Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Перелік формул


 

1. Еластичність Попиту на працю за заробітною платою (прямаеластичність):

де J— еластичність попиту на працю за заробітною платою;

L — чисельність зайнятих працівників, осіб;

W— часова ставка заробітної плати, грн.

2. Рівень економічноїактивності населення;

де lf— рівень економічної активності населення, %;

LF — чисельність економічно активного населення, осіб;

S — населення у віці 15—70 років включно, осіб.

3. Рівень зайнятості населення:

де e — рівень зайнятості населення, %;

E — чисельність зайнятого населення, осіб;

LF— чисельність економічно активного населення, осіб;

U— чисельність безробітних, осіб.

4. Структура зайнятості:

де ei — рівень зайнятості і-и видом економічної діяльності, %;

Ei — чисельність зайнятих і-м видом економічної діяльності, осіб;

LF— чисельність економічно активного населення, осіб.

5. Середня тривалість безробіття, місяців:

де Tc — середня тривалість безробіття, місяців;

Т — тривалість безробіття окремої групи безробітних, місяців';

U — чисельність безробітних окремої групи з однаковою тривалістю безробіття, осіб.

6. Рівень безробіття за певний період:

де и — рівень безробіття, %;

U— чисельність безробітних, осіб;

LF — чисельність економічно активного населення, осіб.

 

7.Чисельність безробітних:

де Un — кількість осіб, які «входять» у стан безробіття за місяць;

Тс — середня тривалість безробітгя, місяців.

8.Ризик залишитися без роботи:

де r— ризик залишитися без роботи, %

Un — кількість осіб, які «входять» у безробіття за даний місяць;

LFп — чисельність економічно активного населення на даний місяць, осіб.

9. Рівень безробіття на даний період, розрахований через ризик втрати роботи і середню тривалість безробіття

де и — рівень безробіття на даний період, %;

або:

де U— чисельність безробітних на даний період, осіб;

Е — чисельність зайнятих на даний період, осіб

10.Умови максимізації прибутку:де — приріст обсягу виробництва в натуральному виразі;

— приріст чисельності найманих працівників, осіб;

р — індекс цін;

W— заробітна плата одного додатково найнятого працівника, грн.

11. Вигідність зростання чисельності найнятої робочої сили:

де MRLL — граничний продукт праці в грошовому виразі від останнього найнятого працівника, грн;

W— розмір часової ставки заробітної оплати праці одного додатково найнятого працівника, грн.

12. Показники рівнів міграції:

а) інтенсивність міграції за прибуттям:

де Мn — рівень інтенсивності міграції за прибуттям,%;

I—чисельність прибулих, осіб;

S — чисельність населення регіону, осіб;.

б) інтенсивність міграції за вибуттям:

де Мь — інтенсивність міграції за вибуттям, %;

Р — чисельність вибулих, осіб;

S — чисельність населення регіону осіб;

в) рівень участі населення в міграціях:

де М— рівень участінаселення в міграціях, %;

г)коефіцієнт результативності міграції:

де Кт — коефіцієнт результативності міграції;

д)розрахункове сальдо міграції:

'

де Sт — розрахункове сальдо міграції, осіб;

Si- — чисельність населення на кінець періоду, осіб;

Si-1 — чисельність населення на початок періоду;

N— чисельність народжених, осіб;

Мn — чисельність померлих, осіб.

13. Розрахунок зниження рівня безробіття за рахунок зростання ВВП на підставі закону Оукена:

де — зниження рівня безробіття, %

— процентні пункти приросту ВВП;

2,7 % — приріст ВВП, необхідний для утримання безробіття на досягнутому рівні.

14. Відносна й абсолютна перевага в заробітній платі:

де R — відносна превага в заробітній платі, %

Wu — заробітна плата, підвищена під тиском профспілок на певній ділянці виробництва, грн;

Wn — заробітна плата на ділянці виробництва, на якій профспілки немає, грн.

де А — абсолютна превага в заробітній платі на ділянці, на який є профспілка, %;

Wu — підвищена заробітна плата в профспілковому секторі, грн;W0 — заробітна плата в профспілковому секторі до підвищення, грн.

15.Показник інтенсивності використання робочої сили за певний період:

де — питома вага приросту продукції за рахунок зростання продуктивності праці, %;

Чпвп — приріст чисельності промислово-виробничого персоналу за період, %;

— приріст продукції за період, грн.

16. Порівняння інтенсивності використання робочої сили за певні періоди:

де Iпп — індекс продуктивності праці;

ППзв, ППбаз — продуктивність праці відповідно за звітний і базисний періоди, грн.

Виконання ситуаційних вправ (Письмовий звіт)

Ситуаційна вправа 1

Серед безробітних області переважна більшість громадян високої кваліфікації і незначна частка громадян низької кваліфікації. Охарактеризуйте стан регулювання ринку праці в даній області і викладіть ваші пропозиції щодо поліпшення ситуації.

Ситуаційна вправа 2

На підприємстві, яке налічує 220 робочих місць для робітників, місцева державна адміністрація забронювала 5 % загальної кількості робочих місць за робітничими професіями для громадян, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці. Керівництво даного підприємства відмовляє у наданні роботи:

а) громадянам, котрі звільнилися з місць покарання;

б) чоловіку, якому виповнилося 62 роки;

в) жінці у віці 53,5 роки.

Якими мають бути дії Інспекції з контролю за додержанням законодавства про зайнятість в кожному з наведених випадків, якщо особи, яким відмовили, до неї звернулися?

Ситуаційна вправа 3

Фіксовані дані державної служби зайнятості за звітний рік визначають рівень безробіття — 3,8 %, а його середню тривалість — 10 місяців. За цей самий період дані вибіркових обстежень населення з питань економічної активності згідно з міжнародною практикою такі: рівень безробіття — 10,1 %; середня тривалість безробіття — 22 місяці. Які, на вашу думку, причини викликають таку різницю?

Ситуаційна вправа 4

На підприємстві, яке налічує майже 5000 працівників, внутрішньофірмове безробіття кваліфікованих і висококваліфікованих робітників компенсується лише зовнішнім ринком праці. Чому, на вашу думку, таке відбувається?mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2022 год. (0.038 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал