Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Список використаної літератури. Баран В.Д. Черняхівська культура / В.Д


Баран В.Д. Черняхівська культура / В.Д. Баран. – К., 1981.

Брайчевський М.Ю. Літопис Аскольда / М.Ю. Брайчевський. – К., 2001.

Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса / Ю.В. Бромлей. – М., 2008.

Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях / Г. Булашев. – К., 1992.

Велесова книга/ пер. укр. мовою, дослідження та рецензії Б. Яценка – К., 2004.

Власто А.П. Запровадження християнства у слов’ян: вступ до середньовічної історії слов’янства / А.П. Власто. – К., 2004.

Геродот з Галікарнасу. Скіфія. Найдавніший опис України з V століття перед Христом. – К., 1992.

Грушевський М.С. Історія України-Руси: в 11 т., 12 кн. / М.С. Грушевський. – К., 1991. – Т.1.

Дарморіз О. Міфологія: навч. посіб. / О. Дарморіз. – Л., 2010.

Дзюба І.М. Україна: антологія пам’яток державотворення Х–ХХ ст. / І.М. Дзюба. – К., 2008.

Етногенез та рання історія слов’ян: нові наукові концепції на зламі тисячоліть. – Л., 2001.

Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу / Іларіон, митрополит. – К., 1992.

Історія української і зарубіжної культури: нав. посіб. / за ред. С.М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. – К., 2003.

Історія української культури: зб. матеріалів і документів / за ред. С.М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. – К., 2000.

Крип’якевич І. Історія української культури / І. Крип’якевич. – К., 1999.

Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навч. посіб. / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – Л., 2005.

Макарчук С.А. Етнографія України / С.А. Макарчук. – К., 2008.

Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації: соціокультурний розвиток людства / Ю.В. Павленко. – К., 2000.

Плиний Старший. Естественная история / Плиний Старший. – М., 2008.

Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В. Попович. – К., 2001.

Фрезер Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии / Дж. Фрезер. – М., 2006.

Чмихов М.О. Археологія та стародавня історія України / М.О. Чмихов, Н.М. Кравченко, I.T. Черняков. – К., 1992.

Шумило С. Князь Оскольд и христианизация Руси / С. Шумило. – К., 2010.

Щолоков В.П. Світова художня культура. Від первісного суспільства до початку середньовіччя / В.П. Щолоков, С.В. Шип, О.Л. Шевнюк, О.М. Семашко. – К., 2004.

 

Запитання та завдання для самоконтролю

 

1. З чого складалися історичні передумови формування української культури?

2. Якої культури старокам’яної доби стосується культура передслов’янського населення України пізнього палеоліту?

3. Що ви знаєте про історичні джерела формування української культури?

4. Розкажіть, з якої культури беруть початок автохтонні витоки формування української культури?

5. Розгляньте хронологічне датування трипільської культури; складовою частиною якої поширеної на території Румунії, Молдови, України культури вона була?

6. Розгляньте період, на котрий припадає кам’яна (палеоліт, мезоліт, неоліт), мідно-кам’яна (енеоліт), мідна, мідно-бронзова, бронзова та ранньозалізна доба (вік) в Україні.

7. Коли відбувалося перше та друге Велике переселення народів в Україні?

8. Визначте, на який час припадає індоєвропейська культура протослов’ян. Коли починається і завершується формування праслов’ян?

9. Яких культур в Україні стосується назви: “ямна”, “катакомбна”, “зрубна”?

10. Проаналізуйте період, кімерійської, скіфської, слов’янської та антської доби в Україні. Коли на її території існувала культура сарматів і алан?

11. Від кого, згідно з міфологічною інтерпретацєю, походять слов’яни (українці)? Чиїми дітьми, онуками вони є?

12. Які теорії (історичні версії) походження слов’ян (українців) вважаються найпереконливішими?

13. Назвіть головні етапи етногенезу українців.

14. Коли відбувалося формування давньоукраїнської, а згодом – української народності, українського народу? Відколи з розпочалося формування української нації?

15. Хто започаткував в Україні землеробство, табунне скотарство, гончарство; для якої культури у суспільному житті був характерний матріархат, а в релігії – культ Місяця; які народи принесли зі собою в Україну патріархат, розвинену флективну мову й культу Сонця; від кого слов’яни (українці) успадкували відомі форми керамічного орнаменту і які саме, а від кого – “звіриний стиль” у мистецтві?

16. Проаналізуйте хронологічне датування зарубинецької та черняхівської культури.

17. Коли і які існували в Україні грецькі міста-поліси? Коли вони перетворились на римські колонії?

18. Які східнослов’янські племена вважаються праукраїнськими, а які – давньоруськими (давньоукраїнськими)? Пригадайте східнослов’янські “літописні племена”.

19. Коли відбулися навали готів, гунів, аварів та хозарів в Україну?

20. Охарактеризуйте історичні форми давньоукраїнської держави та хронологію їхнього заснування.

21. Які образи відображають зміст просторово-часової моделі світу в міфології східних слов’ян. Назвіть “святу Трійцю” у пантеоні їхніх богів. Хто посідав головне місце в ієрархії язичницьких жерців? Коли відбулася язичницька реформа князя Володимира і хто входив до заснованого ним державного “шестибожжя”?

22. Розгляньте широку християнізацію праукраїнських слов’янських племен.

 Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал