Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Металдардың жалпы қасиеттері.


ДӘ РІС 7

Дә ріс тақ ырыбы: Металдардың жалпы сипаттамасы.

s-элементтері химиясы.

Дә ріс жоспары:

1. Металдардың жалпы қ асиеттері.

2. Металдардың физикалық жә не химиялық қ асиеттері.

3. элементтері. II А тобы элементтері.

4. I А тобы элементтері.

Дә ріс тексті

Металдардың жалпы қ асиеттері.

Металдар туралы қ азіргі кездегі ілім периодтық заң ғ а жә не Д.И.Менделеевтің элементтердің периодтық системасы мен атом қ ұ рылысына негізделеді.

Барлық химиялық элементтердің 4/5-нен кө бі (110-ның 80-нен астамы) металдар. Осыдан олардың зор практикалық маң ызы кө рінеді. Периодтық системада орналасқ ан барлық элементтер (I жә не II негізгі топшалар), барлық элементтер (III-VIII қ осымша топшалар), барлық элементтер (лантаноидтар мен актиноидтар) металдар, элементер III-VIII негізгі топшаларда орналасқ ан. Бұ л топшалардың жоғ арғ ы жағ ында металл еместер, ал тө менгі жағ ына металдар орналасқ ан.

Металл жай заттарының ө здеріне тә н жалпы қ асиеттері болады. Оларғ а металдардың соғ ылғ ыштығ ы, созылғ ыштығ ы, электр тоғ ын, жылуды жақ сы ө ткізгіштігі жатады.

Металдардың мұ ндай жалпы қ асиеттері олардың ішкі қ ұ рылысына байланысты болады. Металл кристалында атомдар, иондар жә не бос электрондар болатыны дә лелденіп отыр.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал