Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Жұқпалы аурумен ауырған науқастың тері жабындысы мен көзге көрінер шырышты қабаттарының сипатын бағалау


Менингеальды белгілерді, қ алыпты жә не патологиялық рефлекстерді, ә р тү рлі жас тобындағ ы балаларда ошақ тық симптоматиканы анық тау

 

       
  Менингеальды белгілерді, қ алыпты жә не патологиялық рефлекстерді, ә р тү рлу жас тобындағ ы балаларда ошақ тық симптоматиканы анық тау.   0, 5  
  Бала мен анасымен жалпы қ арым-қ атынас орнату, оның ың ғ айлы отыруына немесе жатқ анына кө з жеткізу. Баланың аты-жө нін, тегін, жасын, ауырғ ан кү нін кө рсету.   0, 5  
  Науқ астың шағ ымдарын анық тау жә не ауру динамикасында оның дамуы.   0, 5  
  Менингиальды синдром симптомдарын анық тау: баланың мә жбү рлі жағ дайы (басының шалқ аюы, қ олы шгынтағ ында бү гіліп, денесіне ә келінген, аяғ ы тізе жә не жамбас-сан буындарында бү гілген).   0, 5  
  Желке бұ лшық еттерінің регидтілігі: басты жазғ ыш бұ лшық еттердің кернеуіне байланысты науқ астың басын енжар бү ккенде кеудесіне ә келу мү мкін емес.   0, 5  
  Керниг симптомы: арқ асымен жатқ ан науқ астың, тізе жә не жамбас-сан буывндарында тік бұ рышты бү геді, жамбастың артқ ы бұ лшық еттерінің кернеуіне байланысты тізе буынында аяқ тың пассивті жазылуы мү мкін емес.   0, 5  
  Брудзинский І симптомы: желке бұ лшық еттерінің тартылуымен бірге зерттеледі; арқ асымен жатқ ан науқ астың басын енжар бү ккенде аяғ ы тізе жә не жамбас-сан буындарында бү гіледі.   0, 5  
  Брудзинский ІІ симптомы: шап бө лігін басқ анда аяқ тары алдынғ ы белгідегідей бү гіледі.   0, 5  
  Брудзинский ІІІ симптомы: Керниг симптомымен бірге зерттелінеді, аяқ ты тізе буынында бү ккен кезде екінші аяқ тізе буынында бү гіліп ішке қ арай ә келінеді.   0, 5  
  Лессаж симптомы: омыраудағ ы баланы екі қ олмен қ олтығ ынан ұ стап, басын арқ а жағ ынан сұ қ саусақ пен демеп, кө тергенде аяқ тарының тізе жә не жамбас-сан буындарында бү гілу есебінен аяқ таның ішіне қ арай еріксіз тартылуы байқ алады.   0, 5  
  Бехтерев симптомы: бет доғ асын ұ рғ ылағ анда лакальды ауырсыну.   0, 5  
  Нә рестелердің физиологиялық рефлекстері: Маро рефлексі (қ ұ шақ тау), ү стелдің ү стінндегі жатқ ан бала басына 15-20 см қ ашық тық та екі жағ ынан бұ рады, жауап ретінде бала қ олдарын екі жақ қ а ә кетеді, саусақ тарын жазады, содан кейін қ олын қ айта орнына ә келіп қ ұ шақ тау сияқ ты қ имыл жасайды.   0, 5  
  Бауэр рефлексі (ең бектеу) – баланы ішімен жатқ ызып бү гілеген аяқ табанының астына қ олды тірегенде бала ең бектеу қ имылын жасайды.      
  Робинсон рефлексі (ұ стау) – баланың қ олына салынғ ан жің ішке затты ұ стау жә не мық ты ұ стап қ алуы.      
  Бабкин рефлексі (алақ ан-ауыз) – баланың алақ анын бас бармақ пен басқ анда, ол аузын ашады жә не басын иеді.      
  Патологиялық рефлекстер: қ ұ рсақ рефлекстері іш терісін қ абырғ а, доғ асынан тө мен (жоғ арғ ы қ ұ рсақ рефлексі), кіндік дең гейінде (ортаң ғ ы қ ұ рсақ рефлексі), шат қ атпары (ү стінен тө менгі қ ұ рсақ) штрих тә різді тітіркнедіру арқ ылы шақ ырылады. Жауап реакциясы іш бұ лшық еттерінің жиырылуымен кө рінеді.      
  Ошақ ты симптомдар: спастикалық сипаттағ ы моно- и гемипарездер, жеке бас ми жү йкелері зақ ымдалуы (II, III, IV, VII пары); дірілдер, гиперкинездер, атаксия, координатолық бұ зылулар, сің ір рефлекстері асимметриясы, сө йлеу бұ зылуы      
  Максимальды балл      

 

 

Жұ қ палы аурумен ауырғ ан науқ астың тері жабындысы мен кө зге кө рінер шырышты қ абаттарының сипатын бағ алау

 

       
  Пациентті жалпы қ арап, ың ғ айлы отырғ анына немесе жатқ анына кө з жеткізу. Аты-жө нін, жасын, ауру кү нін сұ раң ыз   0, 5  
  Шағ ымдануын сұ растыруда терідегі бө ртпелердің шығ у сипаты жә не бө рту басталғ ан кезде интоксикация белгілерінің айқ ындылы, қ осымша катаральды белгілердің байқ алуы: кө мекейде ауырсыну, жарық тан қ орқ у, кө зі жасаурау болуы, сонымен қ атар басқ а да мү шелер мен жү йелер бойынша ауытқ улар болғ аны жө нінде ақ параттарды толығ ымен анық тау керек. Асқ ынумен ө ткен ағ ымда ауа – тамшылы жұ қ палы ауруларда неврологиялық симптомдпр да байқ алуы мү мкін.   0, 5  
  Сырқ ат анамнезінде: сырқ аттану басталу мерзімі мен бө ртпе шығ у уақ ыты, орналасуы мен сипаты, сырқ аттану барысында интоксикация жә не катаральды белгілерінің айқ ындылығ ы, бө рту кезең інің ұ зақ тығ ын анық тап алу керек   0, 5  
  Эпидемиологиялық анамнезде: бала қ оғ амдық орындарғ а, балалар ұ жымына барғ андығ ы жө нінде жайттарды, краснуха, қ ызылша, желшешек, жә ншаумен ауырғ ан немесе қ андай да бір бө ртпесі бар не жұ қ палы аурумен ауырып жү рген сырқ аттармен қ атынаста соң ғ ы ү ш аптада болу мү мкін жайттарды толық тай сұ растыру керек.   0, 5  
  ө мір анамнезінде: краснуха, қ ызылшағ а қ арсы екпе алу мә ліметтерін жә не аллергиялық реакциялар туралы мә лімет жинау қ ажет   0, 5  
  Объективті статус: баланы қ арау кезінде жалпы жағ дайына назар аударың ыз(ауыр, орташа ауыр, қ анағ аттанарлық қ а жақ ын), интокцикаци белгілері мен олардың айқ ындылығ ы (дене қ ызуы, тә беті нашарлауы, қ ұ су, бас ауруы, ә лсіздік, ұ йқ ышылдық, мазасыздану, қ озу)   0, 5  
  Терісін сипаттауда оның тү сін, фонын бағ алаң ыз::
 • Қ ызылшы мен краснуха кезінде ө згермейді;
 • Жә ншау кезінде – терісі қ ұ рғ ап, қ ызарып кетеді
     
  Бө ртпе болуы жә не оның сипатын кө рсету керек:
 • краснухада боз – қ ызғ ылт тү сте, дақ ты, кейде папулезды, ұ сақ, ө зара қ осылуғ а бейім емес, дө ң гелек не сопақ пішінде;
 • жә ншауда – нү ктелі, милиарлы, петехия не сызат тә різді геморрагиялық;
 • қ ызылшада – айқ ын дақ ты, папулезды, кейде геморрагиялық, (дақ тану кезінде), кө лемі – орташа немесе ірі, ө зара қ осылуғ а бейім, кезең ділік тә н
     
  Бө ртпе орналасуы орнын кө рсетің із:
 • краснуха - кө бінесе арқ асында, жамбасында, аяқ – қ олд буынының жазғ ыш бө лігінде;
 • жә ншауда – кеуде қ уысының бү йірінде, іштің тө менгі бө лігінде, шап ұ шбұ рышында, аяқ – қ олдың бү ккіш бө лігінде, Пастия мен Филатов симптомдары болады;
 • қ ызылшада - бө рту шығ у кү ніне қ арай 1 – ші кү н – бетінде, 2 – ші кү н – беті мен кеуде, 3- ші кү н – бетте, кеудеде жә не аяқ – қ олда байқ алады
     
  Ауызды қ арағ анда ұ рт шырышына, тілге, қ ызыл иекке назар аударың ыз:
 • краснухада -таза, қ ызғ ылт тү сте, жылтыр
 • жә ншауда – 2 – 3 – ші кү ндері «таң қ урай тә різді тіл»;
 • қ ызылшада – ұ рт шырышы тең білденген, Бельский –Филатов –Коплик дақ тары болады
     
  Жұ тқ ыншақ та (жұ мсақ таң дай, доғ ашық та, бадамша безде)
 • краснухада - жұ мсақ таң дайда энантема
 • жә ншауда – 1 – ші кү ннен бастап айқ ын қ ызару «жалындағ ан аран» тә різді, бадамша безде ірің ді жабынды байқ алады;
 • қ ызылшада – жайылмалы қ ызару, жұ мсақ таң дайда тү йіршікті жә не дақ ты энантема;
     
  Конъюнктиваны қ арағ анда:
 • краснухада – қ абағ ы қ ызарып, ісініп тұ рады
 • қ ызылшада - Гиперемия и отек конъюнктивалары қ ызарып, ісінеді, олардың фолликулдары ұ лғ аяды, склерит, жарық тан «қ орқ у», жасаурау болады
     
  Максимальды балл      

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал