Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЖРВИ - тұмау, парагрипп, аденовирусты инфекция кезіндегі зерттеу жоспарын құрастыру.


 

       
  Жалпы қ ан анализі   0, 5  
  Жалпы зә р анализі   0, 5  
  Нә жісті қ ұ рт жұ мыртқ аларғ а тексеру №3   0, 5  
  2 жасқ а дейінгі балаларғ а жә не оларды кү ту ү шін жатқ ызылғ ан ересек адамдарғ а-нә жісті ішек тобына бактериологиялық себу №1 (шигеллез, сальмонеллез, эшерихиоз).   0, 5  
  Иммунофлюоресценцияғ а мұ рыннан жағ ынды алу.   0, 5  
  Жоғ арғ ы тыныс жолдарынан вирустарғ а шайындыны алу, ауру басталғ аннан алғ ашқ ы 3 кү нде.   0, 5  
  Қ анды ЕГАР (РПГА)- на тұ мау, парагрипп, аденовирус жә не с.т.б. антигендерімен-ауруханағ а тү скенде жә не динамикада 14 кү ннен соң.   0, 5  
  Максимальды балл      

 

10. Жедел шеткі салдануғ а кү мә ндану кезіндегі тексеру жоспарын қ ұ растыру (полиомиемит, энтеровирусты полирадикулоневрит):

(Қ Р ДМ БР №535, 27.12.1995 ж. жә не №577 12.06.2002 ж.)

 

       
  Жалпы қ ан анализі   0, 5  
  Жалпы зә р анализі   0, 5  
  Нә жісті қ ұ рт жұ мыртқ аларғ а тексеру №3   0, 5  
  2 жасқ а дейінгі балаларғ а жә не оларды кү ту ү шін жатқ ызылғ ан ересек адамдарғ а-нә жісті ішек тобына бактериологиялық себу №1 (шигеллез, сальмонеллез, эшерихиоз).   0, 5  
  Жоғ арғ ы тыныс жолдарынан вирустарғ а шайындыны алу, ауру басталғ аннан алғ ашқ ы 5 кү нде.   0, 5  
  Нә жісті ротавирусқ а, поливирусқ а № 2 (антибиотиктер салынатын таза флаконғ а 4-5 грамм кө лемінде- флаконның жартысынан кө птеу), 24-48 сағ ат интервалымен, +4-8 градустан жоғ ары емес температурада сақ тау жә не тасымалдау.   0, 5  
  Қ анды ЕГАР (РПГА) (ИФА) поливирус жә не энтеровирус антигендерімен (диагностикаммен) ауруханағ а тү скенде жә не 2-3 аптадан соң.   0, 5  
  Невропатолог кең есі.   0, 5  
  Максимальды балл      

10. Вирусты гепатиттердегі тексеру жоспарын қ ұ растыру:

(Қ Р ДМ БР №1050 26.11.2002 ж.)

 

       
  Жалпы қ ан анализі   0, 5  
  Жалпы зә р анализі   0, 5  
  Нә жісті қ ұ рт жұ мыртқ аларғ а тексеру №3   0, 5  
  2 жасқ а дейінгі балаларғ а жә не оларды кү ту ү шін жатқ ызылғ ан ересек адамдарғ а-нә жісті ішек тобына бактериологиялық себу №1 (шигеллез, сальмонеллез, эшерихиоз).   0, 5  
  Қ анның биохимиялық анализі: билирубин, оның фракциялары, АлАТ, АсАТ, тимол жә не сулема сынамалары.   0, 5  
  Коалулограмма (тромботест, плазманың протромбинді бенсенділігі-ППБ (протромбинді индекс), фибриноген, рекальцификация уақ ыты)   0, 5  
  Гепатиттер А, Е, В, С, Д маркерларына қ анды тапсыру ИФА тә сілі бойынша: -анти HAV-JgM жә не G; -анти HЕV-JgM и G; -НвsAg, анти HBc-JgM жә не G, HbeAg, анти HBs-антиденелер; анти HBc-антиденелер; -анти –HCV; - анти –HDV; РНК HDV;   0, 5  
  НВV- ДНК - сы; НСV- РНК – ны ПТӘ тә сілімен анық тау;   0, 5  
  Кө рсеткіштер бойынша- иммунограмма жә не протеинограмма (созылмалы ағ ымғ а кү мә ндану болғ анда);   0, 5  
  Қ ұ рсақ қ уысы мү шелерін УДЗ.   0, 5  
  Максимальды балл      

10. Менингококкты инфекциядағ ы тексеру жоспарын қ ұ растыру:

(Қ Р ДМ БР 566 12.06.2001 ж.)

 

       
  Жалпы қ ан анализі   0, 5  
  Жалпы зә р анализі   0, 5  
  Нә жісті қ ұ рт жұ мыртқ аларғ а тексеру №3   0, 5  
  2 жасқ а дейінгі балаларғ а жә не оларды кү ту ү шін жатқ ызылғ ан ересек адамдарғ а-нә жісті ішек тобына бактериологиялық себу №1 (шигеллез, сальмонеллез, эшерихиоз).   0, 5  
  Жұ лын-ми пункциясы: ликворды цитозғ а, қ антты, хлоридті, белокты анық тау.   0, 5  
  Мұ рын жұ тқ ыншақ шырышын менингококқ а бактериологиялық тексеру №2 (баладан жә не оны кү туші адамнан).   0, 5  
  Бактериоскопияғ а жә не біріншілік себуге ликворды (1 мл аз емес)-стерильді пробиркағ а алу.   0, 5  
  Культураның бактериологиялық жиналуы ү шін ликворды 0, 1 % жартылай сұ йық агарғ а («байыту» ортасы) себу: 0, 5 мл ликвор (8-10 тамшы) 5, 0 жартылай сұ йық агарғ а науқ астың тө сек басында шұ ғ ыл себу керек.   0, 5  
  Ликворды 37 0 С температурада тасымалдау қ ажет!   0, 5  
  Бактериоскопияғ а “ ү лкен тамшығ а” қ анды алу.   0, 5  
  Қ анды бактериологиялық тексеру –5, 0 қ анды 50, 0 байыту ортасына себеді (0, 1% жартылай сұ йық агар). Қ анның кө лемін аздау алуғ а болады, бірақ қ ан: орта-1: 10 қ атынасын сақ тау қ ажет.   0, 5  
  2, 0 аз емес қ анды менингококк диагностикумымен ЕГАР (РПГА) жү ргізу.   0, 5  
  Менингококкцемияда-бө ртпенің геморрагиялық элементтер қ ұ рамын (экссудатты) бактериологиялық зерттеу.   0, 5  
  Невропатолог кең есі.   0, 5  
  Максимальды балл      

Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал