Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мета і завдання викладання дисципліни


СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕСИТЕТ

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра фінансів і кредиту

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету економіки та менеджменту

______________О.В.Прокопенко

«____»________________2014р.

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни

«Фінанси»

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Напрям підготовки 0305 «Економіка і підприємництво»

Спеціальність 6.030507 «маркетинг», 6.030504 «економіка підприємства»

Форма навчання денна

 

Характеристика навчальної дисципліни

 

Семестр викладання Загальний обсяг, годин/кредит Аудиторні заняття, годин Самостійна робота студента, годин Форма контролю, іспит, д/залік
Всього Лекції Практичні Лабор. Всього КзР Індивід. завдання, вид/обсяг
  144/4       -     ОДЗ ДСК

 

Розробник старший викладач Касьяненко Т.В.

 

Затверджено на засіданні кафедри фінансів і кредиту, протокол № від «___»_____2014 р.

 

 

Завідувач кафедри фінансів і кредиту ________________________ В.М. Боронос

Суми 2014

МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

 

Мета і завдання викладання дисципліни

 

Метою викладання дисципліни “Фінанси” є вивчення студентами загальних принципів і положень фінансових відносин в Україні, функціонування фінансової, бюджетної, податкової систем та їх ланок як на рівні держави, так і на рівні підприємства, а також одержання студентами спеціальних знань, необхідних в подальшому навчанні та практичній діяльності.

Головними завданнями викладання цієї дисципліни є вивчення студентами загальної теорії фінансів, включаючи питання сутності фінансів, функції фінансів, складу фінансової системи, фінансової політики, фінансового контролю, побудови і значення фінансового механізму, бюджетної системи, бюджетного устрою, бюджетного процесу, податкової системи, місцевих фінансів, цільових фондів, державного кредиту тощо.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

- ЗНАТИ суть і тенденції розвитку фінансових відносин і їх особливості в сфері державних фінансів, міжнародних фінансів і фінансів суб’єктів господарювання; загальну характеристику фінансово-кредитної, бюджетної, податкової систем держави; основні напрямки витрати бюджетних коштів, особливо на фінансування бюджетних установ і соціальний захист населення; основні положення організації місцевих (територіальних) фінансів; основні положення політики управління бюджетним дефіцитом і державним боргом; сутність фінансових ресурсів підприємств, організацію фінансової діяльності підприємств;

- УМІТИ аналізувати бюджетну, податкову політику держави, проводити аналіз виконання державного і місцевого бюджетів, робити розрахунок відрахувань податків і зборів, обов’язкових платежів підприємств і громадян у державні цільові фонди, податкові органи оцінювати вплив системи оподаткування на діяльність підприємств і формування доходів бюджету.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал