Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Для студентів, які навчаються за галуззю знань


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівська державна фінансова академія

 

Кафедра фінансів суб’єктів господарювання

 

 

ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«БАНКІВСЬКА СИСТЕМА»

для студентів, які навчаються за галуззю знань

0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (в т. ч. на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»)

(Заочна форма навчання)

 

 

Складено: доцентом, к.е.н. Блащук-Дев’яткіною Н.З.

 

 

Протокол № 1 від.08.2012 р.

Зав. кафедри

_______________ Васьківська К.В.

 

Львів 2012 р.

 

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт

 

З навчальної дисципліни «Банківська система» студенти заочної форми навчання виконують домашню контрольну роботу за одним із запропонованих варіантів.

 

Виконана контрольна робота повинна показати:

- засвоєні студентами теоретичні знання, які необхідні для професійної підготовки;

- практичні навички і вміння роботи із законодавчими і нормативними матеріалами.

Контрольна робота містить одне теоретичне питання, на яке студенти повинні дати детальну відповідь, а також 3 задачі, розв’язування яких повинне супроводжуватися розрахунками та відповідними висновками за результатами аналізу отриманих даних.

Варіант контрольної роботи визначається відповідно до пояснень, які подані в примітці після переліку завдань.

Порядок виконання контрольної роботи наступний:

- До виконання контрольної роботи студент повинен приступати лише після вивчення чинного законодавства, рекомендованої літератури, а також виконання завдань для самостійної роботи і передбачених практичних завдань.

- Літературними джерелами можуть бути підручники, навчальні посібники, монографії, журнальні та газетні статті, матеріали з практичної діяльності.

- Робота виконується в окремому зошиті або на окремих аркушах білого паперу формату А-4.

- Титульна сторінка оформляється у відповідності з вказівками заочного факультету. Текст може бути написаний від руки чорним або синім чорнилом (пастою, в тому числі графіки і таблиці) або надруковані на машинці чи набрані на комп’ютері через 1, 5-2 інтервали, розбірливо, акуратно, грамотно, не допускаючи скорочень (крім загальноприйнятих) і залишаючи поля для зауважень викладача-рецензента. Сторінки повинні бути пронумеровані в правому верхньому куті, починаючи із сторінки, наступної за титульною. Обсяг контрольної роботи повинен бути достатнім для повного розкриття суті поставлених завдань. В кінці роботи повинен бути наведений список використаної літератури, в якому в першу чергу вказується законодавчий, нормативний та інструктивний матеріал, в другу чергу – підручники, навчальні посібники, монографії, в останню – журнальні та газетні статті. Студент вказує дату виконання роботи, своє прізвище і ставить підпис.

У визначені заочним факультетом терміни контрольні роботи здаються в деканат для подальшої передачі їх викладачам на рецензію.

Студенти, які вчасно не здали контрольну роботу, або студенти, чиї роботи не зараховані, не допускаються до заліково-екзаменаційної сесії.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал