ жшийся, / и зе́ млю из гробо́ в возсыла́ ющу телеса́ ме́ ртвых, / с ни́ миже покланя́ емся Тебе́, спаси́ нас. (2)

Стих: Раздели́ ша ри́ зы Моя́ себе́, и о оде́ жди Мое́ й мета́ ша жре́ бий.

Глас 2: Егда́ на Кресте́ пригвозди́ ша беззако́ ннии Го́ спода сла́ вы, вопия́ ше к ним: / чим вас оскорби́ х? Или́ о чем прогне́ вах? / Пре́ жде Мене́ кто вас изба́ ви от ско́ рби? / И ны́ не что Мне воздаете́, злая за блага́ я? / За столп о́ гненный, на Кресте́ Мя пригвозди́ сте; / за о́ блак, гроб Мне ископа́ сте; / за ма́ нну, желчь Мне принесо́ сте; / за во́ ду, о́ цтом Мя напои́ сте. / Про́ чее призову́ язы́ ки, / и ти́ и Мя просла́ вят / со Отце́ м и со Святы́ м Ду́ хом.

Стих: Да́ ша в снедь Мою́ желчь, и в жа́ жду Мою́ напои́ ша Мя о́ цта.

И паки тойже.

Слава, глас 6: Днесь ви́ сит на дре́ ве, / И́ же на вода́ х зе́ млю пове́ сивый; / венце́ м от те́ рния облага́ ется, / И́ же а́ нгелов Царь; / в ло́ жную багряни́ цу облачи́ тся, / одева́ яй не́ бо о́ блаки; / зауше́ ние прия́ т, И́ же во Иорда́ не свободи́ вый Ада́ ма; / гвоздьми́ пригвозди́ ся Жени́ х Церко́ вный; / копие́ м прободе́ ся Сын Де́ выя. / Покланя́ емся Cтрасте́ м Твои́ м, Христе́. / Покланя́ емся Страсте́ м Твои́ м, Христе́. / Покланя́ емся Cтрасте́ м Твои́ м, Христе́. / Покажи́ нам и сла́ вное Твое́ Воскресе́ ние.

И ныне, тойже.

Диакон: Премудроть. Вомнем.

Прокимен, глас 6:

Рече́ безу́ мен в се́ рдце свое́ м: / несть Бог.

Стих: Несть творя́ й благосты́ ню, несть до еди́ наго.

Диакон: Вомнем.

Пророчества Иеремиина чтение. [Глава 11, ст. 18 – 23: глава 12, ст. 1 – 15]

Го́ споди, скажи́ ми, и уразуме́ ю: тогда́ ви́ дех начина́ ния их. Аз же я́ ко а́ гня незло́ бивое ведо́ мое на заколе́ ние не разуме́ х, я́ ко на мя помы́ слиша по́ мысл лука́ вый, глаго́ люще: прииди́ те и вложи́ м дре́ во в хлеб его́, и истреби́ м его́ от земли́ живу́ щих, и и́ мя его́ да не помяне́ тся ктому́. Госпо́ дь Савао́ ф, судя́ й пра́ ведно, испыту́ яй сердца́ и утро́ бы, да ви́ жду мще́ ние Твое́ на них, я́ ко к Тебе́ откры́ х оправда́ ние мое́. Сего́ ра́ ди сия́ глаго́ лет Госпо́ дь на му́ жы Анафо́ фски и́ щущия души́ моея́, глаго́ лющия: да не проро́ чествуеши о и́ мени Госпо́ дни: а́ ще ли же ни, у́ мреши в рука́ х на́ ших. Сего́ ра́ ди сия́ глаго́ лет Госпо́ дь сил: се Аз посещу́ на них: ю́ ноши их мече́ м у́ мрут, и сы́ нове их и дще́ ри их сконча́ ются гла́ дом. И оста́ нка не бу́ дет от них, наведу́ бо зла́ я на живу́ щия во Анафо́ фе, в ле́ то посеще́ ния их. Пра́ веден еси́ Го́ споди, я́ ко отвеща́ ю к Тебе́, оба́ че судьбы́ возглаго́ лю к Тебе́: что я́ ко путь нечести́ вых спе́ ется? Угобзи́ шася вси творя́ щии беззако́ ния? Насади́ л еси́ их, и укорени́ шася: ча́ да сотвори́ ша, и сотвори́ ша плод: близ еси́ Ты уст их, дале́ че же от утро́ б их. И Ты, Го́ споди, разуме́ еши мя, ви́ дел мя еси́, и


 

искуси́ л еси́ се́ рдце мое́ пред Тобо́ ю, собери́ их я́ ко о́ вцы на заколе́ ние, и очи́ сти их в день заколе́ ния их. Доко́ ле пла́ кати и́ мать земля́, и трава́ вся се́ льная и́ зсхнет от зло́ бы живу́ щих на ней? Погибо́ ша ско́ ти и пти́ цы, я́ ко реко́ ша: не у́ зрит Бог путе́ й на́ ших. Но́ зи твои́ теку́ т, и разслабля́ ют тя. Иди́ те, собери́ те вся зве́ ри се́ льныя, и да прии́ дут сне́ сти е́. Па́ стырие мно́ зи растли́ ша виногра́ д Мой, оскверни́ ша часть Мою́, да́ ша часть жела́ емую Мою́ в пусты́ ню непрохо́ дную. Положи́ ша в потребле́ ние па́ губы. Я́ ко сия́ глаго́ лет Госпо́ дь о всех сосе́ дех лука́ вых, прикаса́ ющихся насле́ дию Моему́, е́ же раздели́ х лю́ дем Мои́ м Изра́ илю: се Аз исто́ ргну их от земли́ их, и дом Иу́ дин изве́ ргну от среды́ их. И бу́ дет егда́ исто́ ргну их, обращу́ ся и поми́ лую их, и вселю́ их, кого́ ждо в достоя́ ние свое́, и кого́ ждо в зе́ млю свою́.

Диакон: Премудроть.

Таже Апостол ко Евреем, зачало 324:

Диакон: Вомнем.

Бра́ тие, иму́ ще дерзнове́ ние входи́ ти во свята́ я Кро́ вию Иису́ с Христо́ вою, путе́ м но́ вым и живы́ м, его́ же обнови́ л есть нам заве́ сою, си́ речь пло́ тию Свое́ ю, и Иере́ а вели́ ка над до́ мом Бо́ жиим. Да приступа́ ем со и́ стинным се́ рдцем во извеще́ нии ве́ ры, окропле́ ни сердца́ от со́ вести лука́ выя, и измове́ ни телеса́ водо́ ю чи́ стою. Да держи́ м испове́ дание упова́ ния неукло́ нное: ве́ рен бо есть Обеща́ вый. И да разумева́ ем друг дру́ га в поощре́ нии любве́ и до́ брых дел. Не оставля́ юще собра́ ния своего́, я́ коже есть не́ ким обы́ чай, но (друг дру́ га) подвиза́ юще: и толи́ ка па́ че, ели́ ко ви́ дите приближа́ ющся день (су́ дный). Во́ лею бо согреша́ ющим нам по прия́ тии ра́ зума и́ стины, ктому́ о гресе́ х не обрета́ ется же́ ртва. Стра́ шно же не́ кое ча́ яние суда́, и огня́ ре́ вность, поя́ сти хотя́ щаго сопроти́ вныя. Отве́ рглся кто зако́ на Моисе́ ова, без милосе́ рдия при двою́ или́ трие́ х свиде́ телех умира́ ет. Коли́ ко, мните́, го́ ршия сподо́ бится му́ ки, и́ же Сы́ на Бо́ жия попра́ вый, и Кровь заве́ тную скве́ рну возмни́ в, в не́ йже освяти́ ся, и Ду́ ха благода́ ти укори́ вый. Ве́ мы бо Ре́ кшаго: Мне отмще́ ние, Аз возда́ м, глаго́ лет Госпо́ дь. И па́ ки: я́ ко су́ дит Госпо́ дь лю́ дем Свои́ м. Стра́ шно есть е́ же впа́ сти в ру́ це Бо́ га Жива́ го.

Иерей: Мир ти.

Чтец: И духови твоєму.

Таже Евангелие от Иоанна, зачало 59, 60, 61:

Лик: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.

Диакон: Вомнем.


 

Во вре́ мя о́ но, ведо́ ша Иису́ са от Каиа́ фы в прето́ р. Бе же у́ тро: и ти́ и не внидо́ ша в прето́ р, да не оскверня́ тся, но да ядя́ т фа́ ску. Изы́ де же Пила́ т к ним вон, и рече́: ку́ ю речь прино́ сите на Челове́ ка Сего́? Отвеща́ ша и ре́ ша ему́: а́ ще не бы был Сей злоде́ й, не бы́ хом пре́ дали Его́ тебе́. Рече́ же им Пила́ т: поими́ те Его́ вы, и по зако́ ну ва́ шему суди́ те Ему́. Ре́ ша же ему́ иуде́ е: нам не досто́ ит уби́ ти никого́ же. Да сло́ во Иису́ сово сбу́ дется, е́ же рече́, назна́ менуя, ко́ ею сме́ ртию хотя́ ше умре́ ти. Вни́ де у́ бо па́ ки Пила́ т в прето́ р, и гласи́ Иису́ са, и рече́ Ему́: Ты ли еси́ Царь Иуде́ йск? Отвеща́ ему́ Иису́ с: о себе́ ли ты сие́ глаго́ леши, или́ ини́ и тебе́ реко́ ша о Мне? Отвеща́ Пила́ т: еда́ аз жидови́ н есмь? Род Твой и архиере́ е преда́ ша Тя мне, что еси́ сотвори́ л? Отвеща́ Иису́ с: Ца́ рство Мое́ несть от ми́ ра сего́; а́ ще от ми́ ра сего́ бы́ ло бы Ца́ рство Мое́, слуги́ Мои́ у́ бо подвиза́ лися бы́ ша, да не пре́ дан бых был иуде́ ом. Ны́ не же Ца́ рство Мое́ несть отсю́ ду. Рече́ же Ему́ Пила́ т: у́ бо Царь ли еси́ Ты? Отвеща́ Иису́ с: ты глаго́ леши, я́ ко Царь есмь Аз. Аз на сие́ роди́ хся, и на сие́ приидо́ х в мир, да свиде́ тельствую и́ стину: и всяк, и́ же есть от и́ стины, послу́ шает гла́ са Моего́. Глаго́ ла Ему́ Пила́ т: что есть и́ стина? И сие́ рек, па́ ки изы́ де ко иуде́ ом, и глаго́ ла им: аз ни еди́ ныя вины́ обрета́ ю в Нем. Есть же обы́ чай вам, да еди́ наго вам отпущу́ на Па́ сху: хо́ щете ли у́ бо, да отпущу́ вам Царя́ Иуде́ йска? Возопи́ ша же па́ ки вси, глаго́ люще: не Сего́, но Вара́ вву. Бе же Вара́ вва разбо́ йник. Тогда́ у́ бо Пила́ т поя́ т Иису́ са, и би Его́. И во́ ини спле́ тше вене́ ц от те́ рния, возложи́ ша Ему́ на главу́, и в ри́ зу багря́ ну облеко́ ша Его́. И глаго́ лаху: ра́ дуйся, Царю́ Иуде́ йский. И бия́ ху Его́ по лани́ тома. Изы́ де у́ бо па́ ки вон Пила́ т, и глаго́ ла им: се извожду́ Его́ вам вон, да разуме́ ете, я́ ко в Нем ни еди́ ныя вины́ обрета́ ю. Изы́ де же вон Иису́ с, нося́ тернове́ н вене́ ц, и багря́ ну ри́ зу. И глаго́ ла им: се Челове́ к. Егда́ же ви́ деша Его́ архиере́ е и слуги́, возопи́ ша глаго́ люще: распни́, распни́ Его́. Глаго́ ла им Пила́ т: поими́ те Его́ вы, и распни́ те. Аз бо не обрета́ ю в Нем вины́. Отвеща́ ша ему́ иуде́ е: мы зако́ н и́ мамы, и по зако́ ну на́ шему до́ лжен есть умре́ ти, я́ ко Себе́ Сы́ на Бо́ жия сотвори́. Егда́ же слы́ ша Пила́ т сие́ сло́ во, па́ че убоя́ ся. И вни́ де в прето́ р па́ ки, и глаго́ ла Иису́ сови: отку́ ду еси́ Ты? Иису́ с же ответа́ не даде́ ему́. Глаго́ ла же Ему́ Пила́ т: мне ли не глаго́ леши? Не ве́ си ли, я́ ко власть и́ мам распя́ ти Тя, и власть и́ мам пусти́ ти Тя? Отвеща́ Иису́ с: не и́ маши вла́ сти ни еди́ ныя на Мне, а́ ще не бы ти дано́ свы́ ше: сего́ ра́ ди предавый Мя тебе́, бо́ лий грех и́ мать. От сего́ иска́ ше Пила́ т пусти́ ти Его́. Иуде́ е же вопия́ ху, глаго́ люще: а́ ще Сего́ пу́ стиши, не́ си друг ке́ сарев. Всяк, и́ же царя́ себе́ творя́ й, проти́ вится ке́ сарю. Пила́ т же слы́ шав сие́ сло́ во, изведе́ вон Иису́ са, и се́ де на суди́ щи, на ме́ сте глаго́ лемем Лифострото́ н, евре́ йски же Гавва́ фа. Бе же пято́ к Па́ сце, час же я́ ко шесты́ й. И глаго́ ла Иуде́ ом: се Царь ваш. Они́ же вопия́ ху: возми́, возми́, распни́ Его́. Глаго́ ла им Пила́ т: Царя́ ли ва́ шего распну́? Отвеща́ ша архиере́ е: не и́ мамы царя́, то́ кмо ке́ саря. Тогда́ же предаде́ Его́ им, да ра́ спнется. Пое́ мше же Иисуса, и ведо́ ша. И нося́ крест Свой, изы́ де в глаго́ лемое Ло́ бное ме́ сто, е́ же глаго́ лется евре́ йски Голго́ фа. Иде́ же пропя́ ша Его́ и с Ним и́ на два, сю́ ду и сю́ ду, посреде́ же Иису́ са. Написа́ же и ти́ тла Пила́ т, и положи́ на кресте́. Бе же напи́ сано: Иису́ с Назоряни́ н, Царь Иуде́ йский. Сего́ же ти́ тла мно́ зи что́ ша от Иуде́ й, я́ ко близ бе ме́ сто гра́ да, иде́ же пропя́ ша Иису́ са. И бе напи́ сано: евре́ йски, гре́ чески, ри́ мски. Глаго́ лаху же Пила́ ту архиере́ е иуде́ йстии: не пиши́, Царь Иуде́ йский, но я́ ко Сам рече́: Царь есмь Иуде́ йский. Отвеща́ Пила́ т: е́ же писа́ х, писа́ х. Во́ ини же, егда́ пропя́ ша Иису́ са, прия́ ша ри́ зы Его́, и сотвори́ ша четы́ ри ча́ сти, коему́ ждо во́ ину часть, и хито́ н. Бе же хито́ н не швен, свы́ ше истка́ н весь. Ре́ ша же к себе́: не предере́ м его́, но ме́ тнем жре́ бия о нем, кому́ бу́ дет: да сбу́ дется Писа́ ние, глаго́ лющее: раздели́ ша ри́ зы Моя́ себе́, и о имати́ сме Мое́ й мета́ ша жре́ бия. Во́ ини же у́ бо сия́ сотвори́ ша. Стоя́ ху же при кресте́ Иису́ сове Ма́ ти Его́ и сестра́ Ма́ тере Его́, Мари́ я Клео́ пова, и Мари́ я Магдали́ на. Иису́ с же ви́ дев Ма́ терь, и ученика́ стоя́ ща, его́ же любля́ ше, глаго́ ла Ма́ тери Свое́ й: Же́ но, се сын Твой. Пото́ м же глаго́ ла ученику́: се Ма́ ти твоя́. И от того́ часа́ поя́ т Ю учени́ к во своя́ си. Посе́ м ве́ дый Иису́ с, я́ ко вся уже́ соверши́ шася, да сбу́ дется Писа́ ние, глаго́ ла: жа́ жду. Сосу́ д же стоя́ ше полн о́ цта. Они же испо́ лнивше гу́ бу о́ цта, и на трость во́ нзше, приде́ ша ко усто́ м Его́. Егда́ же прия́ т о́ цет Иису́ с, рече́: соверши́ шася, и прикло́ нь главу́, предаде́ дух. Иуде́ е же, поне́ же пято́ к бе, да не оста́ нут на кресте́ телеса́ в суббо́ ту, бе бо вели́ к день тоя́ суббо́ ты, моли́ ша Пила́ та, да пребию́ т го́ лени их, и во́ змут. Приидо́ ша же во́ ини, и пе́ рвому у́ бо преби́ ша го́ лени, и друго́ му распя́ тому с Ним. На Иису́ са же прише́ дше, я́ ко ви́ деша Его́ уже́ уме́ рша, не преби́ ша Ему́ го́ лений. Но еди́ н от во́ ин копие́ м ре́ бра Ему́ прободе́, и а́ бие изы́ де кровь и вода́. И ви́ девый свиде́ телствова, и и́ стинно есть свиде́ тельство его́, и той весть, я́ ко и́ стину глаго́ лет, да вы ве́ ру и́ мете. Бы́ ша бо сия́, да сбу́ дется Писа́ ние: кость не сокруши́ тся от Него́. И па́ ки друго́ е Писа́ ние глаго́ лет: воззря́ т Нань, Его́ же прободо́ ша.

Лик: Слава долготеппнию Твоему, Господи.

Не преда́ ждь нас до конца́ И́ мене Твоего́ ра́ ди, / и не разори́ заве́ та Твоего́, / и не отста́ ви ми́ лости Твоея́ от нас / Авраа́ ма ра́ ди, возлю́ бленнаго от Тебе́, / и за Исаа́ ка, раба́ Твоего́, / и Изра́ иля, свята́ го Твоего́.

Святы́ й Бо́ же, Святы́ й Кре́ пкий, Святы́ й Безсме́ ртный, поми́ луй нас. Трижды.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху, и ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Пресвята́ я Тро́ ице, поми́ луй нас; Го́ споди, очи́ сти грехи́ на́ ша; Влады́ ко, прости́ беззако́ ния на́ ша; Святы́ й, посети́ и исцели́ не́ мощи на́ ша, и́ мене Твоего́ ра́ ди.

Го́ споди, поми́ луй, трижды.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху, и ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.


 

О́ тче наш, И́ же еси́ на Небесе́ х, да святи́ тся и́ мя Твое́, да прии́ дет Ца́ рствие Твое́, да бу́ дет во́ ля Твоя́, я́ ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́ щный да́ ждь нам днесь; и оста́ ви нам до́ лги на́ ша, я́ коже и мы оставля́ ем должнико́ м на́ шим; и не введи́ нас во искуше́ ние, но изба́ ви нас от лука́ ваго.

Священник: Я́ ко Твое́ есть Ца́ рство, и си́ ла, и сла́ ва, Отца́, и Сына́, и Свята́ го Ду́ ха, ны́ не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.

И мы: Ами́ нь.

Кондак Триоди, глас 8.

Нас ради Распятаго, / приидите, вси воспоим, / Того бо виде Мария на древе, и глаголаше: / аще и распятие терпиши, / Ты еси Сын и Бог Мой.

Го́ споди поми́ луй, 40.

И́ же на вся́ кое вре́ мя и на вся́ кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́ емый и сла́ вимый, Христе́ Бо́ же, Долготерпели́ ве, Многоми́ лостиве, Многоблагоутро́ бне, И́ же пра́ ведныя любя́ й и гре́ шныя ми́ луяй, И́ же вся зовы́ й ко спасе́ нию обеща́ ния ра́ ди бу́ дущих благ. Сам, Го́ споди, приими́ и на́ ша в час сей моли́ твы и испра́ ви живо́ т наш к за́ поведем Твои́ м, ду́ ши на́ ша освяти́, телеса́ очи́ сти, помышле́ ния испра́ ви, мы́ сли очи́ сти и изба́ ви нас от вся́ кия ско́ рби, зол и боле́ зней, огради́ нас святы́ ми Твои́ ми А́ нгелы, да ополче́ нием их соблюда́ еми и наставля́ еми, дости́ гнем в соедине́ ние ве́ ры и в ра́ зум непристу́ пныя Твоея́ сла́ вы, я́ ко благослове́ н еси́ во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Посем: Го́ споди, поми́ луй, трижды.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху, и ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Честне́ йшую Херуви́ м / и сла́ внейшую без сравне́ ния Серафи́ м, / без истле́ ния Бо́ га Сло́ ва ро́ ждшую, / су́ щую Богоро́ дицу, Тя велича́ ем.

И́ менем Госпо́ дним благослови́, о́ тче.

Священник возглас: Бо́ же, уще́ дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́ луй ны.

Отпуст:

Иерей читает настоящую молитву: Христе́, Све́ те И́ стинный, просвеща́ яй и освяща́ яй вся́ каго челове́ ка, гряду́ щаго в мiр, да зна́ менается на нас свет лица́ Твоего́, да в нем у́ зрим Свет Непристу́ пный: и испра́ ви стопы́ на́ ша к де́ ланию за́ поведей Твои́ х, моли́ твами Пречи́ стыя Твоея́ Ма́ тере, и всех Твои́ х святы́ х, ами́ нь.

И мы глаголем: Аминь.


 

И молитва: Влады́ ко Го́ споди Иису́ се Христе́ Бо́ же наш, долготерпе́ вый о на́ ших согреше́ ниих, и да́ же до ны́ нешняго часа́ приведы́ й нас, во́ ньже на животворя́ щем дре́ ве ви́ ся, благоразу́ мному разбо́ йнику, и́ же в рай путесотвори́ л еси́ вход, и сме́ ртию смерть разруши́ л еси́, очи́ сти нас гре́ шных, и недосто́ йных раб Твои́ х: согреши́ хом бо и беззако́ нновахом, и не́ смы досто́ йни возвести́ очеса́ на́ ша, и воззре́ ти на высоту́ небе́ сную, зане́ оста́ вихом путь пра́ вды Твоея́, и ходи́ хом в во́ лях серде́ ц на́ ших. Но мо́ лим Твою́ безме́ рную бла́ гость, пощади́ нас, Го́ споди, по мно́ жеству ми́ лости Твоея́, и спаси́ нас и́ мене Твоего́ ра́ ди свята́ го, я́ ко исчезо́ ша в суете́ дни́ е на́ ши. Изми́ нас из руки́ сопроти́ внаго, и оста́ ви нам грехи́ на́ ша, и умертви́ плотско́ е на́ ше мудрова́ ние, да ве́ тхаго отложи́ вше челове́ ка, в но́ ваго облеце́ мся, и Тебе́ поживе́ м на́ шему Влады́ це и Благоде́ телю: и та́ ко Твои́ м после́ дующе повеле́ нием, в ве́ чный поко́ й дости́ гнем, иде́ же есть всех веселя́ щихся жили́ ще. Ты бо еси́ вои́ стинну и́ стинное весе́ лие, и ра́ дость лю́ бящих Тя, Христе́ Бо́ же наш, и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, со Безнача́ льным Твои́ м Отце́ м, и Пресвяты́ м, и Благи́ м, и Животворя́ щим Твои́ м Ду́ хом, ны́ не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Таже блаженны скоро:


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.014 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал