Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни


ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра міжнародного менеджменту

 

 

Затверджую:

Проректор з навчальної роботи

________________ А.М.Колот

«___»_______________ 2010 р.

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

 

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

Поточного і підсумкового контролю їх знань

з навчальної дисципліни «МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

(для спеціальності 6201 )

Укладачі: д.е.н., професор Панченко Є.Г.

к.е.н., доцент Пахомов С.Ю.

Ухвалено:

На засіданні кафедри

міжнародного менеджменту

Протокол № ___ від «____»___________ 2010 р.

Завідувач кафедри____________ Д.Г. Лук’яненко

 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник науково-методичного відділу

____________________

 

КИЇВ -2010

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ

1. Суть міжнародного бізнесу.

2. Періодизація розвитку міжнародного бізнесу.

3. Комерційна ера.

4. Експансія.

5. Період концесій.

6. Ера національних держав.

7. Ера глобалізації.

8. Глобалізація і інтернаціоналізація міжнародного бізнесу.

9. Основні стадії інтернаціоналізації бізнесу.

10. Транснаціональні (міжнародні) корпорації як об’єкт міжнародного менеджменту.

11. Основні фази переростання національної корпорації в міжнародну.

12. Теорія інтерналізації.

13. Суть міжнародного менеджменту.

14. Функції міжнародного менеджменту.

15. Особливості діяльності менеджерів міжнародних корпорацій.

16. Здатність менеджерів до міжнародного бізнесу і методи її визначення. Досвід підготовки міжнародних менеджерів в Гарвардській школі бізнесу.

17. Досвід підготовки міжнародних менеджерів в Чиказькій школі бізнесу.

18. Досвід підготовки міжнародних менеджерів в Кейптаунському університеті.

19. Досвід підготовки міжнародних менеджерів в Японії.

20. Основні національні школи менеджменту.

21. Провідна роль американської школи менеджменту.

22. Японський альтернативний менеджмент.

23. Особливості української школи менеджменту.

24. Особливості середовища міжнародного менеджменту.

25. Порівняльна характеристика середовища міжнародних і національних корпорацій.

26. Політико-правове середовище міжнародних корпорацій.

27. Політична складова міжнародного середовища.

28. Основні правові системи.

29. Економічне середовище міжнародних корпорацій.

30. Інструменти порівняння національних економік.

31. Соціально-культурне середовище міжнародних корпорацій.

32. Вплив культури на міжнародний менеджмент.

33. Технологічне середовище міжнародного менеджменту.

34. Сучасні тенденції розвитку міжнародного технологічного середовища.

35. Особливості міжнародного середовища в Україні.

36. Культурний контекст міжнародного менеджменту.

37. Основні культурні кластери.

38. Основні типи організаційних культур міжнародних корпорацій.

39. Особливості вимірів ділової культури в Україні.

40. Суть міжнародного стратегічного планування.

41. Сучасні стратегічні орієнтації транснаціональних корпорацій.

42. Етноцентризм.

43. Поліцентризм.

44. Регіоцентризм.

45. Геоцентризм.

46. Основні типи міжнародних стратегій.

47. Основні етапи розробки і реалізації міжнародних стратегій.

48. Система планування в міжнародних корпораціях.

49. Особливості стратегічного планування в різних формах міжнародного бізнесу.

50. Суть та особливості прийняття рішень в міжнародних корпораціях.

51. Сучасні методи прийняття рішень в міжнародних корпораціях.

52. Вплив національних культур на прийняття управлінських рішень.

53. Ключові сфери прийняття рішень у міжнародних корпораціях.

54. Управління політичними ризиками.

55. Міжнародні переговори.

56. Вплив національних культур на міжнародні переговори.

57. Особливості прийняття управлінських рішень в міжнародних корпораціях, що діють в Україні.

58. Суть і основні типи організаційних структур міжнародних корпорацій.

59. Міжнародні дивізіональні структури.

60. Глобальні продуктові дивізіональні структури.

61. Глобальні географічні дивізіональні структури.

62. Глобальні функціональні структури.

63. Мультинаціональні матричні структури.

64. Сучасні нетрадиційні форми організації міжнародного бізнесу.

65. Координація і інтеграція діяльності підрозділів міжнародних корпорацій.

66. Управління змінами в міжнародних корпораціях.

67. Інтегровані структури міжнародного бізнесу.

68. Міжнародні стратегічні альянси.

69. Організаційна характеристика транснаціональних корпорацій.

70. Особливості організації міжнародних операцій ТНК в Україні.

71. Система управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях.

72. Особливості мотивації в багатонаціональному культурному середовищі. Прикладні концепції мотивації в міжнародних корпораціях.

73. Система відбору персоналу в міжнародних корпораціях.

74. Визначення заробітної плати у міжнародних призначеннях.

75. Розвиток персоналу в міжнародних корпораціях.

76. Трудові відносини і виробнича демократія.

77. Особливості управління людськими ресурсами в українських відділеннях міжнародних корпорацій.

78. Особливості керівництва в міжнародних корпораціях.

79. Моделі лідерства в міжнародних корпораціях.

80. Лідерство в міжнародному контексті.

81. Особливості керівництва міжнародними командами.

82. Міжнародні ділові комунікації.

83. Комунікаційні потоки в міжнародному менеджменті.

84. Комунікаційні бар’єри і підвищення ефективності міжнародних комунікацій.

85. Особливості керівництва відділеннями міжнародних компаній, в Україні.

86. Особливості контролю в міжнародних корпораціях.

87. Основні системи контролю в міжнародних корпораціях.

88. Техніка контролю в міжнародних корпораціях.

89. Особливості контролю в багато-культурному середовищі.

90. Звітність у міжнародному менеджменті.

91. Особливості звітності в різних країнах.

92. Особливості контролю і звітності в міжнародних компаніях, що діють на Україні.

93. Особливості сучасного технологічного розвитку.

94. Міжнародний ринок технологій.

95. Планування технологічної діяльності міжнародних корпорацій.

96. Організація технологічної діяльності міжнародних корпорацій.

97. Система тотального управління якості в міжнародних корпораціях. Міжнародна система стандартів ІSO - 9000.

98. Статистичні методи управління якістю.

99. Особливості технологічної політики міжнародних корпорацій в Україні. Міжнародне фінансове середовище.

100. Міжнародні потоки грошових коштів.

101. Основні концепції валютних курсів.

102. Управління валютними ризиками.

103. Суть і основні види валютних ризиків.

104. Управління короткостроковими активами і зобов’язаннями міжнародних корпорацій.

105. Управління довгостроковими активами і зобов’язаннями міжнародних корпорацій.

106. Трансферне ціноутворення в міжнародних корпораціях.

107. Ринкові трансферні ціни.

108. Трансферні кінцеві ціни.

109. Договірні трансферні ціни.

110. Витратні трансферні ціни.

111. Змішані методи трансферного ціноутворення.

112. Міжнародна банківська діяльність.

113. Особливості фінансового менеджменту відділень міжнародних корпорацій в Україні.

114. Комерційні операції міжнародних корпорацій.

115. Експортні операції міжнародних корпорацій.

116. Нетрадиційні методи фінансування міжнародними корпораціями експортних операцій.

117. Страхування і державна підтримка експортних операцій міжнародних корпорацій.

118. Імпортні операції міжнародних корпорацій.

119. Особливості торгівельних операцій міжнародних корпорацій в Україні.

120. Міжнародний ринок інвестицій.

121. Прямі іноземні інвестиції міжнародних корпорацій.

122. Портфельні інвестиції міжнародних корпорацій.

123. Міжнародні інвестиційні компанії.

124. Особливості міжнародних інвестиційних операцій українських корпорацій.

125. Особливості етики в міжнародних корпораціях.

126. Основні етичні концепції в міжнародному менеджменті.

127. Жінки в міжнародному менеджменті.

128. Соціальна відповідальність міжнародних корпорацій.

129. Екологічна діяльність міжнародних корпорацій

130. Інтегровані системи екологічного менеджменту.

131. Міжнародні стандарти екологічного менеджменту ISO-14000.

132. Особливості етики і соціальної відповідальності міжнародних корпорацій в Україні.

133. Глобальне управління і глобальний менеджмент.

134. Становлення глобальних підприємств.

135. Динамічна модель глобальних підприємств.

136. Глобальне управління людськими ресурсами в багато-культурному середовищі.

137. Глобалізація культури.

138. Глобальне управління фінансами.

139. Глобалізація технологічного розвитку.

140. Глобальний менеджмент і природне середовище.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал