Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Практичні заняття


Номер заняття Найменування та зміст практичної роботи Обсяг годин Посилання на літературу
       
  Суть, необхідність і функції фінансів. Фінансова система України (семінарське заняття).   [1, с. 55-68]
  Фінансова політика та фінансовий механізм (семінарське заняття).   [3, с. 10-15]
  Управління фінансами, фінансове планування та фінансовий контроль (семінарське заняття).   [3, с. 10-15
  Сутність бюджету. Бюджетний устрій. Система доходів бюджету. Зробити аналіз динаміки показників Державного бюджету України за три останні роки по такому плану: 1) структура доходів бюджету; 2) структура видатків бюджету; 3) бюджетний дефіцит; 4) державні цільові фонди в структурі доходів і видатків бюджету; 5) відрахування від загальнодержавних податків в місцеві бюджети та ін. (практичне заняття)   [2, с. 20-26] [3, с. 66-78]
  Система видатків бюджету. Бюджетний дефіцит. Бюджетний процес (практичне заняття)   [12, с. 22-27] [11, с. 10-29]
  Сутність податків. Податкова система України. Податок на додану вартість. Розв’язання завдань по нарахуванню податків з використанням державних нормативних актів. (практичне заняття)   [3, с. 33-37]
  Податок на прибуток підприємств. (практичне заняття)   [3, с. 33-37]
  Податок за доходів фізичних осіб. (практичне заняття)   [3, с. 33-37]
  Акцизний податок і мито як джерело доходів бюджету. (практичне заняття)   [3, с. 33-37]
  Державні цільові фонди. Нарахування внесків в державні цільові фонди (розв’язання завдань).(практичне заняття)   [3, с. 19-36]
  Місцеві фінанси. Задачі по нарахуванню земельного податку, місцевих податків і зборів.   [2, с. 18-35]
  Державний кредит (семінарське заняття)    
  Фінанси суб’єктів господарювання    
  Фінанси домогосподарств (семінарське заняття)    
  Страховий ринок    
РАЗОМ 30 ГОДИН

 

 

ОБОВ’ЯЗКОВЕ ДОМАШНЕ завдання (ОДЗ)

 

ОДЗ є невід'ємною складовою частиною при вивченні дисципліни «Фінанси».

Мета роботи:

- розширити й закріпити теоретичні знання студентів;

- виробити у студентів уміння розуміти й використовувати законодавчі й нормативні акти;

- виробити в студентів навички критичної оцінки існуючої практики фінансової діяльності в Україні.

Варіант ОДЗ обирається студентом на підставі останньої й передостанньої цифр залікової книжки за таблицею, у якій наводяться номери варіантів і відповідних їм питань. Така таблиця наводиться в кінці робочої програми.

При виконанні ОДЗ студенти повинні відповісти на чотири теоретичних питання, зробити розрахункове завдання з аналізу Державного або місцевого бюджету.

 

Питання для ОДЗ з дисципліни “Фінанси”

 

1 Виникнення й необхідність фінансів у суспільстві.

2 Зміст і сутність фінансів. Їх специфічні ознаки.

3 Функції фінансів.

4 Відмінність і подібність категорій «фінанси» й «гроші».

5 Відмінність і подібність категорій «фінанси» й «кредит».

6 Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями в процесі вартісного розподілу.

7 Охарактеризуйте фінансову ситуацію в Україні.

8 Роль фінансів у регулюванні економіки. Основні напрямки використання фінансів для стабілізації економіки.

9 Фінансове забезпечення науково-технічного прогресу.

10 Поняття про фінанси. Об'єкти й суб'єкти фінансів. Структура фінансів.

11 Роль фінансів у ринковій економіці.

12 Фінансова система України.

13 Характеристика сфер і ланок фінансової системи України.

14 Фінансова система однієї із зарубіжних країн. Відмінність фінансових систем у порівнянні з Україною.

15 Значення й зміст фінансової політики.

16 Види фінансової політики.

17 Основні напрямки фінансової політики України на сучасному етапі.

18 Національний дохід як головне джерело формування фінансових ресурсів.

19 Склад й особливості формування централізованих фінансових ресурсів, напрямки їх використання.

20 Децентралізовані фінансові ресурси, їх джерела, фактори зростання й основні напрямки використання.

21 Фактори зростання фінансових ресурсів в умовах ринкових відносин.

22 Фінансовий механізм, його сутність і роль у реалізації фінансової політики.

23 Складові елементи фінансового механізму.

24 Фінансове планування: сутність і завдання.

25 Методи й принципи фінансового планування.

26 Поняття про управління фінансами. Об'єкти та суб'єкти управління фінансами.

27 Функції Міністерства фінансів України.

28 Завдання й функції Державної фіскальної служби України.

29 Завдання й функції Рахункової палати України.

30 Завдання й функції Державної казначейської служби України.

31 Зміст і необхідність фінансового контролю.

32 Організація фінансового контролю: форми, види й методи.

33 Державна фінансова інспекція України, її завдання й функції.

34 Види й завдання аудиторського контролю.

35 Правове регулювання фінансових відносин.

36 Поняття й зміст бюджету. Функції бюджету. Специфічні ознаки бюджетних відносин.

37 Місце й значення бюджету в загальній системі фінансових відносин.

38 Бюджетний устрій і бюджетна система України. Принципи бюджетного устрою.

39 Види бюджетів України. Розподіл доходів і витрат між ланками бюджетної системи.

40 Бюджетний процес в Україні. Порядок складання, розгляду й затвердження проектів бюджетів.

41 Виконання бюджетів. Касове виконання. Звіт про виконання бюджетів.

42 Бюджетний кодекс України. Основні положення.

43 Доходи державного бюджету України.

44 Видатки державного бюджету України.

45 Поняття про податки. Функції податків.

46 Класифікація податків за різними ознаками.

47 Податкова система України. Основні етапи становлення.

48 Податкова політика України на сучасному етапі розвитку економіки України.

49 Податок на додану вартість: сутність і значення, платники, ставки, методика розрахунку.

50 Акцизний податок, його економічна сутність, платники й порядок визначення суми акцизного податку.

51 Податок на прибуток підприємств: платники, база оподатковування, ставка податку.

52 Мито як джерело доходів бюджету.

53 Плата за землю в частині податку на майно, її економічна сутність і призначення.

54 Рентна плата.

55 Податок з доходів фізичних осіб: платники, основні ставки, розмір й одержувачі податкової соціальної пільги.

56 Екологічний податок його характеристика.

57 Місцеві податки й збори. Ставки й платники.

58 Єдиний податок. Його характеристика.

59 Податок на майно. Його характеристика.

60 Організація системи доходів бюджету. Поняття про державні доходи.

61 Джерела формування бюджетних доходів. Класифікація державних доходів.

62 Кошторис доходів і витрат бюджетної установи. Суть і призначення.

63 Поняття про державні видатки. Класифікація видатків бюджету.

64 Склад і структура бюджетних видатків.

65 Видатки на економічну діяльність.

66 Видатки на соціальний захист населення.

67 Характеристика видатків на управління, оборону й забезпечення правоохоронних органів.

68 Соціальні гарантії населенню й механізм їх реалізації.

69 Державні цільові фонди. Загальна характеристика.

70 Формування й використання коштів Пенсійного фонду України.

71 Формування й використання коштів Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності.

72 Формування й використання коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття.

73 Формування й використання коштів Фонду соціального страхування на випадок виробничого травматизму й професійних захворювань.

74 Формування й використання коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища.

75 Бюджетний дефіцит: причини виникнення, методи покриття й шляхи подолання.

76 Сутність місцевих фінансів, їх значення в економічному й соціальному розвитку території.

77 Склад і структура доходів місцевих бюджетів.

78 Склад і структура витрат місцевих бюджетів.

79 Фінанси комерційних підприємств. Їх характеристика.

80 Фінанси установ невиробничої (соціальної) сфери. Їх характеристика.

81 Державний кредит: сутність, значення й функції.

82 Державний борг. Причини й наслідки зростання державного боргу.

83 Проблеми бюджетного дефіциту в Україні в останнє десятиліття. Динаміка бюджетного дефіциту.

84 На основі даних про Державний бюджет України (або місцевий бюджет вашого району) за останні три роки проаналізуйте динаміку й зробіть аналіз податкових надходжень у бюджет. Зробіть висновки.

85 На основі даних про Державний бюджет України (або місцевий бюджет вашого району) за останні три роки проаналізуйте динаміку й зробіть аналіз основних статей доходів. Зробіть висновки.

86 На основі даних про Державний бюджет України (або місцевий бюджет вашого району) за останні три роки проаналізуйте динаміку й зробіть аналіз основних статей видатків за функціональною класифікацією. Зробіть висновки.

87 На основі даних про Державний бюджет України (або місцевий бюджет вашого району) за останні три роки проаналізуйте динаміку й зробіть аналіз неподаткових доходів бюджету. Зробіть висновки.

88 Розкрийте основні положення закону України про Державний бюджет України на поточний рік (або рішення про місцевий бюджет вашого району на поточний рік). Зробіть висновки.

 

Б Питання, що виносяться для самостійного вивчення студентами

Номер теми Номер розділу Теми та питання, що виносяться для самостійного вивчення студентами Норма часу СРС, годин Посилання на літературу
         
  Індивідуальна робота студента.   [4, с. 10-25] [3, с. 8-33] [3, с. 58-100]
1.1 Фінанси та гроші. Відмінності їх як економічних категорій.
1.2 Фінанси і кредит. Специфіка кредиту як розподільчої категорії Взаємозв’язок фінансів і кредиту. Їх комплексне використання для забезпечення потреб суспільного відтворення.
1.3 Фінансовий механізм та мікро- та макрорівнях. Вплив фінансового механізму на суспільне відтворення.
1.4 Вивчення нормативної бази, що регулює діяльність органів управління фінансами, а також контролюючих органів.
1.5 Вивчення нормативної бази, що регулює фінансування бюджетних установ різних сфер.
1.6 Бюджетний процес в зарубіжних країнах.
1.7 Фінансові ресурси та джерела їх формування.
1.8 Фінансові резерви підприємств, їх роль і призначення.
1.9 Фінансові аспекти участі України у міжнародних організаціях.
1.10 Вивчення нормативної та законодавчої бази, що регулює податкову систему України.
1.11 Вивчення нормативної та законодавчої бази, що регулює діяльність державних цільових фондів.
1.12 Вивчення нормативної та законодавчої бази, що регулює фінансову діяльність місцевих органів влади.
  Підготовка до лекцій (робота з лекційним матеріалом).   [1, с. 5-37]
  Підготовка до практичних занять.   [4, с.46-58]
  Виконання розрахункової роботи. Робота з матеріалом розрахункової роботи та підготовка до захисту.   Уся література (в залежності від теми)
  Робота з додатковими темами курсу.   [19, 10-22] [2, с. 42-55] [11, с. 10-15]
5.1 Фінансовий ринок
5.2 Страховий ринок України.
5.3 Фінанси невиробничої сфери.
5.4 Плата за ресурси. Економічне призначення ресурсних платежів. Види плати за ресурси, побудова ставок і визначення платників.    
5.5 Історія виникнення фінансів.
5.6 Фінансова система зарубіжних країн.
  6.1 Підготовка до атестації    
РАЗОМ 84 ГОДИН

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал