Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з дисципліни


З навчальних дисциплін, де оцінювання рівня знань студентів здійснюється за результатами поточного модульного контролю, завдання поточного контрою оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

 

Організація поточного контролю знань студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

Об’єктом поточного контролю знань студентів бакалаврського рівня підготовки є:

а) виконання завдань та відповіді на практичних заняттях – 10 балів;

б) виконання завдань для самостійного опрацювання – 10 балів;

в) виконання модульних контрольних робіт – 30 балів;

г) виконання вибіркових завдань – 40 балів.

При контролі систематичності та активності роботи на практичних заняттях оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на практичних заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на практичні заняття тощо.

При контролі виконання завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягають: вичерпність реферату про досвід використання конкретною корпорацією інструментів управління певними процесами (за тематикою кафедри) та конструктивність пропозицій щодо стилю керівництва експатріанта певної країни зарубіжним відділенням конкретної приймаючої країни (за комбінацією кафедри).

При виконанні модульних контрольних робіт береться до уваги кількість правильних відповідей на тестове завдання.

При виконанні вибіркових завдань оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування певного модуля. Студент обирає два вибіркових завдання з чотирьох.

В навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення «Міжнародний менеджмент» знаходяться приклади кейсів та тестів.

 

Підсумковий контроль знань студентів у формі ПМК

З навчальних дисциплін, де оцінювання рівня знань студентів здійснюється за результатами поточного модульного контролю, завдання поточного контрою оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

В разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студенти мають право, за дозволом декана, скласти їх до останнього семінарського (практичного) заняття. Час та порядок складання визначає викладач.

Підсумковий бал за результатами поточного модульного контролю оформлюється під час останнього семінарського (практичного) заняття відповідного семестру, а на заочній формі навчання – за розкладом екзаменаційно-лабораторних сесій.

Кількість балів (числом, кратний «5»), з дисципліни «Міжнародний менеджмент», де оцінювання рівня знань студентів здійснюється за результатами поточного модульного контролю (від 0 до 100 балів (включно), вноситься до відомості і є основою для визначення загальної успішності студентів з даного курсу.

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною системою з наступним переведенням у традиційну 4-х бальну та шкалу за системою ECTS:

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ Оцінка у формі заліку (для вибіркових дисциплін) Оцінка за шкалою ECTS
90-100 зараховано А
80-89 зараховано В
70-79 С
66-69 зараховано D
60-65 Е
21-59 не зараховано — з можливістю повторного складання заліку FX
0-20 не зараховано — з обов’язковим повторним вивченням дисципліни F

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал