Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Азот, табиғатта таралуы, алынуы, қасиеттері.


Азоттың табиғ аттағ ы негізі тү рі атмосфералық азот (78%, кө л.), ол тірі табиғ ат ү шін қ ажет элемент, белоктар жә не нуклеин қ ышқ ылдарының қ ұ рамына кіреді. Азоттың табиғ аттағ ы айналымын білген жө н. Жер қ ыртысында нитраттар: , , тү рінде болады.

Ө неркә сіпте азотты сұ йық ауаны фракциялық айдау арқ ылы, ал лабораторияда аммоний тұ здарын нитритпен қ ыздырып алуғ а болады.

Азот, кө п мө лшері азот қ ышқ ылы ө неркә сібіне жұ мсалатын аммиак ө ндірісінде қ олданылады. Газ кү йіндегі азот инертті атмосфера жасауда, газ-сұ йық ты хроматографияда газ тасымалдаушы ретінде пайдаланылады.

Азот – тү ссіз, иіссіз газ. Молекуласындағ ы байланыс реті жә не еселігі ү шке тең, сондық тан молекуласы ерекше тұ рақ ты. Суда жә не органикалық еріткіштерде нашар ериді. -3-тен +5-ке дейін тотығ у дә режесін кө рсетеді. Бө лме температурасында тек литиймен ә рекеттеседі. Жоғ ары температурада азот кө птеген металдарды жә не бейметалдарды тотық тырады.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал