Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Азоттың оттектік қосылыстары.


Азот оттекпен тікелей қ осылғ анда (электр доғ асы температурасында) тек азот (II) оксиді тү зіледі. Қ алғ ан оксидтері азот қ ышқ ылы жә не оның тұ здарынан жанама жолмен алынады.

жә не – тұ з тү збейтін оксидтер, қ алғ андары – тұ з тү зетіндер.

- тек теріс температурада ө мір сү реді.

 

- азотты қ ышқ ыл.

 

- қ оң ыр тү сті газ. Алынуы:

 

 

 

- тү ссіз кристалл. Алынуы:

 

 

- азот қ ышқ ылы, хлор қ ышқ ылынан кейінгі кү шті қ ышқ ыл.

 

Сақ тағ анда:

Оксид қ абыршақ тарымен қ апталғ андық тан , , концентрленген -те пассивтеледі. Азот қ ышқ ылына , , , , , , тұ рақ ты.

- кү шті тотық тырғ ыш, тотық сыздану ө німі:

1) концентрациясынан;

2) тотық сыздандырғ ыштың активтілігінен;

3) температурадан тә уелді.

Алынуы. Ө неркә сіпте:

1) катализатор қ атысында 8000С температурада аммиакты ауадағ ы оттек арқ ылы азот (ІІ) оксидіне тотық тыру процесі:

 

2) азот (ІІ) оксидінің азот (ІV) оксидіне ө здігінен тотығ уы:

 

3) азот (ІV) оксидінің еруін оттек қ атысуында жү ргізсе, тек азот қ ышқ ылы алынады:

Лабораторияда:

 

Тұ здары – нитраттар қ ыздырғ анда ыдырайды, металдың активтігіне қ арай реакция ө німі нитрит, оксид, бос металл болады.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал