Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Целиакия.


Гастроэнтерология

Helicobacter Pylori жайында эрадикалық ә серінің жақ сы болуы тек: //

+де-нол//

париет//

маалокс//

Мотилиум.

***

III кезең індегі ГЭРН –дың эндоскопиялық ерекшеліктері: //

талаурағ ан эзофагит//

кардиидың жетіспеуі//

ө ң ештің ішектік метаплазия эпителиясы//

+эрозиялы-ойық жара эзофагиты//

геморрагиялық эзофагит.

***

Гастроэзофагиялық рефлюкс ауруының дамуына бейімделетін негізгі факторды кө рсетіндер: //

темекі шегушілік, гиподинамик//

+денемен ең кейіп жұ мыс істеу, тым кө п тамақ тану//

ұ лғ айғ ан жас, тамақ та холестериннің тым кө п болуы//

ішімдікпен ө зің е қ иянат жасау, бейстероидық қ абынуғ а қ арсы препараттар қ абылдау//

сү ттің жақ паушылығ ы, ішек инфекциясымен ауыруы//

***

Асқ азаның ойық жара аурумен азап шегетін науқ аста ауруы ө ршіген кезде «шіріген жұ мыртқ аның» иісімен кекірік пайда болғ аның, ішкен тамақ тарын қ ұ сатынын айтып шағ ымданды.Қ андай асқ ыну болу мү мкін? //

пенетрация//

перфорация//

қ ан кетуі//

+асқ азаның пилориялық бө лімінің тарылуы//

Малигнизация.

***

Стационарғ а 40 ж. науқ ас созылмалы гастриттің асқ ынуымен келіп тү сті. Қ андай зерттеу ә дісі созылмалы гастриттің тү рі екенің аң ық тайды? //

ішперде қ уыс мү шелерінің УДЗ//

асқ азан рентгені//

+шырышты асқ азанның биоспиясы//

ЭФГДС//

компьютерлік томография.

***

Стационарғ а 20 жастағ ы науқ ас алғ ашқ ы рет келіп тү сті, буындарының ауратының, эпистралдық аумақ та жайсыздық сезіміне шағ ымданды.Тексеру кезінде «жегілік кө белек».

Рейно синдромы. ЭГДС-те созылмалы гастрит белгісі аң ық талды. Осы жағ дайда қ андай айрық ша гастрит тү рі болуы мү мкін? /

+аутоиммуннды//

Атрофиялы//

Дә рілік//

атрофиялы емес//

Спецификалы

***

Стационарда он екі елі ішіктік ойық жарасының хеликобактериялық инфекциясының іліктесімен азап шегуші 36 жастағ ы науқ ас эрадикациялық терапиясының емдеу дү ркінің ө тті.Сендер қ анша аралық уақ ыт ЭГДС тексеруін ұ сынасың дар? //

1-4 апта//

1-3 апта//

+4-6 апта//

3-5 апта//

Апта.

***

Стационарғ а созылмалы алкоголизммен ауыратын 52 ж. науқ ас келіп тү сті.Эпигастриінде жиі ауыратының, кү рт жү деуін, анорекцияның пайда болғ анына шағ ымданды.Асқ азан обырын(рак) болдырмау ү шін не белгілеу қ ажет? //

ішперде қ уыс мү шелерінің УДЗ//

асқ азан рентгені//

+шырышты асқ азанның биоспиясы//

ұ лтабарды сү ң гілеу//

диагностикалық лапарскопия

***

Жылан кө з, сызаттану, ойық жара тү рлерімен анустық зақ ымдануының ең жиі кездесетіні: //

+Крон ауруында//

бейспецификалық ішперде колитінде//

ишемиялық колитте//

псевдомембрандық колитте//

созылмалы постдизентериялық колитте.

***

Бейспецификалық ішперде колитінде не жиі зақ ымданалады: //

асқ азан, сигма тә різді ішек//

бауыр, тікішек//

12 елі ішек, сигма тә різді ішек, тікішек//

+тоқ ішектің тө мен тү сетін бө лімінде, тікішек//

тікішек, анис.

***

Тітіркенген ішек синдромы қ алай аң ық талады? //

жіті барысы интоксикация синдромымен пайда болуы, іш ө туі, іштің ауруы

шырышты ішек қ абығ ының қ абынумен байланысы//

жіті нә жістің жү рмеу кү йі//

+3 айдан бері функциялық комплекстің бұ зылуы, іштің ауруы ішек функциясының бұ зылуымен байланысы//

жіті барысы интоксикация синдромымен пайда болуы, іш ө туі, іштің ауруы //

аутоимуннды ішек ауруы.

***

Коликалық синдромның негізгі клиникалық критерияларың кө рсетің дер?: // диарея, дене салмағ ының тө мендеуі, остеопороз, анемия//

+жиілігі 20 рет қ анды, ірің ді, сілеймелі диарея, тенезмдер, іштің тө менгі бү йіріндегі ұ стамалы ауру сезімі//

кө бінесе кү ннің бірінші жартысында тә улігіне 3 ретке дейін болатын ботқ а тә різді//

ү лкен дә рет, дефекациядан кейінгі кететін іштегі жайсыздық //

полифекалия, тә улігіне 10 ретке дейін болатын кө бікті ү лкен дә рет, іштің гү рілдеуі, ауру сезімі жоқ //

ботқ а тә різді, сасық кө п мө лшердегі сары-боз тү сті, майлы ү лкен дә рет.

***

25 жасар науқ ас ішінің оң жағ ындағ ы ашып ауыру сезіміне, тә улігіне 6-8 рет сұ йық ү лкен дә рет, ақ ырғ ы 2 жыл ішінде 8 кг. жү дегеніне, ірі буындарының ауратынына, ұ зақ тық субфебрилитет.Тексергенде: екі балтырында тү йінді эритерма, оң жақ мық ын аумағ ынның айқ ын ауратынына, ішперде тітіркенуі симптомы жоқ.ЖҚ А-де гипохромды анемия, лейкоцитоз бірқ алыпты, ЭТЖ56мм/с.Колоноскопияда соқ ыр ішектің сілеймелі қ абығ ының саң ылаулы терең ойық жарасы аң ық талғ ан. Қ андай айрық ша диагноз болу мү мкін? //

бейспецификалық ойық жара колиті//

аш ішіктің лимфомасы//

+Крон ауруы//

созылмалы аппендицит//

целиакия.

***

26 жасар науқ ас ішінің оң жағ ындағ ы ашып ауыру сезіміне, тә улігіне 6-8 рет сұ йық ү лкен дә рет, ақ ырғ ы 3 ай ішінде 8 кг. жү дегеніне, безгектікке, атралгияғ а шағ ымданды. Тексерген кезде оң жақ мық ын аумағ ынның айқ ын ауыру екені аң ық талды.Хирург дә рігеріне қ аралды, жіті аппендицит диагнозы алынып тасталды. Қ андай айрық ша диагноз болу мү мкін? //

тітіркенген ішек синдромы//

созылмалы панкреатит//

жуан ішек обыры (рак)//

+Крон ауруы//


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал