Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Жұмыс сапасын қамтамасыз ету


Тұ рғ ызылатын тұ тас қ ұ ймалы ү ймереттер мен ғ имараттардың қ осып алғ андағ ы сапасы қ алып орнату, арматуралау жә не бетондау жұ мысарының сапасына байланысты болады. Ал осы жұ мыстардың ө зі қ олданылатын материалдар мен жартылай фабрикаттарғ а тә уелді.

Қ алыптар техналогиялық кү ш тү скенде берік болуы керек, формаларының дұ рыстығ ы мен мө лшерлерінің дә лдігін қ амтамасыз ету қ ажет. Бетондалғ ан қ ұ ралымдардың бү лдіруінсіз тез қ ұ растырғ ан не бө лшектеген жө н. Арматураны орнық тыру, бетонды тө сеп, тығ ыздау қ иындық тар туғ ызбау қ ажет.

Қ алып ә детте алдын ала салынып жатқ ан объектіден тысқ ары жерде дайында жә не оның элементтер объектігі таң баланғ ан кү йде келіп тү седі. Қ алып элементтерін ө ндірістік жұ мыстар жобасының нұ сқ ауына сә йкес тасымалдау керек.

Қ ұ рылыс алаң ына жеткізілетін дайын қ алып элементтері байқ аудан жә не аспаптық тексерістен еткізіледі. Қ алыптың ә рбір элементінің таң басы болуғ а тиісті. Одан ә рі қ алыпты пайдаланғ ан кезде қ алып мерзімдік аспаптық алынады, болаттан жасалғ андары ү шін кемінде 20 айналым жә не ағ аштан жасалғ андары ү шін кемінде бес айналымнан тексеріліп тұ рады.

Қ алыптың кө лемінің жобадан ауытқ уы соғ ан жіберілгеннен онша асып тү спеуі керек.

Жиналғ ан, бетондауғ а ә зір етілген қ алып, оғ ан тірек болатын қ ұ ралымдар, сондай-ақ кө тергіш жабдық тар акті бойынша қ абылдануғ а тиісті.

Бетонның ү сті сапалы болуын артыру ү шін қ алыптың жақ тау беттері, бетонғ а жалғ асатын жері тегіс сү ргіленген болуы керек.Жинақ талғ ан қ алып тығ ыз болуы жә не цемент сұ йығ ының ағ ып кетуіне жол бермеуі керек. Геометриялық форманың дұ рыстығ ын қ амтамасыз ету ү шін темірбетон имелер, қ алыбы жә не кружаласы, аралығ ы 4 м асып тү сетін бағ аналар қ ұ рылыс кө терімінде қ ойылады.

Арматуралар мен арматуралық бұ йымдардың сапасына арнайы қ ұ жат – сертификатпен кепілдік беріледі. Онда дайындаушы зауыттың аты, партиясының нө мірі, шығ арылу мерзімі, болаттың класы мен таң басы, оның химиялық қ ұ рамы, диаметрі мен механикалық қ асиеттері кө рсетіледі.

Қ алыптағ ы арматура қ аң қ алары мен торлары жобағ а сә йкес болып, сү йемелдейтін қ ондырғ ылардың, шаблондардың, бекіткіштердің, тө сеніштердің кө мегімен бетондау процесінде жылжып кетпейтіндей етіп бекітіледі. Арматуралық тіреулердің ауытқ ушылығ ы жобағ а қ арағ анда диаметр ауқ ымдылығ ынан 1/5 артық қ а жә не орнық тырылатын тіреуден ¼ диаметрден артық қ а жіберілмейді. Қ алыптағ ы арматура жасырын жұ мыстарды білдіретін акті бойынша қ абылданып алынады.

Тұ тас қ ұ ймалы бетон қ ұ ралымдарының сапасы кө п жағ дайда дайындалғ ан бетон қ оспасының ерекшеліктеріне жә не оның қ атқ ылдану процесіндегі кү тіміне байланысты болады.

Тө сегеннен кейін бетон қ оспасының жоғ ары сапасын белгілі бір мынадай талаптарды орындағ ан кезде ғ ана қ амтамасыз етуге болады: температуралық -ылғ алды қ олайлы режимді ұ стап тұ ру, қ атқ ылданғ ан бетонды соқ қ ыдан, жарылудан жә не басқ а да механикалық ә серлерден, температураның кү рт ө згеруінен жә не тез кеуіп, қ ұ рғ ауынан сақ тау.

Бетонды жауып, суару бетондағ аннан кейін 10-12 сағ аттан кешіктірілмей, ал ыстық жә не желді кү ндері 2-3 сағ аттан кейін басталады. Егер сыртқ ы температура 15º C жә не одан жоғ ары болса, алғ ашқ ы ү ш кү ні кү ндіз кемінде 3 сағ аттан кейін жә не тү нде бір рет суарады, ал одан кейінгі кү ндері бетон 70% жобалық беріктігіне ә детте 7-15 кү н жеткенше тә улігіне ү ш рет суарылады.

Бетонды ерітіндімен тұ тас байлауғ а лайық талмағ ан бетонның ү стін пленка тә різдес қ ұ рамамен немесе шағ ылыстыру қ абілетін арттыратын жә не ү стін кү н сә улесімен қ ызуын азайтатын сұ йық ә к қ осылғ ан су-битумды эмульсияменжабу ұ сынылады.

5º C жә не одан тө мен температурада бетонды суармайды. Оғ ан кү тім жасау шаралары, оларды жү ргізу тә ртібі мен мерзімі, орындалуына бақ ылау жасау ө ндірістік жұ мыстардың жобасында қ арастырылғ ан.

Бетонның беріктігі кемінде 1, 5 МПа болғ анда ғ ана бетон ү стімен жү ріп, оғ ан қ алып орнатуғ а болады.

Бетон сапасына бақ ылау жасағ ан кезде оның физикалық -механикалық кө рсеткіштерінің сә йкестігі жоба талаптарына сай келетіндігі тексеріледі жә не ол оны дайын кү йіне ә зірлеу сатысында жү зеге асырылады. Бетон қ оспасын дайындап, тө сеу сатысында оның қ озғ алғ ыштығ ы тексеріледі. Ол ауа райының қ алыптасқ ан жә не толтырғ ыштардың тұ рақ ты ылғ алдылығ ы жағ дайында алмасуда кемінде екі рет қ оспаны дайындап, тө сейтін жерде жү ргізіледі. Ылғ алдылығ ы кү рт ө згеретін, қ оспаның жаң а қ ұ рамын дайындауғ а кө шкен немесе жаң а партиядан қ ұ ралатын болса, кемінде ә рбір екі сағ ат сайын тексеріп отыру керек.

Бұ ғ ан қ оса қ ұ ралымдардағ ы бетон сапасының беріктігін, аязғ а тө зімділігін жә не бұ рғ ыланғ ан керндерде су ө ткізгіштігін сынау жолымен анық талады. ағ ан кезде ғ ана қ амтамасыз етуге болады: температуралық -ылғ алды қ олайлы режимді ұ стап тұ ру, қ атқ ылданғ ан бетонды соқ қ ыдан

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал