Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ызылшаға күмәндану кезіндегі тексеру жоспарын құрастыру.


Р ДМ БР №58/9 22.01.2005 ж.

 

       
  Жалпы қ ан анализі   0, 5  
  Жалпы зә р анализі   0, 5  
  Нә жісті қ ұ рт жұ мыртқ аларғ а тексеру №3   0, 5  
  2 жасқ а дейінгі балаларғ а жә не оларды кү ту ү шін жатқ ызылғ ан ересек адамдарғ а-нә жісті ішек тобына бактериологиялық себу №1 (шигеллез, сальманеллез, эшерихиоз).   0, 5  
  2-2, 5 мл кө лемде қ анды ЕГАР(РПГА), ИФА қ ызылша диагностикумен, қ анды бө ртпе пайда болғ аннан 4 кү ннен ерте емес мерзімде алады, содан кейін динамикада 10-14 кү ннен соң.   0, 5  
  Бронх-ө кпе жү йесі жағ ынан асқ ынулар болса, ө кпе рентгенограммасы.   0, 5  
  Максимальды балл      

 

Кө кжө тел мен кө кжө телтә різді сырқ атқ а кү мә ндану кезіндегі тексеру жоспарын қ ұ растыру.

 

       
  Жалпы қ ан анализі   0, 5  
  Жалпы зә р анализі   0, 5  
  Нә жісті қ ұ рт жұ мыртқ аларғ а тексеру №3   0, 5  
  2 жасқ а дейінгі балаларғ а жә не оларды кү ту ү шін жатқ ызылғ ан ересек адамдарғ а-нә жісті ішек тобына бактериологиялық себу №1 (шигеллез, сальмонеллез, эшерихиоз).   0, 5  
  Мұ рын жұ тқ ыншақ тан Борде-Жангу таяқ шасына жә не Bordetella parapentussis-ке жағ ынды алу №2.   0, 5  
  Жоғ арғ ы тыныс алу жолдарынан «жө тел пластинкалары» ә дісімен бө ліндіні себу (жө тел ұ стамасы кезінде)   0, 5  
  Қ анды серологиялық зерттеу (ЕГАР, ИФА) кө кжө тел мен паракоклюш антигендерімен аурудың басында жә не динамикада 7-10 кү ннен соң.   0, 5  
  Максимальды балл      

Кезең дік жә не шығ ару эпикриздерді жазу.

 

       
  Кезең дік эпикриз ә рбір 10 кү н сайын жазылады (науқ ас ауруханада ұ зақ жатқ анда) шығ ару эпикризі - науқ ас ауруханадан шығ арда жазылады. (ауру тарихында жә не шығ аруғ а арналғ ан арнайы бланкіда).   0, 5  
  Наукастың аты-жө ні, жасы.   0, 5  
  Тү скен кү ні жә не шық қ ан кү ні.   0, 5  
  Мекен-жайы.   0, 5  
  Ұ йымдасуы.   0, 5  
  Қ ортынды диагноз.   0, 5  
  Негізгі аурудың асқ ынулары.   0, 5  
  Қ осымша диагноз.   0, 5  
  Тү скендегі шағ ымдар, ауру анамнезі, эпидемиологиялық анамнез.   0, 5  
  Тү скендегі объективті статус (толығ ымен)   0, 5  
  Жү ргізілген тексерулер- барлық анализдер толығ ымен жазылып, алу кү ні мен анализ № белгіленеді. Сонымен қ атар инструментальды тексерулер берілгендері (ө кпе рентгенограммасы, қ ұ рсақ қ уысы мү шелерін жә не бү йректерді УДЗ, бас мидың КТ) жә не жеке мамандар қ орытындылары жазылады.   0, 5  
  Жү ргізілген ем (барлық препараттар жазылады, дозалары, кү ніне неше рет, неше кү н, қ ан немесе ЖМП қ ұ йғ анда-кү ні, кө лемі жазылады)   0, 5  
  Жү ргізілген емнің фонында аурудың динамикасы жазылады.   0, 5  
  Сатылы эпикриз жоспарланғ ан қ осымша тексеруді жә не арық арай алынатын емді жазумен аяқ талады.   0, 5  
  Шығ ару эпикризі: бала жақ сарумен немесе сауығ умен немесе ө згеріссіз шығ атынын жә не нұ сқ ауларды жазумен аяқ талады.      
  Максимальды балл      

Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал