Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Allahın: “Ən Yaxın Qohumlarını Qorxut!” ayəsi


 

ع َ ن ْ أ َ ب ِ ي ه ُ ر َ ي ْ ر َ ة َ y ق َ ا ل َ ق َ ا م َ ر َ س ُ و ل ُ ا ل ل ّ َ ه ِ r ح ِ ي ن َ أ َ ن ْ ز َ ل َ ا ل ل ّ َ ه ُ ع َ ز ّ َ و َ ج َ ل ّ َ: ]و َ أ َ ن ْ ذ ِ ر ْ ع َ ش ِ ي ر َ ت َ ك َ ا ل ْ أ َ ق ْ ر َ ب ِ ي ن َ [ق َ ا ل َ: «ي َ ا م َ ع ْ ش َ ر َ ق ُ ر َ ي ْ ش ٍ - أ َ و ْ ك َ ل ِ م َ ة ً ن َ ح ْ و َ ه َ ا - ا ش ْ ت َ ر ُ و ا أ َ ن ْ ف ُ س َ ك ُ م ْ ، ل ا َ أ ُ غ ْ ن ِ ى ع َ ن ْ ك ُ م ْ م ِ ن َ ا ل ل ّ َ ه ِ ش َ ي ْ ئ ً ا ، ي َ ا ب َ ن ِ ى ع َ ب ْ د ِ م َ ن َ ا ف ٍ ل ا َ أ ُ غ ْ ن ِ ى ع َ ن ْ ك ُ م ْ م ِ ن َ ا ل ل ّ َ ه ِ ش َ ي ْ ئ ً ا ، ي َ ا ع َ ب ّ َ ا س ُ ب ْ ن َ ع َ ب ْ د ِ ا ل ْ م ُ ط ّ َ ل ِ ب ِ ل ا َ أ ُ غ ْ ن ِ ى ع َ ن ْ ك َ م ِ ن َ ا ل ل ّ َ ه ِ ش َ ي ْ ئ ً ا ، و َ ي َ ا ص َ ف ِ ي ّ َ ة ُ ع َ م ّ َ ة َ ر َ س ُ و ل ِ ا ل ل ّ َ ه ِ ل ا َ أ ُ غ ْ ن ِ ى ع َ ن ْ ك ِ م ِ ن َ ا ل ل ّ َ ه ِ ش َ ي ْ ئ ً ا ، و َ ي َ ا ف َ ا ط ِ م َ ة ُ ب ِ ن ْ ت َ م ُ ح َ م ّ َ د ٍ س َ ل ِ ي ن ِ ى م َ ا ش ِ ئ ْ ت ِ م ِ ن ْ م َ ا ل ِ ى ل ا َ أ ُ غ ْ ن ِ ى ع َ ن ْ ك ِ م ِ ن َ ا ل ل ّ َ ه ِ ش َ ي ْ ئ ً ا».

 

123. Ə bu Hureyra y rə vayə t edir ki, qü drə tli və ə zə mə tli Allah: “Ə n yaxı n qohumları nı qorxut! ”. (ə ş -Ş uə ra 214). ayə sini nazil etdikdə Peyğ ə mbə r r (qohum-ə qrə bası nı ç ağ ı rı b) dedi: “Ey quyerş lilə r, canı nı zı (Allahı n ə zabı ndan) satı n alı n! ”. Mə n sizi Allahı n (ə zabı ndan) qurtara bilmə yə cə yə m. Ey Abdumə naf oğ ulları, mə n sizi Allahı n (ə zabı ndan) qurtara bilmə yə cə yə m. Ey Abbas İ bn Abdulmuttə lib, mə n sə ni Allahı n (ə zabı ndan) qurtara bilmə yə -cə yə m. Ey Peyğ ə mbə rin bibisi Sə fiyyə, mə n sə ni Allahı n (ə zabı ndan) qurtara bilmə yə cə yə m. Ey Muhə mmə din qı zı Fatimə, malı mdan nə istə yirsə nsə, istə. Mə n sə ni Allahı n (ə zabı ndan) qurtara bilmə yə cə yə m”. (Buxari 2753, 4771, Muslim 305, 525)

 

ح د ي ث ا ب ْ ن ِ ع َ ب ّ َ ا س ٍ ق َ ا ل َ: ل َ م ّ َ ا ن َ ز َ ل َ ت ْ ]و َ أ َ ن ْ ذ ِ ر ْ ع َ ش ِ ي ر َ ت َ ك َ ا ل أ َ ق ْ ر َ ِ ي ن َ [ و َ ر َ ه ْ ط َ ك َ م ِ ن ْ ه ُ م ُ ا ل ْ م ُ خ ْ ل َ ص ِ ي ن َ ، خ َ ر َ ج َ ر َ س ُ و ل ُ ا ل ل ه ِ ص َ ل ّ َ ى ا ل ل ّ َ ه ُ ع َ ل َ ي ْ ه ِ و َ س َ ل ّ َ م َ ح َ ت ّ َ ى ص َ ع ِ د َ ا ل ص ّ َ ف َ ا ف َ ه َ ت ف َ: ي َ ا ص َ ب َ ا ح َ ا ه ْ ف َ ق َ ا ل ُ و ا م َ ن ْ ه ذ َ ا ف َ ا ج ْ ت َ م َ ع ُ و ا إ ِ ل َ ي ْ ه ِ ف َ ق َ ا ل َ: أ َ ر َ أ َ ي ْ ت ُ م ْ إ ِ ن ْ أ َ خ ْ ب َ ر ْ ت ُ ك ُ م ْ أ َ ن ّ َ خ َ ي ْ ل ا ً ت َ خ ْ ر ُ ج ُ م ِ ن ْ س َ ف ْ ح ِ ه ذ َ ا ا ل ْ ج َ ب َ ل ِ أ َ ك ُ ن ْ ت ُ م ْ م ُ ص َ د ّ ِ ق ِ ي ّ َ ق َ ا ل ُ و ا م َ ا ج َ ر ّ َ ب ْ ن َ ا ع َ ل َ ي ْ ك َ ك َ ذ ِ ب ً ا ، ق َ ا ل َ: ف َ إ ِ ن ّ ِ ي ن َ ذ ِ ي ر ٌ ل َ ك ُ م ْ ب َ ي ْ ن َ ي َ د َ ي ْ ع َ ذ َ ا ب ٍ ش َ د ِ ي د ٍ ، ق ا ل َ أ َ ب ُ و ل َ ه َ ب ٍ: ت َ ب ّ ً ا ل َ ك َ م َ ا ج َ م َ ع ْ ت َ ن َ ا إ ِ ل ا ّ َ ل ِ ه ذ َ ا ث ُ م ّ َ ق َ ا م َ ف َ ن َ ز َ ل َ ت ْ ]ت َ ب ّ َ ت ْ ي َ د َ ا أ َ ب ِ ى ل َ ه َ ب ٍ و َ ق َ د ْ ت َ ب ّ َ [

 

124. İ bn Abbas y demiş dir: “Bu: “Ə n yaxı n qohumları nı iç ə rilə rində n ə n sə mimi olanları nı – qorxut! ” ayə si nazil olduqda Peyğ ə mbə r r (evində n) ç ı xdı. Nə hayə t, gə lib Sə fa dağ ı na qalxdı və: “Haydı, canı nı zı qurtarı n! ” deyə (qureyş lilə ri) sə slə mə yə baş ladı. (Bə zilə ri): “Bu qı ş qı ran kimdir? ” deyə soruş dular və (Muhə mə din) onun yanı na toplanmağ a baş ladı lar. Peyğ ə mbə r: “Deyin gö rə k, ə gə r mə n sizə bu dağ ı n ə tə yində n bir də stə atlı ç ı xı b (ü stü nü zə hü cum edə cə yini) xə bə r versə m, mə nə inanarsı nı zmı? ”. Onlar: “Biz sə ndə n yalan eş itmə miş ik” deyə cavab verdilə r. Peyğ ə mbə r: “Mə n sizi gə lə cə k ş iddə tli ə zabla qorxudan bir peyğ ə mbə rə m”. (Bunu eş idə ndə) Ə bu Lə hə b: “Ö lü m olsun sə nə! Bizi buna gö rə mi yı ğ mı san? ” (Elə bu sə bə bdə n də) bu surə nazil oldu: “Ə bu Lə hə bin ə llə ri qurusun, artı q qurudu da! ”. (ə l-Mə sə d). (Buxari 4971, Muslim 307, 529)

 

ش ف ا ع ة ا ل ن ب ي r ل أ ب ي ط ا ل ب و ا ل ت خ ف ي ف ع ن ه ب س ب ب ه

 

Peyğ ə mbə rin r Ə bu Talibə Ş ə faə ti Və Onun Sə bə bilə Ə zabı nı n Yü ngü llə ş mə si

 

ع َ ن ْ ا ل ْ ع َ ب ّ َ ا س ِ ب ْ ن ِ ع َ ب ْ د ِ ا ل ْ م ُ ط ّ َ ل ِ ب ِ y ق َ ا ل َ ل ِ ل ن ّ َ ب ِ ى ّ ِ r م َ ا أ َ غ ْ ن َ ي ْ ت َ ع َ ن ْ ع َ م ّ ِ ك َ ف َ إ ِ ن ّ َ ه ُ ك َ ا ن َ ي َ ح ُ و ط ُ ك َ و َ ي َ غ ْ ض َ ب ُ ل َ ك َ. ق َ ا ل َ: «ه ُ و َ ف ِ ى ض َ ح ْ ض َ ا ح ٍ م ِ ن ْ ن َ ا ر ٍ ، و َ ل َ و ْ ل ا َ أ َ ن َ ا ل َ ك َ ا ن َ ف ِ ى ا ل د ّ َ ر َ ك ِ ا ل أ َ س ْ ف َ ل ِ م ِ ن َ ا ل ن ّ َ ا ر ِ».

 

125. (Bir də fə) Abbas İ bn AbdulMuttə lib y Peyğ ə mbə rə r buyurdu: “Ə min (Ə bu Talibə) sə nin nə kö mə yin də yib? Axı, o, sə ni mü dafiə edə rdi, (kimsə) sə nin (xə trinə də yə ndə) qə zə blə nə rdi.” Peyğ ə mbə r: “O, Cə hə nnə m odunun ü st qatı ndadı r. Ə gə r mə n olmasaydı m, o, Cə hə nnə min lap dibində olardı.” (Buxari 3883, Muslim 308, 531)

 

ع َ ن ْ أ َ ب ِ ي س َ ع ِ ي د ٍ ا ل ْ خ ُ د ْ ر ِ ي ّ ِ أ َ ن ّ َ ر َ س ُ و ل َ ا ل ل ّ َ ه ِ r ذ ُ ك ِ ر َ ع ِ ن ْ د َ ه ُ ع َ م ّ ُ ه ُ أ َ ب ُ و ط َ ا ل ِ ب ٍ ، ف َ ق َ ا ل َ: ((ل َ ع َ ل ّ َ ه ُ ت َ ن ْ ف َ ع ُ ه ُ ش َ ف َ ا ع َ ت ِ ي ي َ و ْ م َ ا ل ْ ق ِ ي َ ا م َ ة ِ ، ف َ ي ُ ج ْ ع َ ل ُ ف ِ ي ض َ ح ْ ض َ ا ح ٍ م ِ ن ْ ن َ ا ر ٍ ، ي َ ب ْ ل ُ غ ُ ك َ ع ْ ب َ ي ْ ه ِ ، ي َ غ ْ ل ِ ي م ِ ن ْ ه ُ د ِ م َ ا غ ُ ه ُ)).

 

126. Ə bu Sə id ə l-Xudri y demiş dir: “(Bir də fə) Rə sulullahı n r yanı nda ə misi Ə bu Talib zikr edildi. Onda o, belə buyurdu: “Ü midvaram ki, Qiyamə t gü nü mə nim ş ə faə tim ona fayda verə cə k və o, Cə hə nnə min dayaz yerinə yerlə ş dirilə cə k. (Orada) alov onun topuqları na ç atacaq və istisində n onun beyni qaynayacaq”. (Buxari 3885, 6564, Muslim 310, 535)

 

أ ه و ن أ ه ل ا ل ن ا ر ع ذ ا ب ً ا

 

Cə hə nnə mdə Ə n Yü ngü l Ə zab Ç ə kə n Kimsə

 

ح َ د ّ َ ث َ ن َ ا ش ُ ع ْ ب َ ة ُ ق َ ا ل َ: س َ م ِ ع ْ ت ُ أ َ ب َ ا إ ِ س ْ ح َ ق َ ي َ ق ُ و ل ُ: س َ م ِ ع ْ ت ُ ا ل ن ّ ُ ع ْ م َ ا ن َ ب ْ ن َ ب َ ش ِ ي ر ٍ ي َ خ ْ ط ُ ب ُ و َ ه ُ و َ ي َ ق ُ و ل ُ: س َ م ِ ع ْ ت ُ ر َ س ُ و ل َ ا ل ل ّ َ ه ِ r ي َ ق ُ و ل ُ: ((إ ِ ن ّ َ أ َ ه ْ و َ ن َ أ َ ه ْ ل ِ ا ل ن ّ َ ا ر ِ ع َ ذ َ ا ب ً ا ي َ و ْ م َ ا ل ْ ق ِ ي َ ا م َ ة ِ ، ل َ ر َ ج ُ ل ٌ ت ُ و ض َ ع ُ ف ِ ي أ َ خ ْ م َ ص ِ ق َ د َ م َ ي ْ ه ِ ج َ م ْ ر َ ت َ ا ن ِ ، ي َ غ ْ ل ِ ي م ِ ن ْ ه ُ م َ ا د ِ م َ ا غ ُ ه ُ)).

 

127. Nomə n İ bn Bə ş ir y xü tbə verə rkə n demiş dir: “Mə n Peyğ ə mbə rin r belə dediyini eş itmiş ə m: “Qiyamə t gü nü Cə hə nnə m ə hlinin ə n yü ngü l ə zab ç ə kə ni o kimsə olacaq ki, ayağ ı nı n altı ndakı ç uxurlara kö z qoyulacaq, bunları n istisində n onun beyni qaynacaq”. (Buxari 6561, Muslim 313, 314, 538, 539)

 

م و ا ل ا ة ا ل م ؤ م ن ي ن و م ق ا ط ع ة غ ي ر ه م و ا ل ب ر ا ء ة م ن ه م

 

Mö minlə rin Bir-Birilə Dostlaş ması Və Baş qaları yla Ə laqə lə ri Kə smə si Və Onlardan Uzaq Olması

 

ع َ ن ْ ع َ م ْ ر ِ و ب ْ ن ِ ا ل ْ ع َ ا ص ِ y ق َ ا ل َ: س َ م ِ ع ْ ت ُ ا ل ن ّ َ ب ِ ي ّ َ r ج ِ ه َ ا ر ً ا غ َ ي ْ ر َ س ِ ر ّ ٍ ي َ ق ُ و ل ُ إ ِ ن ّ َ آ ل َ أ َ ب ِ ي ل َ ي ْ س ُ و ا ب ِ أ َ و ْ ل ِ ي َ ا ئ ِ ي إ ِ ن ّ َ م َ ا و َ ل ِ ي ّ ِ ي َ ا ل ل ّ َ ه ُ و َ ص َ ا ل ِ ح ُ ا ل ْ م ُ ؤ ْ م ِ ن ِ ي ن َ ، و َ ل َ ك ِ ن ْ ل َ ه ُ م ْ ر َ ح ِ م ٌ أ َ ب ُ ل ّ ُ ه َ ا ب ِ ب َ ل ا َ ه َ ا.

 

128. Amr İ bn As y demiş dir: “Mə n Peyğ ə mbə rin r uca sə slə heç nə yi gizlə tmə də n belə dediyini eş itmiş ə m: “Atamı n qohum-ə qrə bası mə nim himayə darı m sayı la bilmə z. Mə nim himayə darları m ancaq Allah və ə mə lisaleh mö minlə rdir. Sadə cə mə ni onlara bağ layan qohumluq ə laqə lə ridir və bu ə laqə lə ri qoruyub saxlayacağ am”. (Buxari 5990, Muslim 316, 541)

 

ا ل د ل ي ل ع ل ى د خ و ل ط و ا ئ ف م ن ا ل م س ل م ي ن ا ل ج ن ة ب غ ي ر ح س ا ب و ل ا ع ذ ا ب

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал