Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Фосфор, табиғатта таралуы, алынуы, қасиеттері.


Фосфор табиғ атта – апатит, - фосфорит минералдары тү рінде болады, ө сімдіктерде жә не жануарлар мен адам организмінде болады.

Кү кірт сияқ ты фосфорғ а да ә ртү рлі модификациялар тү зу тә н. Ақ фосфордың кристалдық тор тү йіндерінде молекуласы болады, гибридтенуі, қ ұ рылымы тетраэдр. Ол активті, улы, сондық тан су астында сақ тайды. Сақ тағ анда полимерлі қ ызыл фосфорғ а айналады, оның активтігі тө мен, улылығ ы аздау. Техникада алынуы:

 

 

Конденсациялағ анда қ атты кү йдегі ақ фосфор тү зіледі. Ақ фосфор галогендер, халькогендер, металдармен белсенді ә рекеттеседі. Сілтілік жә не сілтілік-жер металдарымен тұ з тә різді ионды-ковалентті , , , бейметалдармен қ ышқ ылдық ковалентті , фосфидтерін тү зеді. Тұ тас алғ анда, период бойынша фосфидтердің табиғ аты ә лсіз негіздіктен қ ышқ ылдық қ а дейін ө згереді.

6. Фосфордың бинарлы, кү рделі қ осылыстары.

- фосфин - шіріген балық қ а ұ қ сас иісі бар, улы газ. Жанама жолмен алынады:

 

- фосфорлылау қ ышқ ыл, бір негізді, фосфордың оттекті қ ышқ ылдарының ішіндегі кү штісі, тұ здары – гипофосфиттер.

оттегі жетімсіз болғ анда тү зіледі.

- фосфорлы қ ышқ ыл, екі негізді, тұ здары – фосфиттер.

- пирофосфорлы қ ышқ ыл, екі негізді, тұ здары пирофосфиттер.

полимерлі қ ышқ ылдар да тү зеді, мысалы, - полимерлі метафосфорлы қ ышқ ыл.

- фосфорлау қ ышқ ылы, тө рт негізді, тұ здары – гипофосфаттар.

- фосфор (V) оксиді, ақ қ атты зат, бу кү йінде молекуласының қ ұ рамы болады. - химиялық байланысқ ан суды тартып алатын кү шті дегидраттаушы агент.

- фосфор қ ышқ ылында () ерігенде 2 типті полимерлі фосфор қ ышқ ылдары тү зіледі: 1) полифосфор қ ышқ ылдары – бір-бірімен ортақ оттек тө белерімен байланысқ ан тобының тізбектерін тү зеді. Бұ л қ ышқ ылдардағ ы атомының саны 2-ден 20-ғ а дейін ө згере алады. Мысалы, - тетраполифосфор қ ышқ ылы, тұ здары – полифосфаттар; 2) полиметафосфор қ ышқ ылдары, қ ұ рылымы циклді (тұ йық). Жалпы формуласы .

ортофосфор (фосфор) қ ышқ ылы, мө лдір тү ссіз кристалл. Молекуласында гибридтенуі, қ ұ рылымы бұ рмаланғ ан тетраэдр. Сулы ортада кү ші орташа қ ышқ ыл.

Ө неркә сіпте алынуы:

1) фосфор (V) оксидін суда ерітіп:

 

 

2) экстрация ә дісі:

 

 

3) термиялық ә діс:

 

Лабораторияда алынуы:

 

 

Ү ш қ атар тұ з – дигидрофосфат, гидрофосфат жә не фосфат тү зеді. Сілтілік металдар фосфаттары ерітіндіде гидролизге ұ шырайды.

7. Мышьяк топшасы элементтеріне қ ысқ аша шолу.

, , – мышьяк топшасы элементтері.

Сульфидтік кендерін тотық тырып ө ртеп оксидке айналдырады, сосын оксидтерін тотық сыздандырып жай заттарын алады.

Активтік қ атарда сутектен кейін тұ рғ андық тан, сұ йылтылғ ан қ ышқ ылдармен ә рекеттеспейді. жә не тотық тырғ ыш – қ ышқ ылдармен сә йкес қ ышқ ылын тү зсе, концентрленген -те пассивтеледі, ал сұ йылтылғ ан -те нитрат тү зеді, яғ ни ол металдық қ асиет кө рсетеді:

мышьяк ә рекеттеспейді, қ ыздырғ анда, ал кә дімгі жағ дайда ә рекеттеседі. Топша элементтері кү шті сілтілер ерітінділерімен ә рекеттеспейді. Тек ауаның оттегі қ атысуында сілтімен балқ ытып қ ыздырғ анда арсенат тү зеді.

, , қ ыздырғ анда активті металдар жә не бейметалдармен ә рекеттеседі. , - тұ з тә різді қ осылыстар.

қ атарында негіздік сипаты кү шейеді, бірақ тұ тас алғ анда олар амфотерлі.

қ атарында гидридтердің термиялық тұ рақ тылығ ы, тотық сыздандырғ ыштық қ абілеті жә не негіздік сипаты кемиді.

- қ ышқ ылдық, - амфотерлі, - негіздік гидроксид.

, , висмутқ а +5 тотығ у дә режесі жалпы алғ анда тә н емес, оның қ осылыстарын тотық тырғ ыштар қ атысуында алады.

кү ші бойынша -ке жақ ын, қ ұ рамы ауыспалы, висмут қ ышқ ылдары бос кү йінде бө лінбеген.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал