Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


І А тобы элементтері.


I А тобы элементтеріне сипаттама. Бір жағ ынан натрий мен литийдің, екінші жағ ынан калий топшасы элементтерінің кейбір физикалық жә не химиялық қ асиеттерін салыстыру натрийдің анық сілтілік металдарғ а (калий топшасы) жақ ын екенін кө рсетеді.

Барлық сілтілік металдарғ а ортақ қ асиет – айқ ын кө рінетін оң электрлік жә не радиустарының ү лкен шамасы, иондану потенциалы жә не СЭТ-тің аз мә ні болып табылады.

Тө менде I А тобы элементтерінің кейбір қ асиеттері келтірілді:

 

Тұ рақ тылары
Жер қ ыртысындағ ы мө лшері, мас.ү лес, % 3, 4·10-3 2, 64 2, 6 1, 5·10-2 3, 7·10-4
Валенттік эл-дық конфиг. [He]2s1 [Ne]3s1 [Ar]4s1 [Kr]5s1 [Xe]6s1
Атомдық радиус, нм 0, 155 0, 189 0, 236 0, 248 0, 267
Иондық радиус , нм 0, 068 0, 098 0, 133 0, 149 0, 165
Иондану потенциалы, В   5, 39   5, 14   4, 34   4, 18   3, 89
СЭТ 0, 95 0, 90 0, 80 0, 80 0, 75
Балқ у т-расы, 0С 180, 0 97, 8 63, 5 38, 7 28, 5
Қ айнау т-расы, 0С 1340, 0 882, 5 758, 5 696, 0 706, 0
Тығ ыздығ ы, г/см3 0, 53 0, 97 0, 86 1, 52 1, 89
, В -3, 045 -2, 714 -2, 924 -2, 925 -2, 923

 

Барлық сілтілік металдар ақ -кү міс тү сті, оттегінің ө те аз қ оспасы цезийге сары-алтын бояу береді. Натрий мен калий судан жең іл, ал цезий екі есеге жуық ауыр. Барлық сілтілік металдар жұ мсақ, созылғ ыш, қ ұ рғ ақ ауа атмосферасында тез кү ң гірттенеді. Онда жә не оксидтер тү зеді, жә не -пероксидтер тү зеді. Натрий сумен қ ызу ә рекеттеседі, калий – қ опарылыс шығ арады, ал мен мұ збен жанасқ анда да тұ танады. Ылғ ал ауамен ә рекеттескенде барлық сілтілік металдар ақ ырында карбонаттарғ а айналады. Сондық тан натрий мен калийді ә детте керосин астында сақ тайды, ал рубидий мен цезийді – эвакуацияланғ ан ампулаларда. Оттегі атмосферасында сілтілік металдар жанады. Онда натрий пероксид, ал қ алғ андары надпероксидтер () тү зеді. Калий, рубидий жә не цезий ү шін озонидтер белгілі. Кә дімгі жағ дайда сілтілік металдар фтор мен хлор атмосферасында жанады, ал аздап қ ыздырғ анда кү кірт, сутегі, бром жә не басқ а металл еместермен оң ай ә рекеттеседі.

Натрий оксиді тү ссіз, ал калғ ан оксидтер сары жә не қ ызғ ылт-сары () тү сті. Олардың барлығ ы ө те гигроскопті, су қ осып алып тә н гидроксидтеріне айналады.

Сілтілік металдардың гидроксидтері - суда жә не спирттерде еритін кристалл заттар. Олардың су ерітінділері – кү йдіргіш сілтілер – нағ ыз кү шті негіздер. Гидроксидтерді хлоридтердің су ерітінділерін электролиздеп алады. Онда катод кең істігінде сутегі бө лінеді жә не сілтілік металдың гидроксиді тү зіледі.

Қ ұ рамында оттегі бар қ ышқ ылдар тұ здарының ішіндегі ең маң ыздылары карбонаттар. Сода негізгі химия ө ндірісі ө німдеріне жатады Оны аммиакты ә діспен алады. Онда концентрлі ерітіндісін аммиакпен қ анық тырады, сосын кө міртегі диоксидімен ө ң дейді. Бұ л процесте гидрокарбонат тұ нбағ а тү седі, оны қ уырып қ ыздырып карбонатқ а айналдырады:

 

 

Поташ табиғ и ө ң дегенде, сол сияқ ты жапырақ ты ағ аш тұ қ ымдарының жә не кү нбағ ыстың кү лдерін шаймалау арқ ылы алынады. Натрий сульфаты жә не нитраты, сол сияқ ты калий сульфаты кө п мө лшерде жаратылыста кездеседі. -дің аз ерігіштігін пайдаланып, калий нитратын пен -дің арасындағ ы алмасу реакциясы арқ ылы алады.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал