Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Техникалық-экономикалық көрсеткіштер


 

Тұ тас қ ұ ймалы бетон жә не темірбетон қ ұ ралымдарын тұ рғ ызудың кешенді технологиялық процестеріне кіретін тасқ ынды ө ндірістік қ арапайым технологиялық процестердің анағ ұ рлым оң айлы вариантын таң дау тү рлі техникалық -экономикалық кө рсеткіштерді салыстыру жолымен: орындалатын жұ мыстардың ұ зақ тығ ы, жұ мыс бірліктерінің қ ұ ны мен сыйымдылығ ы; нақ ты кө рсеткіштердегіө німділік бойынша жү ргізіледі.

Тү пкілікті ө нім бірлігінің қ ұ нын алу ү шін тұ рақ ты қ ұ рамдағ ы машиналар жиынтығ ы қ олданылады, ол мынадай формуламен анық талады:

 

мұ ндағ ы Eш – тасымал шығ ындарын есепке алғ андағ ы бірың ғ ай шығ ындар, тең ге; Vж – тү пкілікті ө нім бірлігіндегі белгілі бір тү рдегі механикаландырылғ ан жұ мыстардың жалпы кө лемі; См.а, і – жиынтық тағ ы і –машиналардың машина-алмасу қ ұ ны, тең ге; nі – і – жиынтық ү лгісіндегі машиналардың саны; Eж – машиналарды пайдалану шығ ындары есепке алынбағ ан жағ дайдағ ы жұ мысшылардың алмасудағ ы ең бек ақ ылары, тең ге; Vж.а – тү пкілікті ө нім бірлігіндегі жиынтық алмасу ішінде орындағ ан белгілі бір жұ мыс тү рінің кө лемі; 1, 08 жә не 1, 5 машиналарды пайдаланғ аны ү шін жә не жұ мысшыларғ а ең бек ақ ы тө леуге жұ мсалатын шығ ындардың тиісінше коэффициенттері.

Жұ мыс бірлігінің сыйымдылығ ы мына формуламен анық талады:

 


мұ ндағ ы Eк – жұ мыс сыйымдылығ ының қ осындысы, адам-алмасу; Vж – тү пкілікті ө нім бірлігіндегі жұ мыстардың жалпы кө лемі; Eм – машиналарды қ ұ рылыс алаң ына жеткізуге, кран астындағ ы жолдарды салуғ а, машиналарды жинақ тауғ а жә не ажыратуғ а байланысты бірың ғ ай ең бек шығ ындары, адам-алмасу; Ем.а – і –машинағ а машина-алмасу кезіндегі кететін ең бек шығ ындары, адам-алмасу; nі – і – жиынтық ү лгісіндегі машиналардың саны; Eж – машиналарды пайдаланудағ ы ең бек шығ ындары есепке алынғ андағ ы ескерілмеген жағ дайдағ ы процеске қ атысатын жұ мысшылардың ең бек шығ ындары; Vж.а – тү пкілікті ө нім бірлігіндегі жиынтық алмасу ішінде орындағ ан белгілі бір жұ мыс тү рінің кө лемі.

 

Жұ мыстың ұ зақ тығ ы мына формуламен анық талады:

 


мұ ндағ ы Vж – тү пкілікті ө нім бірлігіндегі механикаландырылғ ан жұ мыстардың жалпы кө лемі; Eм – машиналарды қ ұ рылыс алаң ына жеткізуге, кран астындағ ы жолдарды салуғ а, машиналарды жинақ тауғ а жә не ажыратуғ а байланысты бірың ғ ай ең бек шығ ындары, адам-алмасу; Ө ж.а – машиналар жиынтығ ының алмасудағ ы пайдалану ө німділігі; Σ Ті – жинақ тауғ а, ажыратуғ а жә не машиналарды іске қ осып кө руге (Тж.а), оларды учаскелерге, алымдарғ а кө шіруге (Тк) жә не ө зге жұ мыстар орындау салдарынан пайда болатын ү зілістерге (Тү ) байланысты барлық операциялардың ұ зақ тығ ы, яғ ни:

Ең бек ө німділігі мына формуламен анық талады:

 

 

мұ ндағ ы Σ Ем, Σ Ек – механикаландырылғ ан жә не қ ол ең бегіне жұ мсалатын тиісінше ең бек шығ ындары.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал