Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


До модульного контролю № 2


1. Визначити поняття природи і суспільства та показати їх єдність і відмінність.

2. Охарактеризувати основні історичні етапи та типи взаємодії суспільства і природи.

3. Розглянути основні концепції суспільного життя: ідеалістичну, натуралістичну, матеріалістичну.

4. Визначити поняття суспільних відносин, охарактеризувати їх види і структуру. Розглянути суспільство як систему відносин.

5. Дати тлумачення поняттю суспільного виробництва. Охарактеризувати матеріальне і духовне виробництво.

6. Розглянути спосіб виробництва, проаналізувати його структуру і роль у суспільстві.

7. Висвітлити поняття суспільно-економічної формації. Дати структуру та охарактеризувати формаційний підхід до аналізу історичного процесу.

8. Визначити поняття цивілізації. Розглянути цивілізаційний підхід до аналізу історичного процесу.

9. Розкрити сутність діалектико-матеріалістичного розуміння історії.

10. Висвітлити поняття свідомості. Проаналізувати свідомість як філософську проблему.

11. Дати аналіз природних передумов свідомості. Охарактеризувати відображення та еволюцію його основних форм.

12. Розкрити соціальну сутність свідомості. Проаналізувати суспільно-історичні основи її виникнення.

13. Розглянути структуру свідомості та її властивості.

14. Дати тлумачення поняттям суспільної та індивідуальної свідомості й обґрунтувати їх діалектичний взаємозв’язок.

15. Розглянути структуру суспільної свідомості: рівні, сфери, форми.

16. Проаналізувати закономірності розвитку суспільної свідомості.

17. Розглянути основні концепції теорії пізнання в історії філософії: емпіризм, раціоналізм, ірраціоналізм.

18. Висвітлити проблему пізнаваності світу та основні варіанти її вирішення.

19. Розкрити діалектику процесу пізнання. Обґрунтувати єдність чуттєвого, раціонального та інтуїтивного в пізнанні.

20. Визначити поняття істини. Проаналізувати співвідношення істини й заблудження. Дати основні характеристики істини.

21. Висвітлити проблему критерію істини в історії філософії та дати оцінку різним підходам до цієї проблеми. Охарактеризувати роль практики в пізнанні.

22. Визначити поняття науки. Розкрити специфіку наукового пізнання.

23. Охарактеризувати методи і форми наукового пізнання.

24. Висвітлити специфіку філософського розуміння людини та дати оцінку різним філософським підходам до вирішення питання про її сутність.

25. Проаналізувати проблему антропосоціоґенезу, її сучасний стан.

26. Показати єдність природного, соціального і духовного в людині.

27. Визначити та проаналізувати зміст понять: «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність».

28. Розглянути проблему взаємовідносин особи і суспільства.

29. Висвітлити проблему сенсу життя людини в духовному досвіді людства.

30. Визначити поняття глобальних проблем сучасності та розглянути передумови і шляхи їх вирішення.

31. Як, на Ваш погляд, пов’язані поняття «необхідність» і «свобода»?

32. Як Ви розумієте вислів Арістотеля: «Платон мені друг, але істина дорожче»?

33. Як Ви розумієте вислів Сократа: «Пізнай самого себе»?

34. Як Ви розумієте вислів: «Теорія без практики мертва, практика без теорії сліпа»?

35. У чому, По-вашому, спільність і відмінність істин філософії і науки?

36. Чи згодні Ви з твердженням Піррона, що щастя людини в незворушності і спокої духу?

37. Як Ви розумієте вислів: «Слухняного доля веде, а неслухняного – тягне»?

38. Що таке фаталізм і волюнтаризм?

39. Чого в людині більше: природного, соціального або духовного?

40. Як розуміти вислів В. І. Леніна: «Свідомість людини не тільки відображає об'єктивний світ, але й творить його»?

41. Як розуміти вислів Б. Спінози: «Свобода є пізнана необхідність»?

42. Як Ви оцінюєте твердження Й. Діцгена: «Мозок також виділяє думку, як печінка виділяє жовч»?

43. Що означає, По-вашому, бути вільним?

44. Чи згодні Ви з висловом: «Зо всіх позицій машина може стати моделлю людини»?

45. Чи згодні Ви з твердженням, що інтуїція – особливий рід пізнання істини, що не спирається на практику і закони логіки?


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал