Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Азоттың сутектік қосылыстары.


Азоттың маң ызды сутектік қ осылысы - аммиак. Ол кә дімгі жағ дайда тү ссіз, ө ткір тұ ншық тырғ ыш иісті, улы газ. Алынуы. Ө неркә сіпте:

 

 

лабораторияда:

 

 

оң ай сұ йық кү йге ( атм-да tсұ й =-330C) ө теді, сутектік байланыстың туындауынан ол ассоциацияланады. Сұ йық аммиак сусыз ерітінділердің бастамасы болды. Аммиактың суда ерігіштігі: 00С-да 1 кө лем газ кү йіндегі аммиактың 1200 кө лемін жұ тады, ерітінді сілтілік орта кө рсетеді. Қ ышқ ылдармен ә рекеттесіп тұ з тү зеді. Аммоний тұ здарының тә н қ асиеті термиялық тұ рақ сыздығ ы:

 

 

 

 

Аммоний ионына реакция:

 

- тотық сыздандырғ ыш:

 

 

Оттекте жанады:

 

 

- гидразин тү ссіз сұ йық тық. Ауада кө п жылу бө ліп жанатындық тан, тиімді ракеталық отын болып табылады:

 

 

Гидразин – кү шті тотық сыздандырғ ыш:

 

 

 

- гидроксиламин ақ кристалды зат, екі жақ ты табиғ ат кө рсетеді:

 

 

жә не диспропорцияланады:

қ атарында тотық сандырғ ыштық активтілігі артып, тотық тырғ ыштық активтігі кемиді.

 

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал