Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Licence


Získání software

1) OEM – originální software jiného výrobce, prodávaný spolu s novým počítačem jako kompletní produkt

2) Krabicová verze – koncový uživatel si zakoupí krabici s instalačním CD-ROM nebo krabici s klíčem pro stažení ASW

3) Zakoupený SW – nižší náklady, vyšší spolehlivost, nutnost nakoupit celý program

4) Vývoj vlastními silami – vytváření vlastního software na základě znalostí podniku, delší čas na návrh a implantaci

5) Zajištění systémovým integrátorem – externí firma zajišťuje pro podnik ASW vlastním vývojem, kombinovaným s nákupem hotových a vyzkoušených software, vyšší náklady, nebezpečí úniku citlivých informací

6) Plná verze, zakoupená jako licence, plná verze volně šiřitelná, omezená verze ve sdílené formě se zaplacením poplatku, verze omezená časově, verze omezená funkčně, pronájem ASW po internetu, open source software

Mooreuv zákon

Mooreův zákon je empirické pravidlo, které roku 1965 vyslovil chemik a spoluzakladatel firmy Intel Gordon Moore. Původní znění bylo: „složitost součástek se každý rok zdvojnásobí při zachování stejné ceny.“ Takovýto růst se nazývá exponenciální.

Složitost dnešních procesorů se poměřuje především počtem tranzistorů v nich zapojených. Rychlost růstu počtu tranzistorů se časem zpomalila a nyní se jejich počet zdvojnásobuje přibližně jednou za 1,5 roku. I tak je ale zákon považovaný za velmi přesný odhad technologického a ekonomického vývoje. Mnozí vědci věří, že zůstane v platnosti i v následujících dvou desetiletích.Databáze

nejmenší zpracovatelná jednotka = jeden bit = 1, 0

základní počítačově zpracovatelná jednotka = znak = byte o osmi bitech = 28 = 256

ze znaků se skládají položky

položky se sdružují do záznamu

záznamy určité struktury se sdružují do souboru

spojení několika souborů = databáze

Ukládaní dat:

tradiční způsob ukládání dat (soubory):

každý soubor má vlastní zpracovatelský program = vytvoření struktury nového souboru (pojmenování identifikátorů), zápisy nových záznamů, čtená a/nebo zápisy již existujících soborů, likvidace souboru

výhody: kompatibilita dat mezi jednotlivými IS, využití rozšířených platforem

nevýhody: není možné soubor zpracovat jiným programem, refundace dat, přístup pouze jednoho koncového uživatele, pomalejší zpracování při velkých souborech, nemožnost práce s multimediálními soubory

 

databázový způsob ukládání:

záznam = entita, která má své charakteristiky – atributyzvolený atribut entity je klíč

obecně primární = slouží k jednoznačné identifikaci entity (záznamu), zajišťuje rychlé vyhledání entity a spojení vybraných atributů z dalších entit

sekundární = cizí

Relační databáze

základem jsou tabulky: záznam je na řádku, položky jsou ve sloupcích, sloupce jsou pojmenovány atributy

vztah mezi jednotlivými soubory = dotaz, definován jako relace

příkazy pro manipulaci s daty (základní relační operace):

a) selekce = zvolíme výrok, na jehož základě vybíráme jen ty záznamy, které tomuto výroku odpovídají

b) projekce = vybíráme jen zvolené atributy

c) spojení = spojení dat podle několika relací

ERP

ERP = Řízení podnikových zdrojů

- aplikační software, který zajišťuje informační práci se všemi zdroji v podniku

- charakteristika: účetnictví, skladové hospodářství, řízení lidských zdrojů

- umožňuje: vytvářet a aktualizovat rozsáhlé datové databáze, zpracování obchodních případů a dokumentů, tvorba a prezentace požadovaných přehledů, statistik, analýz

- zdroj dat i pro ostatní aplikace

- modulární struktura: udržení rovnováhy mezi integrací a nezávislostí jednotlivých modulů

- ERP architektura: aplikační moduly, dokumentační moduly, technologické a správní moduly, implementační moduly, vlastní vývojové prostředí, moduly sloužící k úpravám software podle podniku = customizace software, moduly zajišťující rozhraní

- základní chyby při pořizování vstupních dat: v manuálních převodech z písemného dokumentu do elektronické formy, různorodé datové zdroje, rozdíly v syntaxi, rozdíly v sémantice dat, chyby v konkrétních databázích, nekonzistence jednotlivých soborů v databázi

- modularita =modularita této aplikace vyplývá z možnosti optimální skladby ASW pro konkrétní podnikový inf. systém

- customizační úpravy = úprava grafického uživatelského rozhraní, struktury menu pro koncového uživatele, základních funkcí, kontrola a zjištění odpovídající účetní osnovy, příprava normotvorných souborů, identifikace a odpovídající struktura nákladových středisek apod.

- transakční operace = sdílení souborů, aktualizace zdrojových dat, generování nových dokumentů

OIS

 

Programové vybavení podporující administrativní činnosti.

Jsou do něj zahrnovány textové editory, tabulkové kalkulátory, prezentační programy, databázové programy, systémy pro skenování dokumentů a jejich následnou integraci do informačního systému, systémy pro správu a sdílení dokumentů, programy pro skupinovou spolupráci (-> groupware), programy pro počítačovou podporu procesů spojené s oběhem dokumentů (-> workflow), programy pro komunikaci (např. elektronická pošta, elektronické nástěnky).

 

BI

- typ aplikačního software

- využívá datové základny vytvořené ERP

- zajišťuje analytické, plánovací, rozhodovací procesy

- od ERP se odlišuje analytickými operacemi (u ERP transakční operace)

- základem BI je multidimenzionální databáze (= OLAP kostka)

- OLAP (On-line Analytical Processing) = úložiště, které umožňuje uspořádat velké

objemy dat tak, aby z nich uživatel získal jasné a srozumitelné výstupy.

- představujeme si ji jako třídimenzionální datovou kostku, na jednotlivých osách (X,

Y, Z) jsou znázorněny jednotlivé dimenze a průsečík konkrétně vybraných dimenzí tvoří prvek OLAP databáze

- výhoda BI - možnost změny kritérií

- analytické operace:

- základní analýza ukazatelů (př. počet nových klientů, úroková míra ČNB)

- analýzy podle různých hledisek (podle poboček peněžního ústavu, podle zisku

jednotlivých finančních produktů, …)

- analýzy podle časových závislostí (př. časové řady)

- základní principy:

- transakční aplikace jsou určeny pro pořizování a aktualizace dat

- data jsou v transakčních aplikacích pořizována v reálném čase, aplikace jsou

zatěžovány kontinuálně

- BI (= analytické aplikace) jsou určeny pro podporu analytických dotazů

- analytické aplikace využívají časové dimenze, tzn., že ukládají data postupně

- většina analytických app aktualizuje svá data periodicky

- transakční systémy udržují data na maximální úrovni detailu, analytické systémy ukládají data relevantní pro analýzy

- základní vlastnosti OLAP:

- poskytování informací na základě vstupů získaných z primárních dat

- data jsou uložena v multidimenzionálních databázích

- obsahují různé úrovně dat, podle hierarchické struktury dimenze

- umožňují realizovat časová srovnání, časové řady,…

- BI je kombinací nejrůznějších komponent, složení závisí na potřebách podniku, v nejširším kontextu do BI zahrnujeme:

- produkční, zdrojové systémy (transakčního charakteru)

- ETL, datové pumpy, které zajišťují výběry, transformace a ukládání dat mezi jednotlivými databázemi

- OLAP databáze s jednou nebo více OLAP kostkou

- nástroje pro reporting, generování výstupních přehledů

- manažerské a uživatelské aplikace

- datové sklady, nástroje pro on-line okamžité aktualizace datového skladu

- datová tržiště, orientovaná na vybrané útvary

- dočasná úložiště dat pro okamžité uložení dat

- nástroje pro dolování dat pro realizaci složitých analýz, pro zajištění datové kvality, pro správu metadat

- zdrojové databáze jsou umístěny mimo aplikaci BI

BI v různých odvětvích

Finance - výsledky zpracovaných informací se promítají především do finančních analýz

- analýzy mohou být upřesněny podle zadaných dimenzí (celý podnik, pobočky, produkty)

- výsledky slouží pro analýzy nákladů a ziskovosti, controlling

Výroba- nejdůležitější výstupy jsou podklady pro řízení kvality výroby, další je celkové

sledování výrobních procesů

Lidské zdroje - analýza nákladů na zaměstnance, jejich výkonnost a celoživotní vzdělání

Služby- svázány s marketingem a s řízením vztahů se zákazníky (CRM), musíme mít flexibilní přehled o všech partnerech (dodavatelé, odběratelé, finančák)

 

CRM

CRM - Customer Relationship Management

- řízení vztahů se zákazníky

- představuje důležitý segment pro informační systémy

- označuje se jako podnikatelská strategie, která je založená na porozumění zákazníkům

- hlavní funkce:

- sledování požadavků zákazníků

- evidence, vyhodnocení obchodních kontaktů

- hledání nových obchodních příležitostí na základě znalostí o zákazníkovi

- udržování dlouhodobých vztahů se zákazníkem

- řízení marketingových kampaní podle chování zákazníka

- životní cyklus:

→ identifikace zákazníka (aktivní - podnik vyhledává informace o zákazníkovi, pasivní - zákazník vyplňuje anketu)

→ obchodní transakce (kontrakt v širším slova smyslu)

→ realizace kontraktu (dodání výrobku, fakturace, platba,…)

→ servis (záruční, pozáruční,…)

→ ukončení spolupráce se zákazníkem

- marketing - dříve „4P“ (=product, promotion, place, price)

- dnes - „4C“ (= customer total cost, cusotmer value, convenience, communication)

- oblasti řešení CRM

- operační - efektivnější klíčové procesy „kolem“ zákazníka

- kooperační - optimalizace interakcí se zákazníkem

- analytické - agregace a aplikace znalostí o zákazníkovi

 

CMS

- práce s dokumenty v elektronické podobě

- Enterprise Content Management - technologie, která poskytuje prostředky pro vytváření / sběr, správu / zabezpečení, ukládání / uchovávání / likvidaci, publikování / distribuci, prohledávání, personalizaci a prezentaci / prohlížení / tisk veškerého digitálního obsahu

- existuje řada názvů pro podobné aplikace

- životní cyklus dokumentu: pořízení → zařazení → zpracování → archivace

- firma generuje velmi mnoho papírových dokumentů (účetní, daňové, faktury, objednávky,…) a proto existují firmy, které nabízí za poplatek archivaci těchto dokumentů (př. www. autocont.cz, www.ibm.cz, www. opentext.com)

- zákon o účetnictví rozeznává 3 podoby dokumentů (= listinná, technická a smíšená)

- základní funkce

- vytváření, modifikace a výstup dokumentů prostřednictvím webového rozhraní

- řízení přístupu k dokumentům

- správa souborů, diskusí ke zveřejněným dokumentům, grafických souborů

- statistika přístupů

- způsoby získání

- plná verze (zakoupení licence, volně šiřitelná - freeware)

- omezená verze ve sdílené formě se zaplacením poplatku (shareware)

- verze omezená časově, funkčně

- outsourcing

 

 mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2022 год. (0.027 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал