Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Иере́й: Мир всем. Проки́мен дня (в сре́ду ве́чера):


Хор: И ду́хови твоему́.

 

Проки́мен дня (в сре́ду ве́чера):

Диа́кон: Прему́дрость во́нмем. Проки́мен, глас пя́тый:

Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя,/ и в си́ле Твое́й суди́ ми.

Хор: Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя,/ и в си́ле Твое́й суди́ ми.

Диа́кон: Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х.

Хор: Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя,/ и в си́ле Твое́й суди́ ми.

Диа́кон: Бо́же, услы́ши моли́тву мою́,

Хор: Внуши́ глаго́лы уст мои́х.

 

Пареми́и пра́здника:

Диакон: Премудрость.

Чтец: Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Диакон: Во́нмем.

(глава 2:)

Чтец: Та́ко глаго́лет Госпо́дь: бу́дет в после́дняя дни явле́на гора́ Госпо́дня, и дом Бо́жий на версе́х гор, и вознесе́тся превы́ше холмо́в, и прии́дут на ню вси язы́цы. И по́йдут лю́дие мно́зи, и реку́т: прииди́те взы́дем на го́ру Госпо́дню, и в дом Бо́га Иа́ковля, и возвести́т нам путь Свой, и по́йдем по нему́.

 

Диакон: Премудрость.

Чтец: Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Диакон: Во́нмем.

(глава 62:)

Чтец: Та́ко глаго́лет Госпо́дь: поиди́те и вни́дите враты́ Мои́ми, угото́вите путь Мой, и путь твори́те лю́дем Мои́м, и ка́мения от пути́ размещи́те, вознеси́те зна́мение на язы́ки. Се бо Госпо́дь сотвори́ слы́шано да́же до после́дних земли́: рцы́те дще́ри Сио́нове, се Спаси́тель твой прихо́дит, име́я с Собо́ю мзду, и де́ло Его́ пред лице́м Его́. И прозове́т я́ лю́ди свя́ты, изба́влены от Го́спода: ты же нарече́шися взы́сканный град, и не оста́вленный. Кто Сей прише́дый из Едо́ма, оброще́ние риз Его́ от Восо́ра? Сей красе́н во оде́жди Свое́й, вопие́т с кре́постию ве́лиею: Аз глаго́лю пра́вду, и суд спасе́ния. Почто́ ти оброще́ны ри́зы, и оде́жды твоя́ я́ко от истопта́ния точи́ла испо́лнены истопта́ния? Точи́ло истопта́х еди́н, и от язы́к несть муж со Мно́ю. Ми́лость Госпо́дню помяну́х, доброде́тели Госпо́дни во всех, и́миже нам воздава́ет. Госпо́дь, судия́ благи́й до́му Изра́илеву, нано́сит нам по ми́лости Свое́й, и по мно́жеству пра́вды Своея́. И рече́: не лю́дие ли Мои́; ча́да не отве́ргут ли ся? И бысть им во спасе́ние от вся́кия ско́рби их. Не хода́тай, ниже́ А́нгел, но Сам Госпо́дь спасе́ их: за е́же люби́ти их, и щаде́ти их, Сам изба́ви их, и восприя́т их, и вознесе́ их во вся дни ве́ка.Диакон: Премудрость.

Чтец: Проро́чества Заха́риина чте́ние.

Диакон: Во́нмем

(глава 14:)

Чтец: Та́ко глаго́лет Госпо́дь: се день гряде́т Госпо́день, и ста́нут но́зе Его́ в день о́ный на горе́ Елео́нстей, пря́мо Иерусали́ма, от восто́к со́лнца. И в день о́ный изы́дет вода́ жива́ из Иерусали́ма, пол ея́ в мо́ре пе́рвое, и пол ея́ в мо́ре после́днее: в жа́тву и в ве́сну бу́дет та́ко. И бу́дет Госпо́дь Царь по всей земли́, в день о́ный бу́дет Госпо́дь Еди́н. И́мя Его́ еди́но, окружа́ющее всю зе́млю и пусты́ню, от Га́вы да́же до Реммо́на, проти́ву хребту́ Иерусали́млю: и вознесе́тся, и на ме́сте пребу́дет, от врат Вениами́новых, да́же до ме́ста двере́й пе́рвых, да́же до врат уго́льных, и да́же до столпа́ Анамеи́лева, да́же до подточи́лий царе́вых, обита́ют в нем: и ана́фема не бу́дет ктому́, и всели́тся Иерусали́м наде́яйся. 

Ектения́ сугу́бая:

Диа́кон: Рце́м вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего рцем.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор: Го́споди, поми́луй. (Три́жды, на каждое прошение)

Диа́кон: Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.

Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.

Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Иере́й: Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

 

Сподо́би, Го́споди:

Хор: Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет. Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ектения́ проси́тельная:

Диа́кон: Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Ве́чера всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Хор: Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение)

Диа́кон: А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко Бла́г и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2022 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал