Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Структура залікових кредитів курсу
 

Номер розділу Номер підрозділу Назви розділів, підрозділів, тем та основні питання, що розглядаються Загальний обсяг годин Лекції, годин Практичні, годин Самостійне опрацювання матеріалу, годин Індивідуальні завдання, годин
               
Семестр 4
1-й модульний цикл
  Суть, необхідність і функції фінансів.         -
1.1 Виникнення фінансів.
1.2 Сутність фінансів. Функції фінансів.
1.3 Фінансові ресурси, їх сіть, склад і структура. Централізовані та децентралізовані фінансові ресурси.
1.4 Фінансові резерви як один з видів фінансових ресурсів. Форми і методи формування фінансових резервів. [1, с. 36-55]
  Фінансова система України.         -
  2.1 Фінансова система України за внутрішньою побудовою. Характеристика сфер та ланок фінансової системи.
  2.2 Фінансова система України за організаційною побудовою. Характеристика органів та установ, що складають фінансову систему.
  Суть фінансової політики.         -
  3.1 Сутність фінансової політики.
  3.2 Види фінансової політики. Їх характеристика.
  3.3 Фінансова політика України на сучасному етапі.
  Фінансовий механізм.         -  
4.1 Фінансовий механізм як складова частина господарського механізму. Структура фінансового механізму.
4.2 Поняття про управління фінансами, його принципи та функціональні елементи. Організація управління фінансами.
4.3 Суть, завдання, принципи, етапи та методи фінансового планування. Система фінансових планів.
4.4 Організація фінансового контролю в України, його класифікація по видах, часу проведення, формах і методах. органи фінансового контролю, їх функції, права та обов’язки. [2, с 15-24]  
  Сутність бюджету. Бюджетний устрій.         -  
5.1 Бюджет держави як економічна категорія. Бюджет як основний фінансовий план держави. Бюджетна класифікація. Роль і місце бюджету в фінансово-кредитному механізмі.
5.2 Поняття бюджетного устрою і бюджетної системи, їх співвідношення. бюджетне законодавство. Склад бюджетної системи України. [2, с. 30-36]
  Система доходів бюджету.         -  
6.1 Методи формування доходів бюджету. Доходи держави від підприємницької діяльності. Доходи від державних майна та угідь, надання послуг.
6.2 Податковий метод мобілізації доходів бюджету. Державні позики. Емісійний прибуток держави. [3, с. 117-135]
  Система видатків бюджету.         -  
7.1 Класифікація видатків бюджету.
7.2 Склад і структура видатків бюджету України.
7.3 Видатки бюджету на економічну діяльність і науку.
7.4 Склад видатків на оборону, порядок їх планування і фінансування. Видатки бюджету на державне управління, їх склад. [1, 67-79]
  Бюджетний дефіцит. Бюджетний процес.         -
8.1 Бюджетне регулювання. Стан бюджету: рівновага доходів і видатків і бюджетний надлишок, бюджетний дефіцит. Бюджетний дефіцит: визначення, причини виникнення, показники, джерела покриття, наслідки.
8.2 Бюджетні права і бюджетна ініціатива. Бюджетний процес, його етапи. [1, с. 22-37]
Атестація          
Всього із залікового кредиту          
2-й модульний цикл
  Податкова система України          
9.1 Суть і функції податків. Класифікація податків, її ознаки. Види податків. Основні елементи податку.
9.2 Податкова система: поняття, наукові основи побудови. Методи і принципи оподаткування. Податкова система України, основні етапи її становлення.
9.3 Податок на додану вартість: сутність та значення. Методика включення податку до ціни товарів, послуг, робіт. Визначення бази оподаткування. Ставки, суб’єкти податку. Порядок та строк сплати до бюджету.
9.4 Акцизний податок. Акциз як форма непрямого оподаткування. Платники акцизного податку, визначення його суми. Пільги акцизному оподаткуванню, порядок і строки сплати акцизного збору до бюджету.
9.5 Податок на прибуток підприємств, його роль і місце в податковій системі. Платники, об’єкт оподаткування, ставка податку. Пільги, порядок обчислення і сплати до бюджету.
9.6 Податок з доходів фізичних осіб. База оподаткування. Податкова соціальна пільга.
9.7 Спрощена система оподаткування. Єдиний податок. Фіксований сільгоспподаток.
9.8 Мито як джерело доходів бюджету. платники і ставки мита. порядок перерахування мита до бюджету. [2, с. 110-117] [3, с. 45-55]
  Державні цільові фонди.          
  10.1 Державні цільові фонди, їх суть, необхідність, розвиток.          
  10.2 Соціальне страхування, його суть, особливості. Розвиток системи соціального страхування в Україні. Формування і використання фонду соціального страхування.
  10.3 Пенсійний фонд України. Джерела і порядок формування пенсійного фонду України, склад видатків. Розвиток системи пенсійного забезпечення. Пенсійна реформа.
  10.4 Фонд соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, зумовленими похованням
  10.5 Фонд соціального страхування на випадок безробіття, його призначення, джерела формування і напрями використання.
  10.6 Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
  10.7 Економічні фонди. Фонд охорони навколишнього середовища. Інші економічні цільові фонди. [2, 20-28]
Атестація          
Всього із залікового кредиту          
3-й модульний цикл
  Місцеві фінанси.          
11.1 Сутність місцевих фінансів.
11.2 Місцеві бюджети, їх доходи і видатки. Закріплені та регулюючі доходи. Субсидія, субвенція, дотація.
11.3 Місцеві податки і збори, їх роль в формуванні доходів місцевих бюджетів.
11.4 Плата за землю як загальнодержавний податок, що формує кошти місцевого бюджету. [1, с. 15-19]
  Державний кредит.         -
10.1 Економічна сутність державного кредиту, види державного кредиту.
10.2 Державний борг. Капітальний і поточний державний борг. Причини і наслідки зростання державного боргу.
10.3 Форми державних позик, їх види. Класифікація державних внутрішніх позик. [4, с. 17-28]
  Фінанси підприємницьких структур          
12.1 Поняття фінансів підприємницьких структур, їх зміст, функції.
12.2 Фінансові ресурси підприємств: джерела формування та напрямки використання.
12.3 Принципи організації фінансів підприємницьких структур
   
  Страхування. Страховий ринок         -
  13.1 Сутність страхового захисту. Економічна природа і сутність страхування.          
  13.2 Функції і принципи страхування          
  13.3 Класифікація страхування. Добровільне і обов’язкове страхування.          
  13.4 Поняття страхового ринку його структура.          
  Фінанси домогосподарств         -
13.1 Теоретичні основи фінансів домогосподарств.
13.2 Бюджет домогосподарства.
13.3 Заощадження домогосподарств, їх класифікація, мотиви і чинники. [3, с. 341-368]
Атестація          
Всього із залікового кредиту          
Разом за 4-й семестр (атестація 6 годин за семестр)          
                 

Данная страница нарушает авторские права?


mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал