Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Групування цінних паперів за характером фінансових відносин


Фінансові відносини
Співволодіння (часткові) Кредитні (боргові)
Довгострокові (більше 1 року) Короткострокові (до 1 року)
1. Акції 1. Облігації уряду. 2. Середньострокові казначейські ноти. 3. Облігації корпорацій. 4. Боргові сертифікати та інші 1. Казначейські векселі. 2. Короткострокові комерційні векселі. 3. Чеки. 4. Депозитні сертифікати та інші.
Фондовий ринок Ринок боргових зобов’язань
Ринок капіталів Кредитно-грошовий ринок

 

Акція – часткові довгострокові або цінні папери, що випускають на невизначений термін, які відображують відносини співволодіння. Вони свідчать про частку їхнього власника (акціонера) у капіталі емітента.

Доходом на акції є дивіденд – частина чистого прибутку корпорації, яка припадає на частку власника акцій. Розмір дивіденду на одну акцію визначається рядом умов:

• обсягом прибутку корпорації, отриманою за звітний фінансовий рік;

• пропорціями між споживаною і збереженою частинами прибутку корпорації;

• кількістю випущених акцій.

Важливою характеристикою акцій є їхня ціна. В практиці випуску й обігу акцій використовується кілька видів цін. До них належать: номінальна, оголошена, балансова, ринкова (курсова).

Номінальна – вказується в бланках акцій. Вона носить інформативний характер, вказує на величину частки капіталу, яка припадає на одну акцію, використовується для цілей обліку, практично не має значення для руху акцій на РЦП.

Оголошена – використовується в країнах, де акції можуть випускатися без вказування їхнього номіналу. Вона застосовується для проведення цінних паперів по обліку.

Ринкова (курсова) – відображує ступінь довіри інвестора до конкретної акції і показує, скільки він згодний за неї заплатити. Вона відображує реальну цінність акції й формується в процесі обігу. Ця ціна прямо пропорційна розміру дивіденду на одну акцію і обернено пропорційна рівню (величині) діючого позичкового процента.

Балансова (бухгалтерська) – на відміну від номінальної і оголошеної є величиною змінною. Вона визначається на основі документів фінансової звітності шляхом віднімання з усіх активів корпорації її пасивів і ділення результату (кількісна міра власності акціонерів) на кількість акцій, які знаходяться в обігу.

Облігація – довгострокові боргові цінні папери, за якими позичальник (емітент) гарантує кредиторові (інвесторові) після закінчення обумовленого строку виплату (погашення) боргу, а також регулярну, в обумовлений термін, виплату поточного доходу.

Емітентами облігацій, які є ринковими цінними паперами і обертаються на РЦП, виступають державні органи (центральні уряди і органи влади на місцях), а також корпорації.

За терміном дії облігації, будучи довгостроковими зобов'язаннями на РЦП, поділяються на короткострокові (від 1 року до 3 років), середньострокові (від 3 до 7 років), довгострокові (від 7 до 30 і більше років). Особливу групу становлять безстрокові облігації. Виплата процентів по них здійснюється із встановленою періодичністю, а вказівка про дату погашення відсутня. Важлива закономірність боргових зобов'язань – вищий рівень ставки процента для довгострокових облігацій у порівнянні із середньо- і короткостроковими – у нормальній економічній ситуації і обернена закономірність – в умовах інфляції.

Вексель – письмове короткострокове документальне зобов'язання, складене за встановленою законом формою, яке дає безумовне право його власникові при настанні зазначеного строку вимагати з особи, яка видала або акцептувала це зобов'язання, сплати обговореної в ньому грошової суми.

Дохід утримувачів векселів (кредиторів) утворюється в абсолютних сумах за рахунок знижки з номінальної ціни, тобто як різниця між номінальною ціною, по якій вексель погашається векселедавцем (боржником) і ціною, по якій векселедавець продає його кредиторові.

В операціях сфери грошового ринку РЦП використовуються два різновиди векселів: простий і переказний.

Простий вексель виписується боржником і містить зобов'язання платежу кредиторові.

Переказний вексель (тратта) виписується кредитором (трасантом) і містить наказ боржникові (трасату) про сплату позначеної суми третій особі (ремітенту) або пред'явникові. В безумовну боргову розписку вексель перетворюється після його акцепту (згоди на оплату) боржником.

Разом з борговими і частковими цінними паперами на РЦП розвинених країн обертаються інструменти, які поєднують у собі властивості акцій і облігацій. Крім того, існують специфічні фондові цінності, які не можна віднести до жодного з розглянутих вище різновидів. Такі інструменти ринку цінних паперів одержали назву похідних. Вони охоплюють різновиди оборотних цінних паперів, до числа яких належать оборотні облігації, оборотні привілейовані акції, а також опціони.

Оборотними називаються цінні папери, які за бажанням їхніх власників у певний період можуть бути виміняні на інші цінні папери або погашені.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал