Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Приклади питань тестів для поточного контролю


з курсу «Міжнародний менеджмент»

1. Що з нижченаведеного входить до складу рушійних факторів глобалізації?

2. Який з нищенаведених факторів гальмує процес глобалізації?

3. Яка риса з нижченаведених в найбільшій мірі притаманна менеджментам французького національного стереотипу?

4. Яка з нищенаведених функцій щодо стратегічного планування виконується не вищими керівниками міжнародних компаній, а плановими підрозділами?

5. Що з нищенаведеного не входить до складу рольових функцій міжнародного менеджера в контексті аналізу зовнішнього середовища?

6. Що з нищенаведеного не входить до складу довгострокових цілей міжнародних стратегічних альянсів (угод по співробітництву)?

7. Що з нижченаведеного в найменшій мірі притаманно менеджерам з японським національним стереотипом?

8. Що з нижченаведеного в найбільшій мірі віддзеркалює національний стереотип менеджера США?

9. Широко відомий у світі досвід підготовки міжнародних менеджерів Кейп-Таунської школи бізнесу (Південна Африка) базується на ____________

10.Найбільші ризики притаманні такій формі організації міжнародного бізнесу як ______________

11.Найвищою культурною цінність для японського менеджера є _____________

12.Найвищою культурною цінністю для американського менеджера є _______________

13.Один з найважливіших напрямів інтернаціоналізації менеджменту пов’язаний із __________

14.Однією з найважливіших переваг використання кейс-методу при підготовці міжнародних менеджерів є ______________

15.Переважно централізовані рішення приймаються вищим керівництвом ТНК з питань ______

16.Посада віцепрезидента з міжнародних операцій запроваджується в ____________________

17.Пріоритетним регіоном для інвестування мультинаціональних корпорацій в 1990 роках була _____________

18.Розробка міжнародної портфельної стратегії ТНК включає в себе наступні послідовні чотири кроки а) ______________; б) оцінка нинішнього стану портфелю; в) визначення бажаного стану портфелю; г) реалізація портфельної стратегії

19.Розробка і використання кейс-методу для підготовки міжнародних менеджерів найвищого ґатунку в 1920-х роках було започатковано всесвітньо відомою ___________________

20.Середовище міжнародного менеджменту включає наступні складові __________________

21.Стосовно міжнародного менеджменту _______________ ризик являє собою ймовірність того, що ділові іноземні інвестиції стануть предметом тиску і ущільнення з боку урядової політики країни господаря

22.Сучасна практика міжнародного бізнесу ґрунтується на чотирьох моделях законодавства. Що з нижченаведеного не є однією з цих моделей

23.Усвідомлення підприємцями і менеджерами великого значення національних культур і поведінкових стереотипів у створенні і нарощуванні конкурентних переваг високих порядків притаманне ері ____________

24.Формування на підприємствах значного шару туземних менеджерів середньої ланки, яких спеціально навчали на підприємствах, і навчальних закладах, притаманно ері _____________

25.Функція керівництва в американській моделі менеджменту включає таку рису як ______________

26.Фінансовий менеджмент ТНК геоцентричного спрямування ґрунтується на ____________

27.Чотири ери розвитку міжнародного бізнесу (комерційна, експансії, концесій, національних держав) були виділені _______________

28.Найбільша економія транспортних витрат в автомобільному бізнесі і якісне перепродажне обслуговування забезпечується в умовах використання такої форми міжнародного бізнесу як _______________

29.Найбільш важливими проявами культури є ____________

30.Найбільш вагомим недоліком експорту (імпорту) як форми організації міжнародного бізнесу є ___________

31.Найбільш вагомий внесок до зміни структури власності післявоєнної Японії (1945-1960 р.р.) зробили___________

32.Міжнародний банк засновує своє представництво у іншій країні з метою _____________

33.Міжнародне публічне право розглядається як самостійна правова система, яка регулює ___________

34.Міжнародне приватне право є частиною внутрішньої правової системи кожної країни і регулює відносини, які складаються ____________

35.Міжнародна корпорація _____________ близько 96% обсягу своїх продаж здійснюють в інших країнах

36.Міжнародна корпорація " Дженерал Електрик" (США) і японська компанія " Фанук" для уникнення жорсткого глобального суперництва погодились співпрацювати у сфері розробки, виробництва, продажу і післяпродажного обслуговування устаткування з автоматизації виробництва. Яка форма міжнародного альянсу є найбільш прийнятною в цьому випадку?

37.Більш здатні до міжнародного бізнесу менеджери приймають управлінські рішення на підставі ____________

38.Вертикально інтегрована промислово-фінансова група ФРН " Тіссен Оппенгейм" включає в себе концерн " Тіссен", представлений двома холдингами у сталеплавильній та ______________ галузях, та приватний банківський дім " Оппенгейм" представники яких є у спостережних радах обох холдингових компаній

39.Врахування і використання у міжнародному менеджменті національних культур ґрунтується на тому, що ______________

40.Від якого законодавства бере свій початок сучасне цивільне право?

41.Грунтовний досвід ресурсного, індикативного, стратегічного державного планування в 1940-х-1990 р.р. було нагромаджено у _______________

42.Для багатонаціональної корпорації ___________________- спрямування цінності і інтереси материнської компанії є головними в стратегічних рішеннях

43.Для німецького досвіду менеджменту найбільш характерно _____________

44.Для функції планування в системі японського менеджменту притаманне _____________

45.Експорт товарів і послуг в _________ складає близько 70% обсягу валового внутрішнього продукту

46.Згідно моделі тріади К. Омає, в умовах глобалізації продуктів і ринків, бурхливого науково-технічного прогресу, неопротекціонізму, сучасні ТНК повинні мати сильні конкурентні позиції на ринках тріади: США, Японія, Західна Європа. Яке місто в концепції К.Омає в цьому випадку є найзручнішим для розміщення невеликої штаб-квартири такої ТНК?

47.Ключовою перевагою і мотивом створення спільних підприємств у порівнянні з іншою формою організації міжнародного бізнесу є ___________

48.Культура являє собою набуті знання, які люди використовують для інтерпретації досвіду і __________

49.Мультинаціональні корпорації розглядають весь світ як поле своєї ділової активності, створюють мережу мультинаціонального обслуговування (банки, рекламні агенції, консалтингові фірми і т.д.), спираючись на глобальну комп’ютеризацію, тому що___________

50.Міжнародна горизонтально інтегрована фінансово-промислова група " Чейз Манхетен Корпорейшен" (США) включає до свого складу " Чейз Манхетен Бенк", авіакомпанії, залізниці, авіабудівні підприємства, хімічні компанії, фірми роздрібної торгівлі, а також

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Законодавчі і нормативно-правові акти.

Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” // Відомості Верховної Ради України.-1991.-№29

Закон України “Про іноземні інвестиції “ // Відомості Верховної Ради України.-1992.-№36

 

Основна література.

Білошапка В.А. Управлінська результативність в міжнародному бізнесі: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2008. – 216 с.

Гіл, Чарлз В.П. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ.- К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001. - 856с.

Дениелс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции / Пер. с англ., 6-е изд. - М.: “Дело Лтд”, 1996. - 784с.

Международный менеджмент. Учебник для вузов / Под редакцией С.Э. Пивоварова, Л.С. Тарасевича, А.И. Майзеля. - СПб: Издательство “Питер”, 2008. - 624с.

Панченко Є.Г. Міжнародний менеджмент: навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2004. – С.441.

Додаткова література.

Ансофф И. Новая корпоративная стратегия/ Пер. с англ. - СПб: Издательство “Питер”, 1999. - 416с.

Белошапка В.А., Загорий Г.В. Стратегическое управление: принципы и международная практика.- К.: Абсолют-В, 1998. - 358с.

Білорус О.Г. Економічна система глобалізму. – К.: КНЕУ, 2005. – 380 с.

Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли. Изд. 2-е, исправленное / Пер.с англ. - М.: Издательство ЭКСМО - Пресс, 2001. - 480с.

Грейсон Дж. К. мл., О`Делл К. Американский менеджмент на пороге ХХІ века / Пер.с англ. - М.: Экономика, 1991. - 319с.

Друкер, Питер Ф. Задачи менеджмента в ХХІ веке: Уч. пос. / Пер. с англ. - М.: Издательский дом “Вильямс”, 2000. - 272с.

Дункан Джек У. Основополагающие идеи в менеджменте. Уроки осноположников менеджмента и управленческой практики / Пер. с англ. - М.: Дело, 1996. - 272с.

Исикава К. Японские методы управления качеством / Сокр. пер. с англ. - М.: Экономика, 1998. - 215с.

Как работают японские предприятия / Сокр. пер. с англ. - М.: Экономика, 1989. - 363с.

Кантер Р. Рубежи менеджмента (книга о современной культуре управления) / Пер. с англ. - М.: ЗАО “Олимп-Бизнес”, 1999. - 304с.

Карлоф Б., Седерберг С. Вызов лидеров / Пер. со швед. - М.: Дело, 1996. - 352с.

Кернс Д., Недлер Д. Пророки во тьме или Рассказ о том, как “Ксерокс” восстал из пепла и дал бой японцам / Пер. с англ. - СПб.: Азбука-Терра, 1996. - с.293-294.

Классики менеджмента / Под ред. М. Уорнера/ Пер. с англ.- СПб.: Питер, 2001. - 1168с.

Коллинз Дж. От хорошего к великому / Пер. с англ.СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2001. - 286с.

Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників.- К.: Т-во “Знання” КОО, 1999. - 556с.

Курицын А.Н. Секреты эффективной работы: опыт США и Японии для предпринимателей и менеджеров. - М.: Изд-во стандартов, 1994. - 198с.

Лук`яненко Д.Г., Мозговий О.М., Губський Б.В. Основи міжнародного інвестування: навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 1998. - 260с.

Макмиллан Ч. Японская промышленная система / Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1988. - 400с.

Магроу Тересил., Винтер Г. Модель экологического менеджмента / Пер. с англ. - Мн.: УП “ТЕХНОПРИНТ”, 2001. - 320с.

Мерсер Д. ИБМ: Управление в самой преуспевающей корпорации мира / Пер.с англ. - М.: Прогресс, 1991. - 456с.

Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмнел Дж. Школы стратегий / Пер.с англ. - СПб: Питер, 2000. - 336с.

Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации / Пер. с англ. - СПб: Питер, 2001. - 512с.

Монден Я. “Тоета”: Методы эффективного управления / Сокр. пер. с англ. - М.: Экономика, 1989. - 228с.

Морита А. Сделано в Японии / Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1990. - 413с.

Паркинсон С.Н. Закон Паркинсона: Сборник / Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1989. - 448с.

Паккард Х. Завоевание пространства: как это делается у нас в “Хьюлетт-Паккард” / Пер. с англ. СПб.: Азбука-Терра, 1997. - 208с.

Портер Майкл Э. Конкуренция / Пер.с англ.: Уч. пос. - М.: Издательский дом “Вильямс”, 2000. - 495с.

Попов А.В. Теория и организация американского менеджмента. - М.: Изд-во МГУ, 1991. - 152с.

Роджерс Ф. Дж. ИБМ: Взгляд изнутри: Человек - фирма - маркетинг / Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1990. - 280с.

Рут Ф.Р., Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції / Пер. з англ. - К.: Основи, 1998. - 743с.

Сірка А. Як робити бізнес з американцями і канадцями. - К.: Кобза, 1994. - 420с.

Слейтер Р., Сорос: Жизнь, деятельность и деловые секреты величайшего в мире инвестора / Пер. с англ. - Харьков: Фолио, 1996. - 382с.

Современное управление. Энциклопедический справочник / Пер. с англ. в 2-х т. - М.: Издатцентр, 1997. - т.1 - 584с.; т.2 - 576с.

Сорос Дж. Сорос о Соросе. Опережая перемены / Пер. с англ. - М.: ИНФРА -_ М, 1996. - 336с.

Спандарьян В. Деловая Япония. - М.: Мысль, 1991. - 252с.

Терещенко В.І. Організація і управління: Досвід США. - К.: Т-во “Знання” УРСР, 1990. - 48с.

Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчиневський та ін. - К.: Либідь, 2002. - 470с.

Уотермен Р. Фактор обновления. Как сохраняют конкурентоспособность лучшие компании / Пер. с англ. - М.: Экономика, 1998. - 368с.

Фалмер Р.М. Энциклопедия современного управления. В 5-ти томах.- М.: ВИПК ЭНЕРГО, 1992. - т.1 - 168с., т.2 - 142с., т.3 - 183с., т.4 - 148с., т.5 - 120с.

Хажински А. Гуру менеджмента / Пер. с англ. - СПб: Питер, 2002. - 480с.

Хаммер А. Мой век - двадцатый. Пути и встречи / Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1988. - 304с.

Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга / Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 800с.

Хэнди Ч. Время безрассудства / Пер. с англ. СПб: Питер, 2001. - 288с.

Цветов В.Я. Пятнадцатый камень сада Реандзи. - М.: Политиздат, 1986. - 302с.

Чейз Ричард Б., Эквилайн Николас Дж., Якобс Роберт Ф. Производственный и операционный менеджмент, 8-е издание / Пер. с англ. - М.: Издательский дом “Вильямс”, 2001. - 704с.

Шонбергер Р. Японские методы управления производством: (девять простых уроков) / Сокр. пер. с англ. - М.: Экономика, 1998. - 251с.

Энг М.В., Лис Ф.А., Мауор Л.Дж. Мировые финансы / Пер. с англ. - М.: ООО Издательско-консалтинговая компания “ДеКА”, 1998. - 768с.

Якокка Л. Карьера менеджера / Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1991. - 384с.

Hodgetts R., Lutthans F. International Management. - New York, N.-Y.: McCraw-Hill, 2006. - 577pp.

Koontz H., Essentials of Management. 7th ed. - New York, N.-Y.: McCraw-Hill, 2007. – 530 pp.

Madura J. International financial management.- 3rd.ed.- New York, N.-Y.: West Publishing, 1992.- 728 pp.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.014 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал