Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 2. Міжнародне середовище маркетингу


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий інститут економіки та управління

Факультет менеджменту

 

 

Кафедра менеджменту організацій та права

 

 

МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ

 

Методичні рекомендації

 

для самостійної роботи студентів спеціальностей

 

7.03060104, 8.03060104 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

денної та заочної форм навчання

 

 

Миколаїв

УДК 631.1.027

ББК 65.050-3+65.5

К 60

 

Друкується за рішенням науково-методичної комісії факультету менеджменту

Миколаївського національного аграрного університету від 28 січня 2013 року, протокол №5

 

Автор:

 

В.М. Колесник – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту організацій та права, Миколаївський національний аграрний університет.

 

Рецензенти:

 

В.В.Лагодієнко – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та дизайну, директор Інституту економіки та управління, Міжнародний інститут бізнесу і права.

 

О.І.Котикова – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет.

 

 

© Миколаївський національний аграрний

університет, 2014

© Колесник В.М., 2014

 

ЗМІСТ

 

 

Вступ………………………………………………………...…………….........4

 

Анотація………...…………………………………………………................... 6

 

Завдання для самостійної роботи............................................………..............7

 

Тестові питання для самоконтролю з курсу „Міжнародний маркетинг”...73

 

Список рекомендованої літератури…………………………….…...............97

 

ВСТУП

 

Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу " Міжнародний маркетинг" призначено для студентів факультету менеджменту денної форми навчання спеціальностей 7.03060104, 8.03060104 „Менеджмент ЗЕД” та 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування”.

Метою методичних рекомендацій є надання допомоги студентам у самостійній роботі для засвоєння знань з теорії міжнародного маркетингу та маркетингової практики у зовнішньоекономічній діяльності підприємств.

У процесах інтернаціоналізації діяльності національних підприємств значну роль відіграє застосування сучасних маркетингових технологій, які ґрунтуються на теоретико-методологічній концепції міжнародного маркетингу та позитивному досвіді провідних міжнародних компаній.

Під час ринкових перетворень, що відбуваються в економіці нашої держави, більшість вітчизняних підприємств агропромислового комплексу зустрічаються з проблемами збуту своєї продукції, фінансовими труднощами, проблемами конкурентної боротьби тощо. Переважно ці труднощі пов’язані з браком управлінського досвіду керівництва підприємством в умовах ринку та браком знань, які б допомогли виробникові розробити продуктово-ринкову стратегію фірми. Саме тому проблема підготовки фахівців зі знаннями міжнародного маркетингу є актуальною.

Отже, метою курсу " Міжнародний маркетинг" є формування у майбутніх фахівців теоретичних основ з міжнародного маркетингу, опанування студентами підходів вирішення конкретних питань щодо маркетингової діяльності на зовнішніх ринках та розробки стратегії виходу фірм на зовнішні ринки за конкретних умов.

 

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

- предмет та сутність міжнародного маркетингу;

- питання товарної, цінової, комунікаційної політик та політики збуту;

Студенти повинні вміти:

- визначити ступінь впливу складових зовнішнього середовища на можливість діяльності фірми на зовнішніх ринках;

- на підставі проведених досліджень здійснити мікросегментацію зовнішнього ринку;

- визначити етапи розробки експортної програми;

- оцінювати і робити відповідні висновки щодо ефективності запропонованої програми діяльності в цілому.

Знання та вміння студентів по курсу необхідні для вивчення таких дисциплін, як інноваційний, інвестиційний та стратегічний менеджмент, менеджмент організацій, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, міжнародна логістика, етнокультурна для ділової людини.

Відповідно до програми курсу " Міжнародний маркетинг", самостійну роботу рекомендується проводити за такою структурою:

Модуль 1. Дослідження міжнародних ринків

Тема 1. Сутність міжнародного маркетингу

Тема 2. Міжнародне середовище маркетингу


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал