Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Балалардың зертханалық көрсеткіштерінің қалыпты жағдайы


Кө рсеткіш   Қ алыпты
Гемоглобин Кіндік қ аны – 140-200 г/л 4 кү нге дейін – 150-200 г/л 5-30 кү н – 110-200 г/л 1-2 ай. – 110-150 г/л 2 жастан аса – 110-160 г/л  
Тү сті кө рсеткіш 0, 86-1, 05  
Эритроциттер саны 4 кү нге дейін – 4, 4-5, 8х1012/л 5-30 кү н – 4, 1-6, 4х1012/л 1 айдан аса – 3, 8-5, 5х1012/л  
Лейкоциттер саны 4 кү нге дейін – 9-30х109/л 4кү н -1 апта – 5-21х109/л 6-12 ай – 6-17, 5х109/л 2 жасқ а дейін – 6, 2-17х109/л 2 жастан аса – 4, 8-10, 8х109/л  

 

Лейкоцитарлы формула

нейтрофилдер 4 кунге дейін – 61% 4 куннен -1 апта –45% 6-12 ай – 35% 2 жасқ а дейін – 33% 2 жастан аса – 60%  
лимфоциттер 4 кунге дейін – 31% 4 куннен -1 апта – 41% 1 -4 апта –56% 6-12 ай – 61% 2 жасқ а дейін – 69% 2 жастан аса – 30%
миелоциттер болмайды
метамиелоциттер болмайды
таяқ шаядролы 1-6% 0, 04-0, 3х109/л  
сегментядролы 47-72% 2, 0-5, 5х109
эозинофилдер 0, 5-5% 0, 2-0, 3х109
базофилдер 0-1% 0-0, 0365х109
лимфоциттер 19-37% 1, 2-3, 0х109
Плазматикалық жасушалар болмайды
   
Эритроциттердің орташа диаметрі 7, 55 + 0, 009 мкм
Тромбоциттер саны Кіндік қ аны – 100-290х109/л 4 кү нге дейін – 140-300х109/л 5-30 кү н – 150-390х109/л 1 айдан – 2 ж. – 200-473х109/л 2 жастан аса - 150-450х109
Ретикулоциттер саны Кіндік қ аны – 3, 0-7, 0% 4 кү нге дейін – 1, 1-4, 5% 5-30 кү н – 0, 1-1, 5% 1 айдан – 2 ж. – 0, 5-3, 1%
Тромбоциттер агрегациясы 10-60 сек
Қ ан ұ ю ретракциясы  
Сапалық тә сіл 30-60 мин
Сандық тә сіл 40-95%

 

I. Жалпыклиникалық тә сілдер

Зә рді тексеру

 

Салыстырмалы тығ ыздығ ы плотность 1002-1030
Тү сі Қ амыс – сары
Мө лдірлігі Мө лдір, шамалы лайлы
Реакция Нейтральды, ә лсіз қ ышқ ыл, ә лсіз сілтілі, 6, 25 + 0, 36
Ақ уыз Болмайды немесе ізі
Қ ант Болмайды (0, 2% - тен кө п емес)
Ацетон Болмайды
Кетон денешігі Болмайды (50мг/тә у кө п емес)
Уробилин денешігі Болмайды т (6 мг/ тә у кө п емес)
Билирубин Болмайды
Аммиак Болмайды
Порфобилиноген 2 мг/л – ге дейін
Гемоглобин Болмайды

 

Зә р тұ нбасын микроскопиялық тексеру

Жалпақ эпителий незначительное количество
ө тпелі эпителий незначительное количество
Бү йректік эпителий Болмайды
Лейкоциттер 3-5 в п/зр
Эритроциттер одиночные в п/зр
Цилиндрлер Болмайды
Шырыш Аз мө лшерде
Бактериялар Болмайды немесе аз мө лшерде (50 000 1 мкл – ден кө п емес)
Шектелмеген тұ нба Барлық тұ здар аз мө лшерде
Нечипоренко бойынша 1 мл зә рде сандық тексеру лейкоциттер – 2000 – ге дейін эритроциттер – 1000– ге дейін цилиндрлер – 0-1 есептеудің 4 камерасында
Зимницкий сынамасы Зә рдің тә уліктік мө лшері ішілген сұ йық тық тың 65-75% - н қ ұ райды; кү ндізгі диурез тә уліктіктің 2/3-3/4 қ ұ райды; салыстырмалы тығ ыздық – 1004-1024

 

Нә жісті тексеру

Консистенциясы пішінделген (жұ мсақ не тығ ыз)
Пішіні Цилиндрлі
Тү сі Қ оң ыр
Реакция Нейтральды немесек ә лсіз сілтілі
Шырыш, қ ан Болмайды
Нә жіс микроскопиясы  
Бұ лшық ет талшық тары Болмайды немесе айқ ындылығ ын жоғ алтқ ан аздағ ан қ орытылмағ ан талшық тар
Дә некер тіні Болмайды
Нейтральды майлар Болмайды
Майлы қ ышқ ылдар Болмайды
ө сімдік клетчаткасы а) переваренная – единичные клетки или клеточные группы б) непереваренная – содержится в разных количествах
Крахмал Болмайды
Иодофильді флора Болмайды
Шырыш, эпителий Болмайды
Лейкоциттер Препараттарда бірен -саран

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал